Resolutsiooni ettepanek - B8-1280/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-1280/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK uue loomade heaolu strateegia kohta aastateks 2016–2020

24.11.2015 - (2015/2957(RSP))

suuliselt vastatava küsimuse B8‑1107/2015 alusel
vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5

Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Norbert Erdős fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1278/2015

Menetlus : 2015/2957(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-1280/2015
Esitatud tekstid :
B8-1280/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑1280/2015

Euroopa Parlamendi resolutsioon uue loomade heaolu strateegia kohta aastateks 2016–2020

(2015/2957(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 13,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 43, milles käsitletakse ühise põllumajanduspoliitika ja ühise kalanduspoliitika toimimist,

–  võttes arvesse komisjoni 15. veebruari 2012. aasta teatist loomade kaitset ja heaolu käsitleva Euroopa Liidu strateegia kohta aastateks 2012–2015 (COM(2012)0006),

–  võttes arvesse oma 4. juuli 2012. aasta resolutsiooni loomade kaitset ja heaolu käsitleva Euroopa Liidu strateegia kohta aastateks 2012–2015[1],

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et loomade heaolu valdkonda käsitlevad Euroopa Liidu õigusaktid aitavad luua liidus kõigile võrdseid võimalusi ning toetavad seega hästi toimivat siseturgu;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu kodanikud on väga huvitatud loomade heaolust ning soovivad teha tarbijatena teadlikumaid valikuid;

C.  arvestades, et liikmesriikide loomade heaolu eeskirjad ei tohi olla vastuolus ELi ühtse turu põhimõtetega;

D.  arvestades, et loomade heaolu on tihedalt seotud looma- ja rahvatervisega;

E.  arvestades, et ELi ja liikmesriikide loomade heaolu eeskirjad tekitavad oma keerukuse ja erinevate tõlgendamisvõimaluste tõttu õiguslikku ebakindlust ja võivad seada teatavate liikmesriikide tootjad tõsiselt ebasoodsasse konkurentsiolukorda;

F.  arvestades, et loomade heaolu tase liidus on maailma üks kõrgemaid;

G.  arvestades, et loomade heaolu tuleks jätkuvalt suurendada üldtunnustatud teaduslike tõendite alusel ning võttes nõuetekohaselt arvesse nii kodanike peetavate lemmikloomade heaolu alast olukorda kui ka põllumajandusliku karjakasvatuse tõhusust ja konkurentsivõimet;

H.  arvestades, et loomade heaolu kõrge tase on tähtis jätkusuutlikkuse tagamiseks, kuigi sellega kaasnevad investeeringud ja täiendavad tegevuskulud, mis ei ole toiduainete tarneahela piires proportsionaalselt jaotatud;

1.  nõuab tungivalt, et komisjon täidaks viivitamata seni veel täitmata punktid loomade kaitset ja heaolu käsitlevas Euroopa Liidu strateegias aastateks 2012–2015;

2.  nõuab, et komisjon koostaks uue ja ambitsioonika loomade kaitse ja heaolu strateegia aastateks 2016–2020, et jätkata eelmise strateegia alusel tehtud tööd ja tagada sellise raamistiku püsimajäämine, mille eesmärk on rangete loomade heaolu normide kehtestamine kõigis liikmesriikides;

3.  tunnustab jõupingutusi, mida põllumajandustootjad on eri liikmesriikides loomade heaolu alal juba teinud;

4.  tuletab meelde, et parlament on võtnud vastu loomade heaoluga seotud küsimusi käsitlevaid õigusakte, eelkõige kloonitud loomade impordi ja liidu piires turustamise keelu ning ametlike kontrollide reformi kohta;

5.  nõuab tungivalt, et seal, kus loomade heaolu probleemid on teaduslikult selgelt tõendatud, kohandaks komisjon poliitikavahendeid või võtaks vastu uued vahendid, et need probleemid lahendada; palub komisjonil tähelepanelikult jälgida loomade heaolu alaste ELi õigusaktide rakendamist liikmesriikides;

6.  tunneb muret kehtivate loomade heaolu teemaliste ELi õigusaktide tulemusliku rakendamise ja jõustamise pärast ning rõhutab, et kõigi loomatervise ja loomade heaolu eeskirjade puhul peaks peamine eesmärk olema kehtiva õiguse parem jõustamine ja järgimine;

7.  nõuab ühtlasi tungivalt, et komisjon oleks ambitsioonikam loomade heaolu standardite vastastikkuse prioriseerimisel ja lisamisel mittekaubanduslike küsimustena oma kaubanduspoliitikasse ning rahvusvaheliste kaubanduslepingute läbirääkimistesse, ning edendaks loomade heaolu kolmandates riikides, nõudes imporditavate loomade ja toodete puhul samaväärseid heaolustandardeid koos range kontrolliga;

8.  rõhutab ühise põllumajanduspoliitika piisava rahastamise olulisust, kuna meil on vaja eelarvet, mis vastab meie ambitsioonide tasemele, et vältida tootmise ja kaubanduse üleviimist riikidesse ja kontinentidele, kus kehtivad madalamad loomade heaolu standardid;

9.  tuletab meelde, et toiduahelas on ebavõrdsust, mis asetab esmatootja ebasoodsasse olukorda, ja et selline olukord piirab loomade heaoluks tehtavaid investeeringuid põllumajandustootja tasandil;

10.  tuletab meelde, et tootjad on haldusnõuetega üle koormatud ning et püüdes haldust lihtsustada, ei tohiks nimetatud Euroopa strateegia olemasolevat koormust suurendada; rõhutab vajadust investeeringute stabiilsuse ja ennustatavuse järele sektoris, tagades samal ajal ausa rahvusvahelise konkurentsi;

11.  rõhutab, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 13 on üldkohaldatav ja horisontaalne ning sellisena niisama tähtis kui põllumajandust, keskkonda või tarbijakaitset käsitlevad sätted;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.