Prijedlog rezolucije - B8-1278/2015Prijedlog rezolucije
B8-1278/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o novoj strategiji za dobrobit životinja za razdoblje 2016. ‒ 2020.

24.11.2015 - (2015/2957(RSP))

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8‑1107/2015
u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika

Fredrick Federley, Ivan Jakovčić u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1278/2015

Postupak : 2015/2957(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-1278/2015
Podneseni tekstovi :
B8-1278/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑1278/2015

Rezolucija Europskog parlamenta o novoj strategiji za dobrobit životinja za razdoblje 2016. ‒ 2020.

(2015/2957(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 13. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kojim je propisano da u oblikovanju i provedbi politika Unije u području poljoprivrede, ribarstva, prijevoza, unutarnjeg tržišta, istraživanja i tehnološkog razvoja te istraživanja svemira, Unija i države članice, budući da su životinje čuvstvena bića, punu pažnju posvećuju zahtjevima za dobrobit životinja, istovremeno poštujući zakonodavne i druge odredbe te običaje država članica, posebno u odnosu na vjerske obrede, kulturne tradicije i regionalnu baštinu,

–  uzimajući u obzir članak 43. UFEU-a o funkcioniranju zajedničke poljoprivredne politike i zajedničke ribarstvene politike,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 15. veljače 2012. o Strategiji Europske unije za zaštitu i dobrobit životinja za razdoblje 2012. – 2015. (COM(2012)0006/2),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju od 15. travnja 2014. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zdravlju životinja[1],

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 15. studenoga 2011. godine o akcijskom planu protiv povećane prijetnje od antimikrobne rezistencije (COM(2011)0748),

–  uzimajući u obzir pitanje Komisiji o novoj strategiji za dobrobit životinja za razdoblje 2016. ‒ 2020. (O-000141/2015 – B8‑1107/2015),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se u postojećem zakonodavstvu Unije o zdravlju i dobrobiti životinja one ne smatraju čuvstvenim bićima u skladu s člankom 13. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

B.  budući da europski građani iskazuju velik interes za dobrobit životinja te žele da im se kao potrošačima omogući veća informiranost kod donošenja odluka;

C.  budući da se zakonodavstvom EU-a u području dobrobiti životinja doprinosi izgradnji ravnopravnih tržišnih uvjeta u Uniji, a time i uspješnog unutarnjeg tržišta;

D.  budući da su proizvodnja i potrošnja hrane životinjskog porijekla odgovorne za velik udio u potrošnji resursa i da znatno utječu na zdravlje i dobrobit životinja, javno zdravlje, klimu i okoliš;

E.  budući da bi se dobrobit životinja trebala dodatno poboljšati na temelju postojećih znanstvenih saznanja i vodeći računa o učinkovitosti i konkurentnosti stočarstva;

F.  budući da je dobrobit životinja usko povezana sa zdravljem životinja i javnim zdravljem;

G.  budući da je visoka razina dobrobiti životinja važna za održivost, iako iziskuje ulaganja i dodatne troškove poslovanja koji nisu proporcionalno raspoređeni duž lanca opskrbe hranom;

H.   budući da zbog svoje složenosti i različitih tumačenja nacionalni propisi i propisi EU-a o dobrobiti životinja ostavljaju prostora za pravne nejasnoće te proizvođače u određenim državama članicama mogu staviti u izrazito nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju; budući da u pogledu provedbe zakonodavstva EU-a nepoštovanje standarda, njihova neusklađenost te nedostatak pravnih temelja narušavaju tržišno natjecanje i rezultiraju neravnopravnim tržišnim uvjetima;

I.  budući da predloženo zakonodavstvo na području zdravlja životinja ne sadrži jasnu definiciju „uzgoja životinja” te budući da postoji opasnost da se u državama članicama taj koncept tumači na različite načine;

1.  apelira na Komisiju da bez odgode provede preostale točke Strategije Europske unije za zaštitu i dobrobit životinja za razdoblje 2012. – 2015.;

2.  podsjeća da članak 13. UFEU-a ima opću primjenu, da je horizontalan i da je stoga jednako važan kao i odredbe za zaštitu okoliša ili zaštitu potrošača, te da ima pravnu prednost u odnosu na sve politike na području unutarnjeg tržišta;

3.  napominje da je tijekom razdoblja od preko 30 godina doneseno preko 30 temeljnih akata koji se odnose na dobrobit životinja te da je u mnogima od njih predviđena različita razina zaštite životinja; ističe da su u većini postojećih akata životinje u nedovoljnoj mjeri priznate kao čuvstvena bića, što je predviđeno člankom 13. UFEU-a;

4.  poziva Komisiju da predloži usklađen, ažuriran, sveobuhvatan i jasan zakonodavni okvir za cjelovitu provedbu uvjeta iz članka 13. UFEU-a, a koji bi sadržavao i definiciju dobrih uvjeta uzgoja životinja; ističe da bi Komisija trebala poduzeti pravne mjere protiv država članica koje ne poštuju relevantno zakonodavstvo;

5.  apelira na Komisiju da osigura da se sve kategorije životinja – životinje iz uzgoja, divlje životinje, životinje koje se koriste u istraživačke svrhe, kućni ljubimci te akvatične životinje – obuhvate prilikom usklađivanja zakonodavnog okvira o dobrobiti životinja;

6.  traži da se zajamči da harmonizacija zakonodavnog okvira neće rezultirati padom standarda na području dobrobiti životinja ili smanjenjem ambicija za poboljšanje dobrobiti životinja te poziva Komisiju da nadogradi postojeće standarde na temelju najnovijih znanstvenih spoznaja;

7.  poziva Komisiju da donese, razmijeni i proslijedi najbolju znanstveno utemeljenu praksu za sprečavanje unošenja invazivnih vrsta u države članice te za upravljanje tom vrstom situacije;

8.  poziva Komisiju da ojača položaj građana i da ih zaštiti na način da im kao potrošačima pruži informacije o kupnji, prodaji, udomljavanju i uzgoju životinja koje se drži ili kojima se trguje u okviru gospodarske aktivnosti, posebno u slučaju pasa, mačaka, egzotičnih životinja i kopitara;

9.  poziva Komisiju da se pobrine da se u okviru zajedničke poljoprivredne politike u cijelosti prizna čuvstvena narav životinja te da se holistički pristupi rješavanju pitanja zaštite okoliša i javnog zdravlja, koja su povezana s nezadovoljavajućim praksama osiguranja dobrobiti; poziva Komisiju da se zalaže za donošenje nove održive politike o hrani u kojoj se priznaje važnost poboljšanja dobrobiti životinja iz uzgoja zajedno s porastom proizvodnje i potrošnje hrane biljnog porijekla;

10.  poziva Komisiju da se koristi novim referentnim centrima Unije za dobrobit životinja kao pomoći pri provedbi postojećih propisa širenjem informacija i razmjenom najboljih praksi i provođenjem osposobljavanja nadležnih tijela te da iskoristi provjerene pokazatelje dobrobiti životinja;

11.  poziva Komisiju da prepozna dobrobit životinja kao poticaj za gospodarski razvoj;

12.  poziva da se na razini Komisije uspostavi stalna horizontalna platforma za dobrobit životinja kako bi se olakšala suradnja, usmjerilo na izazove na području dobrobiti životinja i promicala interakcija s dionicima, među kojima je i civilno društvo;

13.  poziva Komisiju da definira pravne temelje te strategije.

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.