Predlog resolucije - B8-1280/2015Predlog resolucije
B8-1280/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o novi strategiji za dobrobit živali za obdobje 2016–2020

24.11.2015 - (2015/2957(RSP))

k vprašanju za ustni odgovor B8-1107/2015
v skladu s členom 128(5) Poslovnika

Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Norbert Erdős v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1278/2015

Postopek : 2015/2957(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-1280/2015
Predložena besedila :
B8-1280/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-1280/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o novi strategiji za dobrobit živali za obdobje 2016–2020

(2015/2957(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju člena 43 PDEU, ki opredeljuje delovanje skupne kmetijske politike in skupne ribiške politike,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. februarja 2012 o strategiji Evropske unije za zaščito in dobro počutje živali 2012–2015 (COM(2012)0006),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. julija 2012 o strategiji Evropske unije za zaščito in dobrobit živali 2012–2015[1],

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker zakonodaja EU na področju dobrobiti živali prispeva k zagotavljanju enakih pogojev v Uniji ter s tem k dobremu delovanju notranjega trga;

B.  ker se evropski državljani močno zavzemajo za dobrobit živali in želijo kot potrošniki imeti možnost bolj ozaveščene izbire;

C.  ker nacionalni predpisi o dobrobiti živali ne smejo biti v nasprotju z načeli enotnega trga EU;

D.  ker je dobrobit živali povezana z zdravjem živali in javnim zdravjem;

E.  ker predpisi EU in nacionalni predpisi o dobrobiti živali zaradi svoje zapletenosti in različnih razlag povzročajo pravno negotovost in lahko resno poslabšajo konkurenčni položaj proizvajalcev v nekaterih državah članicah;

F.  ker je raven dobrobiti živali v Uniji ena najvišjih na svetu;

G.  ker bi bilo treba dobrobit živali še izboljšati na podlagi prevladujočih znanstvenih ugotovitev ter ob ustreznem upoštevanju razmer glede dobrobiti domačih živali, ki se gojijo kot domače živali, ter učinkovitosti in konkurenčnosti živinorejske dejavnosti;

H.  ker je visoka raven dobrobiti živali pomembna za zagotavljanje trajnosti, čeprav vključuje naložbe in dodatne operativne stroške, ki niso sorazmerno porazdeljeni po prehranski verigi;

1.  poziva Komisijo, naj čim prej začne izvajati nerešene točke iz strategije Evropske unije za zaščito in dobrobit živali 2012–2015;

2.  poziva Komisijo, naj pripravi novo in ambiciozno strategijo za zaščito in dobrobit živali za obdobje 2016–2020, da bi nadgradila delo prejšnje strategije in zagotovila kontinuiteto okvira pri zagotavljanju visokih standardov dobrobiti živali v vseh državah članicah;

3.  priznava prizadevanja, ki so jih kmetje v različnih državah članicah že vložili v dobrobit živali;

4.  opozarja, da je Parlament sprejel zakonodajne akte, ki obravnavajo prašanja, povezana z dobrobitjo živali, predvsem prepoved uvoza kloniranih živali in njihove komercializacije v Uniji ter reformo uradnih pregledov;

5.  poziva Komisijo, naj v primerih, ko obstajajo jasni znanstveni dokazi o težavah na področju dobrobiti živali, prilagodi ali uvede nove instrumente politike za rešitev teh težav; poziva Komisijo, naj pozorno spremlja izvajanje zakonodaje EU o dobrobiti živali v državah članicah;

6.  je zaskrbljen glede dejanskega izvajanja in izvrševanja veljavne zakonodaje EU glede dobrobiti živali in poudarja, da bi moral biti bistven cilj vseh pravil glede zdravja in dobrobiti živali boljše izvrševanje veljavne zakonodaje in večja skladnosti z njo;

7.  hkrati poziva Komisijo, naj bo bolj ambiciozna pri vključevanju vzajemnosti standardov na področju dobrobiti živali kot netrgovinskega dejavnika med prednostne naloge svoje trgovinske politike in pri pogajanjih o mednarodnih trgovinskih sporazumih ter naj spodbuja dobrobit živali v tretjih državah, tako da za uvožene živali in izdelke zahteva enakovredne standarde in strog nadzor;

8.  poudarja pomen ustreznega financiranja skupne kmetijske politike, saj potrebujemo proračun, ki bo skladen z ravnjo naših ambicij, da bi preprečili selitev proizvodnje in trgovine v države in na celine z nižjimi standardi dobrobiti živali;

9.  opozarja, da obstajajo neravnotežja v prehranski verigi, zaradi katerih so primarni proizvajalci v neugodnem položaju, in da te razmere omejujejo obseg naložb v dobrobit živali na ravni kmetij;

10.  opozarja, da so proizvajalci preobremenjeni z upravnimi zahtevami, in da ta evropska strategija glede na stalno iskanje upravnih poenostavitev ne bi smela povečevati obstoječe obremenitve; poudarja, da ta panoga potrebuje stabilne in predvidljive naložbe, hkrati pa je treba zagotoviti pošteno mednarodno konkurenco;

11.  poudarja, da se člen 13 PDEU uporablja splošno, horizontalno, in je kot tak enako pomemben kot določbe o kmetijstvu, okolju ali varstvu potrošnikov;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.