Návrh usnesení - B8-1280/2015Návrh usnesení
B8-1280/2015

NÁVRH USNESENÍ o nové strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020

24.11.2015 - (2015/2957(RSP))

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑1107/2015
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Norbert Erdős za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1278/2015

Postup : 2015/2957(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-1280/2015
Předložené texty :
B8-1280/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑1280/2015

Usnesení Evropského parlamentu o nové strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020

(2015/2957(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na článek 43 SFEU týkající se fungování společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. února 2012 o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015 (COM(2012)0006),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2012 o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012-2015[1],

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že právní předpisy EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat přispívají k vytvoření rovných podmínek v celé Unii a tím k dobrému fungování vnitřního trhu;

B.  vzhledem k tomu, že evropští občané mají značný zájem o dobré životní podmínky zvířat a přejí si, aby se mohli jako spotřebitelé rozhodovat informovaněji;

C.  vzhledem k tomu, že vnitrostátní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat nesmí být v rozporu se zásadami jednotného trhu EU;

D.  vzhledem k tomu, že dobré životní podmínky zvířat jsou spjaty se zdravím zvířat a s veřejným zdravím;

E.  vzhledem k tomu, že předpisy EU a vnitrostátní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat vytvářejí v důsledku své složitosti a rozdílných výkladů právní nejistotu a mohou pro producenty v některých členských státech znamenat závažnou konkurenční nevýhodu;

F.  vzhledem k tomu, že úroveň životních podmínek zvířat v Unii patří mezi nejvyšší na světě;

G.  vzhledem k tomu, že životní podmínky zvířat je třeba dále zlepšovat na základě převažujících vědeckých poznatků a se zřetelem na situaci v oblasti životních podmínek domácích zvířat chovaných občany a na efektivitu a konkurenceschopnost chovu hospodářských zvířat v zemědělství;

H.  vzhledem k tomu, že vysoká úroveň dobrých životních podmínek zvířat je důležitá k zajištění udržitelnosti, ačkoli je spojena s investicemi a dodatečnými provozními náklady, které nejsou v potravinovém řetězci rovnoměrně rozloženy;

1.  naléhavě vyzývá Komisi, aby bezodkladně splnila zbývající body strategie Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat na období 2012–2015;

2.  naléhavě žádá Komisi, aby vypracovala novou, ambiciózní strategii v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020 s cílem navázat na předcházející strategii a zajistit pokračování rámce, aby tak bylo dosaženo vysokých norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat ve všech členských státech;

3.  uznává, že zemědělci v různých členských státech již vyvinuli úsilí v oblasti dobrých životních podmínek zvířat;

4.  znovu připomíná, že Parlament přijal právní předpisy, které se zabývají otázkami souvisejícími s dobrými životními podmínkami zvířat, jako je zejména zákaz dovozu klonovaných zvířat a jejich uvádění na trh v Unii a reforma úředních kontrol;

5.  naléhavě žádá Komisi, aby tam, kde existují jasné vědecké důkazy o problémech v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, upravila stávající politické nástroje či zavedla nové nástroje na jejich vyřešení; žádá Komisi, aby pozorně sledovala uplatňování právních předpisů EU týkajících se dobrých životních podmínek zvířat v členských státech;

6.  vyjadřuje své znepokojení nad praktickým uplatňováním a vymáháním současných právních předpisů EU, jež se týkají dobrých životních podmínek zvířat, a zdůrazňuje, že hlavním cílem v souvislosti se všemi pravidly v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat by mělo být lepší vymáhání a dodržování stávajících právních předpisů;

7.  zároveň Komisi naléhavě žádá, aby byla ambicióznější, pokud jde o začleňování a upřednostňování reciprocity norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat jakožto netržního zájmu do své obchodní politiky a při vyjednávání mezinárodních obchodních dohod, a aby prosazovala dobré životní podmínky zvířat ve třetích zemích tím, že bude požadovat rovnocenné normy v této oblasti u dovážených zvířat a produktů a provádět přísné kontroly jejich dodržování;

8.  zdůrazňuje, že je důležité, aby na společnou zemědělskou politiku byly poskytovány dostatečné finanční prostředky, neboť potřebujeme rozpočet odpovídající úrovni našich ambicí, aby se zabránilo tomu, že se výroba a obchod budou přesouvat do zemí a na světadíly, kde jsou normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat nižší;

9.  připomíná, že existuje nerovnováha v potravinovém řetězci, která znevýhodňuje primární producenty, a že tento stav omezuje rozsah investic do dobrých životních podmínek zvířat na úrovni zemědělských podniků;

10.  připomíná, že producenti jsou nadměrně zatíženi administrativními požadavky a že v rámci pokračující snahy o administrativní zjednodušení by tato evropská strategie neměla stávající zátěž dále zvyšovat; zdůrazňuje, že je třeba zajistit stabilní a předvídatelné investice do odvětví a zároveň spravedlivou mezinárodní hospodářskou soutěž;

11.  zdůrazňuje, že článek 13 SFEU je obecně použitelný a horizontální a jako takový je stejně důležitý jako ustanovení o zemědělství, životním prostředí či ochraně spotřebitelů;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.