Návrh uznesenia - B8-1280/2015Návrh uznesenia
B8-1280/2015

NÁVRH UZNESENIA o novej stratégii v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020

24.11.2015 - (2015/2957(RSP))

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8‑1107/-2015
v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Norbert Erdős v mene skupiny PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1278/2015

Postup : 2015/2957(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-1280/2015
Predkladané texty :
B8-1280/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-1280/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o novej stratégii v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020

(2015/2957(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únii (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 43 ZFEÚ týkajúci sa fungovania spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej rybárskej politiky,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. februára 2012 o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015 (COM(2012)0006),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2012 o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015[1],

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

 

A.  keďže právne predpisy EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat prispievajú k zabezpečeniu rovnakých podmienok v rámci Únie, a tým aj k dobrému fungovaniu vnútorného trhu;

B.  keďže európski občania prejavujú výrazný záujem, pokiaľ ide o otázku dobrých životných podmienok zvierat, a chcú byť ako spotrebitelia schopní prijímať informovanejšie rozhodnutia;

C.  keďže vnútroštátne predpisy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat nesmú byť v rozpore so zásadami jednotného trhu EÚ;

D.  keďže dobré životné podmienky zvierat sú prepojené so zdravím zvierat a s verejným zdravím;

E.  keďže pravidlá EÚ a členských štátov týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat vytvárajú v dôsledku svojej zložitosti a odlišného výkladu právnu neistotu a môžu pre výrobcov v určitých členských štátoch znamenať značnú konkurenčnú nevýhodu;

F.  keďže úroveň životných podmienok zvierat v Únii je jedna z najvyšších na svete;

G.  keďže životné podmienky zvierat by sa mali ďalej zlepšiť na základe prevládajúcich vedeckých poznatkov a s náležitým prihliadnutím na situáciu spoločenských zvierat, ktoré chovajú občania, z hľadiska ich životných podmienok a na efektívnosť a konkurencieschopnosť chovu hospodárskych zvierat v poľnohospodárstve;

H.  keďže vysoká úroveň životných podmienok zvierat je dôležitá na zabezpečenie udržateľnosti, hoci je spojená s investíciami a dodatočnými prevádzkovými nákladmi, ktoré nie sú v potravinovom reťazci rovnomerne rozložené;

1.  naliehavo žiada Komisiu, aby bezodkladne vykonala zvyšné body stratégie Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie 2012 – 2015;

2.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby vypracovala novú a ambicióznu stratégiu v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 s cieľom nadviazať na úsilie v rámci predchádzajúcej stratégie a zaistiť pokračovanie rámca zameraného na zabezpečenie prísnych noriem v oblasti životných podmienok zvierat vo  všetkých členských štátoch;

3.  uznáva doterajšie úsilie poľnohospodárov, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, v jednotlivých členských štátoch;

4.  pripomína, že Parlament prijal právne predpisy zamerané na otázky týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, ako je zákaz dovozu klonovaných zvierat a ich uvádzania na trh Únie a reforma úradných kontrol;

 

5.  naliehavo žiada Komisiu, aby tam, kde existujú jasné vedecké dôkazy o problémoch v súvislosti so životnými podmienkami zvierat, prispôsobila nástroje politiky alebo zaviedla nové nástroje v záujme riešenia týchto problémov; žiada Komisiu, aby pozorne sledovala vykonávanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat v členských štátoch;

6.  vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o účinné vykonávanie a presadzovanie súčasných právnych predpisov EÚ, ktoré sa týkajú dobrých životných podmienok zvierat, a zdôrazňuje, že hlavným cieľom v súvislosti so všetkými predpismi v oblasti zdravia zvierat a ich dobrých životných podmienok by malo byť zlepšenie presadzovania a dodržiavania platných právnych predpisov;

7.  zároveň naliehavo vyzýva Komisiu, aby ambicióznejšie začleňovala a uprednostňovala reciprocitu noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat ako neobchodný aspekt v rámci svojej obchodnej politiky a rokovaní o medzinárodných obchodných dohodách a aby presadzovala dobré životné podmienky zvierat v tretích krajinách tým, že bude pre dovážané zvieratá a výrobky požadovať rovnocenné normy v tejto oblasti spojené s prísnymi kontrolami;

8.  zdôrazňuje dôležitosť primeraného financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky, keďže potrebujeme rozpočet, ktorý bude zlučiteľný s úrovňou našich ambícií, aby sa zabránilo presunu výroby a obchodu do krajín a svetadielov s menej prísnymi normami v oblasti životných podmienok zvierat;

9.  pripomína, že v potravinovom reťazci existuje nerovnováha, v dôsledku ktorej je primárny výrobca znevýhodnený, pričom táto situácia obmedzuje možnosti investícií do dobrých životných podmienok zvierat na úrovni poľnohospodárskych podnikov;

10.  pripomína, že výrobcovia sú preťažení administratívnymi požiadavkami a že v pokračujúcom úsilí o zjednodušenie administratívy by táto európska stratégia nemala ďalej túto záťaž zvyšovať; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť investícií v tomto odvetví a zároveň zaistiť spravodlivú hospodársku súťaž na medzinárodnej úrovni;

11.  zdôrazňuje, že článok 13 ZFEÚ má všeobecnú platnosť, je horizontálny a ako taký je rovnako dôležitý ako ustanovenia týkajúce sa poľnohospodárstva, životného prostredia alebo ochrany spotrebiteľa;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.