Päätöslauselmaesitys - B8-1283/2015Päätöslauselmaesitys
B8-1283/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS eläinten hyvinvointia koskevasta strategiasta

24.11.2015 - (2015/2957(RSP))

suullisesti vastattavan kysymyksen B8-1107/2015 johdosta
työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti

James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1278/2015

Menettely : 2015/2957(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-1283/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-1283/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8-1283/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma eläinten hyvinvointia koskevasta strategiasta

(2015/2957(RSP))

–  ottaa huomioon 15. helmikuuta 2012 annetun komission tiedonannon eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuosille 2012–2015 (COM(2012)0006/2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että eläinten hyvinvointia koskeva unionin lainsäädäntö edistää tasapuolisia toimintaedellytyksiä unionissa ja siten myös toimivia sisämarkkinoita;

B.  katsoo, että eläinten hyvinvointia koskevat kansalliset säännöt eivät saa olla ristiriidassa EU:n sisämarkkinoiden periaatteiden kanssa;

C.  toteaa, että eläinten hyvinvointi liittyy läheisesti eläinten terveyteen ja kansanterveyteen;

1.  kehottaa komissiota panemaan viipymättä täytäntöön ne kohdat eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuosille 2012–2015, joita ei vielä ole toteutettu;

2.  kehottaa komissiota laatimaan vuosiksi 2016–2020 uuden ja kunnianhimoisen eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan strategian, jotta voitaisiin jatkaa edellisessä strategiassa aloitettua työtä ja pitää voimassa puitteet, jotka mahdollistavat eläinten hyvinvointia koskevien tiukkojen vaatimusten noudattamisen kaikissa jäsenvaltioissa;

3.  kehottaa komissiota mukauttamaan toimintapoliittisia välineitä tai ottamaan käyttöön uusia välineitä, mikäli on selkeää tieteellistä näyttöä eläinten hyvinvointiin liittyvistä ongelmista, jotta nämä ongelmat voidaan ratkaista;

4.  on huolissaan eläinten hyvinvointia koskevan EU:n nykyisen lainsäädännön tehokkaasta täytäntöönpanosta ja valvonnasta ja korostaa, että valvonnan ja voimassa olevan lainsäädännön noudattamisen parantamisen olisi oltava kaikkien eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen keskeinen tavoite;

5.  kehottaa komissiota myös olemaan kunnianhimoisempi ja ottamaan eläinten hyvinvointiin liittyvien vaatimusten vastavuoroisuuden huomioon ei-kaupallisena näkökohtana ja asettamaan sen etusijalle kauppapolitiikassaan ja kansainvälisiä kauppasopimuksia koskevissa neuvotteluissa sekä edistämään eläinten hyvinvointia kolmansissa maissa vaatimalla tuontieläimiltä ja -tuotteilta vastaavanlaisia hyvinvointia koskevia vaatimuksia ja tiukkaa valvontaa;

6.  korostaa, että SEUT-sopimuksen 13 artiklaa sovelletaan yleisesti ja horisontaalisesti ja että se on näin ollen yhtä tärkeä kuin maataloutta, ympäristöä tai kuluttajansuojaa koskevat määräykset;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.