Návrh usnesení - B8-1279/2015Návrh usnesení
B8-1279/2015

NÁVRH USNESENÍ o dobrých životních podmínkách zvířat

24.11.2015 - (2015/2957(RSP))

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑1107/2015
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Marco Zullo, Marco Affronte, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD

Postup : 2015/2957(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-1279/2015
Předložené texty :
B8-1279/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑1279/2015

Usnesení Evropského parlamentu o dobrých životních podmínkách zvířat

(2015/2957(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie, který stanoví, že Unie a členské státy plně zohledňují požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí, přičemž zohlední právní nebo správní předpisy a zvyklosti členských států spojené zejména s náboženskými obřady, kulturními tradicemi a regionálním dědictvím,

–  s ohledem na článek 43 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se fungování společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky,

–  s ohledem na čl. 168 odst. 4 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se opatření ve veterinární a rostlinolékařské oblasti, která mají za svůj přímý cíl ochranu veřejného zdraví,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2012 o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015,

–  s ohledem na směrnici 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (směrnice o testování na zvířatech)[1],  

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. listopadu 2011 o akčním plánu proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence (COM(2011)0748),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2012 o ochraně zvířat během přepravy[2],

–  s ohledem na své prohlášení ze dne 15. března 2012 o zavedení limitu pro přepravu zvířat na porážku v rámci Evropské unie v maximální délce 8 hodin[3],

–  s ohledem na nařízení o obchodu s volně žijícími živočichy, včetně nařízení Rady (ES) č. 338/97[4] a nařízení Komise (ES) č. 865/2006[5],

–  s ohledem na nařízení (EU) č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu[6],

–  s ohledem na směrnici Rady 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách[7],

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. února 2014 o přístupu EU k nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (COM(2014)64),

–  s ohledem na otázku Komisi ohledně nové strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020 (O-000141/2015 – B8-1107/2015),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že stávající právní předpisy Unie týkající se zdraví a dobrých životních podmínek zvířat nepovažují zvířata za vnímající bytosti, jak stanoví článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že právní předpisy EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat přispívají k vytvoření rovných podmínek v celé Unii a tím k dobrému fungování vnitřního trhu;

C.  vzhledem k tomu, že přetrvávající a specifické problémy týkající se životních podmínek zvířat, a to nejen problémy spojené s chovem hospodářských zvířat v zemědělství, ale i problémy v jiných oblastech, například v oblasti chovu zvířat v zájmovém chovu, koní, exotických zvířat a jiných zvířat chovaných nebo obchodovaných v rámci hospodářské činnosti, by měly být řešeny na úrovni EU;

D.  vzhledem k tomu, že životní podmínky zvířat je třeba dále zlepšovat na základě převažujících vědeckých poznatků a se zřetelem na efektivitu a konkurenceschopnost chovu hospodářských zvířat v zemědělství;

E.  vzhledem k tomu, že z oblasti působnosti směrnice 1999/22/ES byly výslovně vyloučeny cirkusy, a podmínky chovu zvířat k těmto účelům jsou tedy upravovány na úrovni členských států;

F.  vzhledem k tomu, že dobré životní podmínky zvířat jsou úzce spjaty se zdravím zvířat a s veřejným zdravím;

G.  vzhledem k tomu, že rostoucí počet exotických zvířat v zájmovém chovu by mohl vést k většímu rozšíření nakažlivých chorob na domácí zvířata a současně mít nepříznivý dopad na veřejné zdraví a na zdraví a dobré životní podmínky zvířat; vzhledem k tomu, že exotická zvířata nebo exotické rostliny se mohou dostat do volné přírody a šířit se jako invazní nepůvodní druhy a tím ohrožovat místní druhy a přírodní stanoviště a působit rozsáhlé socioekonomické škody;

H.  vzhledem k tomu, že předpisy EU a vnitrostátní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat vytvářejí v důsledku své složitosti a rozdílných výkladů právní nejistotu a mohou pro producenty v některých členských státech znamenat značnou konkurenční nevýhodu; vzhledem k tomu, že pokud jde o provádění právních předpisů EU, jejich nedodržování, neharmonizované normy a chybějící právní milníky narušují hospodářskou soutěž a vytvářejí nerovné podmínky;

I.  vzhledem k tomu, že navrhovaný předpis o zdraví zvířat neobsahuje jednoznačnou definici „chovu zvířat“, a vzhledem k tomu, že členské státy si mohou tento pojem vykládat různě;

J.  vzhledem k tomu, že v Unii nadále velmi trpí a umírají stovky psů při psích zápasech;

K.  vzhledem k tomu, že špatné zacházení se psy, včetně jejich opouštění, vede k výskytu toulavých psů, a vzhledem k tomu, že v některých členských státech EU je to problém; vzhledem k tomu, že je stále dovoleno zabíjení toulavých psů, aby nedošlo k dalšímu rozšiřování jejich výskytu;

L.  vzhledem k tomu, že v EU je stále provozována řada delfinárií, která pro zábavu a ke komerčním účelům využívají zvířata, o nichž je vědecky prokázáno, že jsou inteligentní, uvědomují si sebe sama a jsou u nich rozvinuty sociální dovednosti, čímž je vysílán zavádějící vzkaz se špatným výchovným vlivem;

1.  naléhavě vyzývá Komisi, aby bezodkladně splnila zbývající body strategie Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat na období 2012–2015;

2.  připomíná, že článek 13 Smlouvy má obecnou působnost a je horizontální povahy, a je tudíž stejně důležitý jako ustanovení týkající se ochrany životního prostředí nebo spotřebitelů, přičemž z právního hlediska je nadřazen všem politikám v oblasti vnitřního trhu;

3.  konstatuje, že za období více než 30 let bylo přijato přes 30 základních aktů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat, mnohé z nichž zajišťují různou míru ochrany zvířat; zdůrazňuje, že většina stávajících aktů dostatečně neuznává zvířata jako vnímající bytosti ve smyslu článku 13 Smlouvy;

4.  vyjadřuje znepokojení nad praktickým uplatňováním a vymáháním současných právních předpisů EU, jež se týkají dobrých životních podmínek zvířat;

5.  podotýká, že Komise dosud provedla pouze 9 z 19 opatření uvedených ve strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat na období 2012–2015;

6.  žádá ujištění, že jakákoli harmonizace legislativního rámce nepovede ke snížení standardů životních podmínek zvířat nebo k oslabení úsilí o zlepšení životních podmínek zvířat, a vyzývá Komisi, aby zpřísnila stávající normy na základě aktuálních vědeckých poznatků a s ohledem na mezinárodní obchodní jednání s třetími zeměmi, které neuplatňují stejnou úroveň ochrany;

7.  vyzývá Komisi, aby provedla přezkum stávajících pravidel ochrany živých zvířat během obchodní přepravy v souladu s usnesením Parlamentu o ochraně zvířat během přepravy a jeho prohlášením ze dne 15. března 2012; vyzývá Komisi, aby poskytla příslušným orgánům jasné pokyny k provádění nařízení Rady (ES) č. 1/2005 v návaznosti na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-424/13;

8.  vyzývá Komisi, aby prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci sjednotila požadavky na identifikaci a registraci zvířat, jež jsou chována nebo obchodována v rámci hospodářské činnosti nebo za účelem jejich předvádění, zejména psů, koček, koní a exotických zvířat v zájmovém chovu;

9.  vyzývá Komisi, aby se zavázala k financování alternativních metod testování, jež není prováděno na zvířatech, prostřednictvím nových i stávajících systémů financování, jako je Horizont 2020 nebo iniciativa pro inovativní léčiva, s cílem zamezit dlouhotrvajícímu krutému utrpení zvířat a testování na zvířatech co nejdříve zakázat, jak žádá 1,17 milionu občanů, kteří se přihlásili k evropské občanské iniciativě „Stop Vivisection“;

10.  vyzývá Komisi, aby harmonizovala právní předpisy omezující využití volně žijících zvířat v cirkusech, jež jsou již uplatňovány v 18 členských státech, a aby zavedla celoevropský zákaz využívání volně žijících zvířat v cirkusech;

11.  vyzývá Komisi, aby v celé EU zakázala tradiční či kulturní využívání zvířat, které s sebou nese špatné zacházení a utrpení;

12.  vyzývá Komisi, aby omezila a postupně zakázala využívání zvířat v zajetí v obchodních a zábavních parcích, jedná-li se o druhy, u nichž je vědecky prokázáno, že jsou inteligentní, uvědomují si sebe sama a jsou u nich rozvinuty sociální dovednosti;

13.  vyzývá Komisi, aby prostřednictvím nových referenčních středisek EU pro dobré životní podmínky zvířat podpořila provádění stávajících pravidel šířením informací a sdílením osvědčených postupů a školením příslušných orgánů a aby zajistila využívání ověřených ukazatelů životních podmínek zvířat;

14.  vyzývá Komisi, aby zlepšila postavení a ochranu občanů poskytováním spotřebitelských doporučení ohledně nákupu, prodeje, přemisťování a chovu zvířat, která jsou chována nebo obchodována v rámci hospodářské činnosti, zejména pokud jde o psy, kočky, exotická zvířata a koně;

15.  naléhavě vyzývá Komisi, aby zlepšila postavení spotřebitelů rozšířením pravidel pro označování země původu u čerstvého a zmrazeného masa i na čerstvé a zmrazené koňské maso a na všechny zpracované masné výrobky; naléhavě vyzývá Komisi, aby vypracovala posouzení dopadu, pokud jde o povinný způsob označování masa a mléčných výrobků;

16.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že společná zemědělská politika bude plně uznávat koncepci zvířat jako vnímajících bytostí a uceleně řešit problémy v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví plynoucí ze špatných životních podmínek zvířat; vyzývá Komisi, aby podpořila vytvoření nové udržitelné politiky v oblasti potravin, která bude uznávat nutnost zlepšit životní podmínky hospodářských zvířat souběžně s rozšiřováním potravin rostlinného původu a jejich spotřeby;

17.  naléhavě vyzývá Komisi, aby při jednáních o uzavření dvoustranných obchodních dohod se třetími zeměmi požadovala, aby tyto země při vývozu hospodářských zvířat a živočišných výrobků na trh Unie dodržovaly evropské právní předpisy týkající se dobrých životních podmínek zvířat;

18.  naléhavě vyzývá Komisi, aby uznala, že dobré životní podmínky zvířat přispívají k hospodářskému rozvoji; vyzývá Komisi, aby zajištění dobrých životních podmínek zvířat odměňovala prostřednictvím rozvojové pomoci třetím zemím;

19.  žádá, aby byla vytvořena stálá horizontální platforma pro dobré životní podmínky zvířat zahrnující všechny příslušné útvary Komise, která usnadní spolupráci, soustředí pozornost na problémy spojené s životními podmínkami zvířat a podpoří interakci se zainteresovanými stranami, včetně občanské společnosti;

20.  naléhavě vyzývá Komisi, aby začlenila body 6–28 do nové strategie Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020;

21.  podporuje zásadu používání štítků pro označování potravinářských produktů vyhovujících normám dobrých životních podmínek zvířat, které jsou přísnější než zákonné požadavky; vyzývá Komisi, aby na základě své zprávy COM(2009)0584 předložila legislativní návrhy týkající se používání štítků k označování masa, mléčných a vaječných výrobků v celé EU, které by spotřebitele informovaly o způsobu chovu a jeho dopadech na životní podmínky zvířat, s cílem zajistit maximálně efektivní a jednotnou komunikaci se spotřebiteli;

22.  vyzývá Komisi, aby posílila koordinaci a podporu rozvoje a využívání alternativ k používání zvířat v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a zákonem požadovaných zkoušek v souladu s přílohou VII směrnice 2010/63/EU, a to prostřednictvím aktivní podpory příslušných funkcí referenční laboratoře EU (společné výzkumné středisko) v oblasti stanovení strategie a výzkumu s cílem určit prioritní oblasti pro nahrazení postupů výzkumu na zvířatech;

23.  naléhavě vyzývá Radu, aby prostřednictvím rozvoje venkova zaručila podstatné zlepšení životních podmínek zvířat, zejména tak, že na dobré životní podmínky zvířat poskytne dostatečné finanční prostředky a zajistí, aby všechny programy rozvoje venkova na období 2014–2020 zahrnovaly opatření pro dobré životní podmínky zvířat;

24.  vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh na zákaz psích zápasů v EU;

25.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh právního předpisu, který by zakazoval zabíjení toulavých a volně žijících zvířat v EU a prosazoval alternativní, šetrné způsoby kontroly populace;

26.  naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby doplnily nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů informačními a osvětovými kampaněmi, které budou občany odrazovat od nákupu exotických živočišných a rostlinných druhů;

27.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zahrnuly alternativní metody testování, jež není prováděno na zvířatech, do oficiálních vysokoškolských studijních programů;

28.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi.