Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-1278/2015Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-1278/2015

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a 2016–2020 közötti időszakra szóló új állatjóléti stratégiáról

24.11.2015 - (2015/2957(RSP))

a B8‑1107/2015. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján

Fredrick Federley, Ivan Jakovčić az ALDE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1278/2015

Eljárás : 2015/2957(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-1278/2015
Előterjesztett szövegek :
B8-1278/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8‑1278/2015

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2016–2020 közötti időszakra szóló új állatjóléti stratégiáról

(2015/2957(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 13. cikkére, amelynek értelmében az Unió mezőgazdasági, halászati, közlekedési, belső piaci, kutatási, technológiafejlesztési és űrkutatási politikáinak kialakításánál és végrehajtásánál az Uniónak és a tagállamoknak az állatok mint érző lények jólétét teljes mértékben figyelembe kell venniük, miközben tiszteletben tartják a tagállamok – különösen a vallási szertartásokra, kulturális hagyományokra és regionális örökségre vonatkozó – jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezéseit és szokásait,

–  tekintettel az EUMSZ 43. cikkére, amely a közös agrárpolitika és a közös halászati politika működéséről szól,

–  tekintettel az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégiáról (2012–2015) szóló, 2012. február 15-i bizottsági közleményre (COM(2012)0006/2),

–  tekintettel az állategészségügyről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslattal kapcsolatban 2014. április 15-én első olvasatban elfogadott álláspontjára[1],

–  tekintettel az antimikrobiális rezisztenciából származó növekvő kockázatok megakadályozására irányuló cselekvési tervről szóló 2011. november 15-i bizottsági közleményre (COM(2011)0748),

–  tekintettel a 2016 és 2020 közötti időszakra szóló új állatjóléti stratégia kapcsán a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000141/2015 – B8-1107/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az állategészségügyre és az állatjólétre vonatkozó hatályos uniós jogszabályok nem tekintik az állatokat az EUMSZ 13. cikkével összhangban érző lényeknek;

B.  mivel az európai polgárokat határozottan érdekli az állatok jóléte, és azt akarják, hogy fogyasztóként megfelelő információk birtokában dönthessenek;

C.  mivel az állatjólétre vonatkozó uniós jogszabályok hozzájárulnak az Unión belüli egyenlő versenyfeltételekhez és ezáltal a jól működő belső piachoz;

D.  mivel az állati alapú élelmiszerek termelése és fogyasztása az erőforrások felhasználásának jelentős hányadát teszi ki, és jelentős hatással van az állatok egészségére és jólétére, a közegészségre, az éghajlatra és a környezetre;

E.  mivel az állatok jólétét tovább kell javítani a mindenkori tudományos ismereteknek megfelelően, figyelembe véve a mezőgazdasági állattenyésztés hatékonyságát és versenyképességét;

F.  mivel az állatjólét szorosan összekapcsolódik az állat- és közegészségüggyel;

G.  mivel a magas színvonalú állatjólét fontos a fenntarthatóság biztosítása érdekében, noha ez olyan beruházásokat és működési többletköltségeket von maga után, amelyek nem oszlanak el arányosan az élelmiszerláncban;

H.   mivel az állatjólétre vonatkozó uniós és nemzeti szabályok összetettségük és eltérő értelmezéseik miatt jogi bizonytalansághoz vezetnek, és egyes tagállamokban súlyos versenyhátrányt okozhatnak a termelőknek; mivel az uniós jog végrehajtása tekintetében e szabályok betartásának elmaradása, valamint a nem harmonizált előírások megléte és a jogi mérföldkövek hiánya torzítja a versenyt, és egyenlőtlen versenyfeltételeket eredményez;

I.  mivel az állat-egészségügyi jogszabályra irányuló javaslat nem tartalmaz egyértelmű meghatározást az „állattenyésztés” fogalmára, és mivel a tagállamok között annak számos értelmezése lehetséges;

1.  sürgeti a Bizottságot, hogy haladéktalanul hajtsa végre az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégia (2012–2015) lezáratlan kérdéseit;

2.  emlékeztet rá, hogy az EUMSZ 13. cikke általános hatályú és horizontális, és mint ilyen, a környezetvédelemi vagy fogyasztóvédelmi rendelkezésekkel azonos jelentőségű, valamint jogilag elsőbbséget élvez az összes belső piaci politikával szemben;

3.  megjegyzi, hogy több mint 30 év alatt több mint 30, az állatjóllétre vonatkozó alap-jogiaktust fogadtak el, amelyek közül számos változó védelmi szintet biztosít az állatok számára; hangsúlyozza, hogy a hatályos jogi aktusok többsége nem ismeri el kellőképpen, hogy az állatok érző lények, ahogy azt az EUMSZ 13. cikke előírja;

4.  felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy harmonizált, naprakész, átfogó és átlátható jogszabályi keretre – többek között a jó állattenyésztés fogalmának meghatározására – az EUMSZ 13. cikkében foglalt követelmények teljes körű végrehajtása érdekében; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak jogi lépéseket kell tennie azon tagállamok ellen, amelyek nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályoknak;

5.  sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy az állatok valamennyi kategóriáját – haszonállat, vadon élő, kutatási céllal tartott, kedvtelésből tartott és víziállat – fedje le az állatjólétre vonatkozó jogszabályi keret bármilyen harmonizációja;

6.  kéri annak megerősítését, hogy a jogszabályi keret bármilyen harmonizációja nem fog az állatjóléti előírások enyhítéséhez vagy az állatjólét javítására irányuló törekvések csökkenéséhez vezetni, és felszólítja a Bizottságot, hogy a legújabb tudományos eredmények alapján szigorítsa a meglévő előírásokat;

7.  felszólítja a Bizottságot, hogy gondoskodjon tudományos alapokon nyugvó bevált gyakorlatok kialakításáról, cseréjéről és terjesztéséről a tagállamokban az idegenhonos özönfajok betelepedésének megelőzésére és humánus kezelésére vonatkozóan;

8.  felhívja a Bizottságot, hogy ruházza fel eszközökkel és védje a polgárokat azáltal, hogy iránymutatást ad a fogyasztók számára azon állatok vásárlásával, eladásával, újbóli kihelyezésével és tenyésztésével kapcsolatban, amelyeket gazdasági tevékenység keretében tartanak, vagy amelyekkel ilyen tevékenység keretében kereskednek, különösen a kutyákat, a macskákat, az egzotikus állatokat és a lóféléket illetően;

9.  felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a közös agrárpolitika teljes mértékben ismerje, hogy az állatok érző lények, és átfogó módon foglalkozzon a rossz állatjóléti gyakorlatokhoz kapcsolódó környezetvédelmi és közegészségügyi kihívásokkal; felhívja a Bizottságot, hogy támogassa egy új fenntartható élelmiszerpolitika kialakítását, amely elismeri a haszonállatok jólétének javítását a növényi alapú élelmiszerek felhasználásának és fogyasztásának fokozásával együtt;

10.  felhívja a Bizottságot, hogy használja ki az új uniós állatjóléti referenciaközpontokat, hogy segítséget nyújtson a meglévő szabályok végrehajtását illetően információk terjesztésével és bevált gyakorlatok megosztásával, képzések biztosításával az illetékes hatóságok számára, és hogy hajtsa végre a jóváhagyott állatjóléti mutatók alkalmazását;

11.  sürgeti a Bizottságot, hogy ismerje el az állatjólétet a gazdasági fejlődés egyik motorjaként;

12.  kéri, hogy hozzanak létre egy horizontális, az egész Bizottságra kiterjedő, az állatjóléttel foglalkozó állandó platformot, amely elősegíti az együttműködést, nagyobb hangsúlyt helyez az állatjóléttel kapcsolatos kihívásokra és előmozdítja az érdekelt felekkel való kapcsolattartást, ideértve a civil társadalmat is;

13.  sürgeti a Bizottságot, hogy körvonalazza a jogi mérföldköveket egy ilyen stratégián belül;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.