Predlog resolucije - B8-1283/2015Predlog resolucije
B8-1283/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o strategiji za dobrobit živali

24.11.2015 - (2015/2957(RSP))

k vprašanju za ustni odgovor B8-1107/2015
v skladu s členom 128(5) Poslovnika

James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Julie Girling v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1278/2015

Postopek : 2015/2957(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-1283/2015
Predložena besedila :
B8-1283/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-1283/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o strategiji za dobrobit živali

(2015/2957(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. februarja 2012 o strategiji Evropske unije za zaščito in dobro počutje živali 2012–2015 (COM(2012)0006/2),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker evropska zakonodaja o dobrem počutju živali prispeva k enakim konkurenčnim pogojem v Uniji in tako tudi k dobremu delovanju notranjega trga;

B.  ker nacionalna pravila o dobrobiti živali ne smejo biti v nasprotju z načeli enotnega trga EU;

C.  ker je dobrobit živali tesno povezana z zdravjem živali in ljudi;

1.  poziva Komisijo, naj brez odlašanja uresniči še preostale točke iz strategije Evropske unije za varstvo in dobro počutje živali 2012–2015;

2.  poziva Komisijo, naj pripravi novo, velikopotezno strategijo za varstvo in dobro počutje živali za obdobje 2016–2020, temelječo na obstoječi strategiji, in tako poskrbi, da se bo ta okvir izvajal tudi v prihodnje in da bodo standardi dobrega počutja živali visoki v vseh državah članicah;

3.  poziva Komisijo, naj v primerih, kjer nedvoumni znanstveni dokazi pričajo o težavah na področju dobrobiti živali, prilagodi instrumente politike ali uvede nove, da bi te težave odpravila;

4.  je zaskrbljen, ali se veljavna zakonodaja EU v zvezi z dobrim počutjem živali izvaja in izvršuje učinkovito, in poudarja, da bi moralo biti boljše izvrševanje in spoštovanje obstoječe zakonodaje glavni cilj pri vseh pravilih o zdravju in dobrem počutju živali;

5.  Komisijo prav tako poziva, naj se odločneje zavzame za vključitev vzajemnosti pri standardih dobrega počutja živali kot netrgovinskega vprašanja v svojo trgovinsko politiko in v pogajanja o mednarodnih trgovinskih sporazumih ter temu vprašanju nameni prednostno vlogo, spodbuja pa naj tudi skrb za dobro počutje živali v tretjih državah, tako da zahteva enake standarde za uvožene živali in proizvode ter izvaja strog nadzor;

6.  poudarja, da ima člen 13 PDEU splošno, horizontalno veljavo in je zato enako pomemben kot določbe na področju kmetijstva, okolja in varstva potrošnikov;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.