Πρόταση ψηφίσματος - B8-1283/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-1283/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη διαμόρφωση στρατηγικής για την καλή διαβίωση των ζώων

24.11.2015 - (2015/2957(RSP))

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1107/2015
σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Julie Girling εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1278/2015

Διαδικασία : 2015/2957(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1283/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1283/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1283/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαμόρφωση στρατηγικής για την καλή διαβίωση των ζώων

(2015/2957(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 (COM(2012)0006/2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων συμβάλλει στην επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού εντός της Ένωσης και, ως εκ τούτου, στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικοί κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων δεν πρέπει να αντιβαίνουν στις αρχές της ενιαίας αγοράς της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή διαβίωση των ζώων συνδέεται στενά με την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία·

1.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει, χωρίς καθυστέρηση, τα σημεία της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων 2012-2015 που εκκρεμούν·

2.  καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει μια νέα και φιλόδοξη στρατηγική για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων για την περίοδο 2016-2020, προκειμένου να αξιοποιήσει το έργο της προηγούμενης στρατηγικής και να διασφαλίσει τη συνέχεια ενός πλαισίου για την επίτευξη υψηλών προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων σε όλα τα κράτη μέλη·

3.  καλεί την Επιτροπή, όταν υφίστανται σαφή επιστημονικά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν προβλήματα στην καλή διαβίωση των ζώων, να προσαρμόζει τα μέσα πολιτικής ή να θεσπίζει νέα μέσα για την επίλυση των προβλημάτων αυτών·

4.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων, και τονίζει ότι η βελτίωση της επιβολής και της τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας θα πρέπει να αποτελεί τον βασικό στόχο όλων των κανόνων για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων·

5.  παροτρύνει παράλληλα την Επιτροπή να ακολουθήσει μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση συμπεριλαμβάνοντας και δίνοντας προτεραιότητα στην αμοιβαιότητα των προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων, ως μη εμπορικού χαρακτήρα μέλημα στην εμπορική της πολιτική και στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διεθνών εμπορικών συμφωνιών, καθώς και να προαγάγει την καλή διαβίωση των ζώων σε τρίτες χώρες, απαιτώντας ισοδύναμα πρότυπα καλής διαβίωσης για τα εισαγόμενα ζώα και προϊόντα που θα συνοδεύονται από αυστηρούς ελέγχους·

6.  τονίζει ότι το άρθρο 13 της Συνθήκης είναι γενικής εφαρμογής και οριζόντιου χαρακτήρα και ότι, ως εκ τούτου, είναι εξίσου σημαντικό με τις διατάξεις για τη γεωργία, το περιβάλλον ή την προστασία των καταναλωτών·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.