Resolutsiooni ettepanek - B8-1279/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-1279/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK loomade heaolu kohta

24.11.2015 - (2015/2957(RSP))

suuliselt vastatava küsimuse B8‑1107/2015 alusel
vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5

Marco Zullo, Marco Affronte, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel

Menetlus : 2015/2957(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-1279/2015
Esitatud tekstid :
B8-1279/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑1279/2015

Euroopa Parlamendi resolutsioon loomade heaolu kohta

(2015/2957(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 13, milles sätestatakse, et ühendus ja liikmesriigid pööravad täit tähelepanu loomade kui aistimisvõimeliste olendite heaolu nõuetele, respekteerides samal ajal liikmesriikide õigus- või haldusnorme ja tavasid, mis iseäranis käsitlevad riitusi, kultuuritraditsioone ja piirkondlikku pärandit;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 43, milles käsitletakse ühise põllumajanduspoliitika ja ühise kalanduspoliitika toimimist,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punkti b, milles käsitletakse veterinaaria- ja fütosanitaaralaseid meetmeid, mille otsene eesmärk on rahvatervise kaitse,

–  võttes arvesse oma 4. juuli 2012. aasta resolutsiooni loomade kaitset ja heaolu käsitleva Euroopa Liidu strateegia kohta aastateks 2012–2015[1],

–  võttes arvesse direktiivi 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (loomkatseid käsitlev direktiiv)[2],  

–  võttes arvesse komisjoni 15. novembri 2011. aasta teatist „Tegevuskava antimikroobsest resistentsusest tingitud ohtude ohjeldamiseks” (COM(2011)0748),

–  võttes arvesse oma 12. detsembri 2012. aasta resolutsiooni loomade kaitse kohta nende vedamisel[3],

–  võttes arvesse oma 15. märtsi 2012. aasta deklaratsiooni kaheksatunnise maksimaalse kestuse piirangu kehtestamise kohta Euroopa Liidus tapamajja viidavate loomade veole[4],

–  võttes arvesse looduslike liikidega kauplemise määruseid, sealhulgas nõukogu määrust (EÜ) nr 338/97[5] ning komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006[6],

–  võttes arvesse määrust (EL) nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta[7],

–  võttes arvesse nõukogu direktiivi 1999/22/EÜ, mis käsitleb metsloomade pidamist loomaaedades[8],

–  võttes arvesse komisjoni 7. veebruari 2014. aasta teatist, milles käsitletakse ELi põhimõtteid seoses looduslike liikidega kaubitsemise vastase võitlusega (COM(2014)0064),

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust uue loomade heaolu strateegia kohta aastateks 2016–2020 (O-000141/2015 – B8-1107/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et loomatervist ja loomade heaolu käsitlevates kehtivates liidu õigusaktides ei ole loomi tunnustatud aistimisvõimeliste olenditena vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 13;

B.  arvestades, et loomade heaolu valdkonda käsitlevad Euroopa Liidu õigusaktid aitavad luua liidus kõigile võrdseid võimalusi ning toetavad seega hästi toimivat siseturgu;

C.  arvestades, et praeguseid loomade heaoluga seotud eriprobleeme, mis ei puuduta loomakasvatust mitte ainult põllumajandussektoris, vaid ka teistes sektorites, näiteks lemmikloomi, hobuslasi, eksootilisi loomi ja teisi loomi, keda peetakse või kellega kaubeldakse majandustegevuse raames, tuleks lahendada ainult ELi tasandil;

D.  arvestades, et loomade heaolu tuleks jätkuvalt parandada üldtunnustatud teaduslikele tõenditele tuginedes ning võttes nõuetekohaselt arvesse põllumajandusliku loomakasvatuse tõhusust ja konkurentsivõimet;

E.  arvestades, et tsirkused on direktiivi 1999/22/EÜ kohaldamisalast selgesõnaliselt välja jäetud, mistõttu kuuluvad loomade pidamise tingimused riikide pädevusse;

F.  arvestades, et loomade heaolu on tihedalt seotud looma- ja rahvatervisega;

G.  arvestades, et eksootiliste loomade üha laialdasem lemmikloomadena pidamine võib kaasa tuua nakkushaiguste leviku suurenemise kodumaistele loomadele ning avaldada samal ajal kahjulikku mõju rahvatervisele, loomatervisele ja loomade heaolule; arvestades, et eksootilised loomad või taimed võivad välja pääseda ja levida kui invasiivsed võõrliigid ning ohustada kohalikke liike ja elupaikasid ning põhjustada suurt sotsiaal-majanduslikku kahju;

H.  arvestades, et ELi ja liikmesriikide loomade heaolu eeskirjad tekitavad oma keerukuse ja erinevate tõlgendamisvõimaluste tõttu õiguslikku ebakindlust ja võivad seada teatavate liikmesriikide tootjad tõsiselt ebasoodsasse konkurentsiolukorda; arvestades, et mis puutub ELi õiguse rakendamisse, moonutavad nõuete mittetäitmine, ühtlustamata standardid ja nn õiguslike verstapostide puudumine konkurentsi, mille tulemuseks on ebavõrdsed tingimused;

I.  arvestades, et loomatervist käsitlevad kavandatud õigusaktid ei sisalda loomakasvatuse selget määratlust ja arvestades, et seda mõistet võidakse liikmesriikides erinevalt tõlgendada;

J.  arvestades, et koertevõitluse tõttu kannatab ja sureb sadu koeri üle kogu ELi;

K.  arvestades, et hulkumist põhjustab koerte halb kohtlemine, sealhulgas nende hülgamine, ning arvestades, et nimetatud nähtus on mõnedes ELi riikides ikka veel murettekitav probleem; arvestades, et hulkuvate koerte tapmine on ikka veel lubatud, eesmärgiga takistada nende veelgi laiemat levikut;

L.  arvestades, et ELis tegutseb jätkuvalt palju delfinaariumeid, ning arvestades, et teaduslikult intelligentseteks, teadlikeks ja väga seltsivateks tunnistatud loomade kasutamisega meelelahutuslikul ja kaubanduslikul eesmärgil edastatakse eksitav ja hariduslikult vastukäiv sõnum;

1.  nõuab tungivalt, et komisjon täidaks viivitamata seni veel täitmata punktid loomade kaitset ja heaolu käsitlevas Euroopa Liidu strateegias aastateks 2012–2015;

2.  tuletab meelde, et aluslepingu artikkel 13 on üldkohaldatav ja horisontaalne ning seega sama tähtis kui keskkonna- või tarbijakaitse sätted ning õiguslikult tähtsam kõikidest siseturu poliitikakäsitustest;

3.  võtab teadmiseks, et üle 30-aastase perioodi vältel on vastu võetud üle 30 loomade heaolu käsitleva õigusakti, millest paljude loomakaitse tase erineb tugevalt; rõhutab, et enamikus kehtivatest õigusaktidest ei tunnustata piisavalt loomi aistimisvõimeliste olenditena, nagu on nõutud ELi toimimise lepingu artiklis 13;

4.  tunneb muret loomade heaolu käsitlevate kehtivate ELi õigusaktide tõhusa rakendamise ja jõustamise pärast;

5.  märgib, et seni on komisjon loomade kaitset ja heaolu käsitlevas Euroopa Liidu 2012.–2015. aasta strateegias sisalduvast 19 meetmest ellu viinud kõigest 9;

6.  nõuab kinnitust, et õigusraamistiku ühtlustamine ei too kaasa loomade heaolu käsitlevate standardite langust või loomade heaolu parandamisega seotud ambitsioonide vähenemist, ning kutsub komisjoni üles tõstma kehtivaid standardeid ajakohastatud teaduslike tõendite alusel ning arvestades rahvusvaheliste kaubandusläbirääkimistega selliste kolmandate riikidega, kus ei ole samaväärset kaitset;

7.  palub komisjonil kooskõlas Euroopa Parlamendi resolutsiooniga loomade kaitse kohta nende vedamisel ja 15. märtsi 2012. aasta deklaratsiooniga vaadata läbi kehtivad eeskirjad, milles käsitletakse elusloomade kaitset ärilisel eesmärgil toimuva veo ajal; palub komisjonil anda pädevatele asutustele selged suunised nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 rakendamise kohta pärast Euroopa Liidu Kohtu otsust kohtuasjas C-424/13;

 

8.  palub komisjonil vastu võtta delegeeritud õigusaktid, millega ühtlustatakse sellistele loomadele kehtivad identifitseerimis- ja registreerimisnõuded, keda peetakse või kellega kaubeldakse majandustegevuse või näituste raames, eelkõige koerad, kassid, hobuslased ja eksootilised lemmikloomad;

9.  kutsub komisjoni üles võtma kohustuseks rahastada loomade kasutamist välistavaid alternatiivseid testimismeetodeid uute ja olemasolevate rahastamiskavade raames, nagu programm „Horisont 2020” ja innovatiivsete ravimite algatus, et hoida ära loomade tõsised ja pikaajalised kannatused ning lõpetada järk-järgult ja võimalikult kiiresti loomkatsed, nagu seda on nõudnud 1,17 miljonit kodanikku, kes kirjutasid alla Euroopa kodanikualgatusele „Stop Vivisection!” („Peatage loomkatsed”);

10.  kutsub komisjoni üles ühtlustama metsloomade tsirkuses kasutamist piiravaid õigusakte, mida rakendatakse 18 liikmesriigis, ning keelustama metsloomade kasutamise tsirkuses üle kogu ELi;

11.  palub komisjonil keelustada igal pool ELis loomade kasutamine mis tahes traditsioonilisel või kultuurilisel eesmärgil, millega kaasneb väärkohtlemine ja mis põhjustab kannatust;

12.  palub komisjonil piirata vangistuses peetavate ja teaduslikult intelligentseteks, teadlikeks ja väga seltsivateks tunnistatud loomade kasutamist kommertslikes lõbustusparkides ning see järk-järgult lõpetada;

13.  palub komisjonil kasutada uusi ELi loomade heaolu referentkeskusi kehtivate eeskirjade rakendamise toetamiseks, et levitada teavet ja jagada parimaid tavasid, pakkuda pädevatele asutustele koolitust ning rakendada tõestatud loomade heaolu näitajate kasutamist;

14.  kutsub komisjoni üles suurendama kodanike mõjuvõimu ja kaitset, pakkudes tarbijatele suuniseid selliste loomade ostmise, müümise, uude elukohta paigutamise ja kasvatamise kohta, keda majandustegevuse raames peetakse või müüakse, eriti koerte, kasside, eksootiliste loomade ja hobuslaste kohta;

15.  nõuab komisjonilt tungivalt suurema mõjuvõimu andmist tarbijatele, laiendades värske ja külmutatud liha päritoluriigi märkimisega seotud eeskirju ka hobuslaste värskele ja külmutatud lihale ning kõikidele töödeldud lihatoodetele; palub, et komisjon viiks liha- ja piimatoodete märgistamise kohustusliku meetodi kohta läbi mõjuhinnangu;

16.  kutsub komisjoni üles tagama, et ühises põllumajanduspoliitikas tunnistataks täielikult loomade aistimisvõimet ning kasutataks terviklikku lähenemist puudulike heaolutavadega seotud keskkonna- ja rahvatervise alaste probleemide lahendamiseks; kutsub komisjoni üles toetama uue jätkusuutliku toidupoliitika väljatöötamist, milles tunnistatakse põllumajandusloomade heaolu tõstmist seoses taimsete toiduainete kasutuselevõtu ja tarbimisega;

17.  nõuab tungivalt, et komisjon nõuaks kahepoolsete kaubanduslepingute läbirääkimistel kolmandate riikidega, et need riigid täidaksid nii kariloomade kui ka lihatoodete ühenduse turule eksportimisel loomade heaolu käsitlevaid Euroopa õigusnorme;

18.  nõuab tungivalt, et komisjon tunnistaks loomade heaolu majandusarengu liikumapanevaks jõuks; kutsub komisjoni üles tunnustama kolmandaid riike loomade heaolu valdkonnas saavutatud heade tulemuste eest, andes neile arenguabi;

19.  nõuab horisontaalse, kogu komisjoni hõlmava alalise loomade heaolu platvormi loomist, et paremini soodustada koostööd, hoida tähelepanu loomade heaoluga seotud küsimustel ja edendada suhtlemist sidusrühmadega, sealhulgas kodanikuühiskonnaga;

20.  palub komisjonil lisada lõiked 6–28 uude loomade kaitset ja heaolu käsitlevasse Euroopa Liidu strateegiasse (2016–2020);

21.  toetab põhimõtet märgistada toiduained, mis vastavad seadusega nõutavast rangematele loomade heaolu nõuetele; kutsub komisjoni üles esitama oma aruande COM(2009)584 põhjal seadusandlikud ettepanekud kogu ELi hõlmavate märgistussüsteemide kohta liha- ja piimatoodete ning töödeldud toodetes sisalduvate munade puhul, teavitades niiviisi tarbijaid kasutatud loomakasvatusmeetoditest ja nende mõjust loomade heaolule, et anda tarbijatele teavet võimalikult tõhusal ja järjepideval moel;

22.  palub komisjonil tugevdada loomkatsetele alternatiivide väljaarendamise ja nende kasutamise kooskõlastamist ja edendamist alus- ja rakendusuuringute ning kohustuslike katsete valdkonnas, nagu on kirjeldatud direktiivi 2010/63/EL VII lisas, toetades aktiivselt asjakohaste strateegiate väljatöötamist ja liidu referentlabori (Teadusuuringute Ühiskeskuse) teadusuuringuid, eesmärgiga aidata kindlaks teha loomkatsete alternatiivsete meetodite rakendamise esmatähtsad valdkonnad;

23.  nõuab tungivalt, et nõukogu tagaks loomade heaolu olulise paranemise maaelu arendamise kaudu, eraldades eelkõige piisavad rahalised vahendid loomade heaolu toetusteks ja tagades loomade heaolu meetme lisamise kõikidesse 2014.–2020. aastaid hõlmavatesse maaelu arendamise programmidesse;

24.  kutsub komisjoni üles esitama seadusandlikku ettepanekut koertevõitluse keelustamise kohta ELis;

25.  kutsub komisjoni üles esitama seadusandlikku ettepanekut hulkuvate ja metsikute koerte tapmise keelustamise kohta ELis ning edendama loomade arvu piiramiseks alternatiivseid, julmust vältivaid meetodeid;

26.  nõuab, et komisjon ja liikmesriigid täiendaksid Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL) 1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta teavitus- ja hariduskampaaniaga, mille eesmärk on vähendada inimeste soovi osta eksootilisi looma- ja taimeliike;

27.  palub komisjonil ja liikmesriikidel lisada ülikooli tasandi ametlikesse õppeprogrammidesse alternatiivsed testimismeetodid, mille puhul ei kasutata loomi;

28.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile.