Förslag till resolution - B8-1283/2015Förslag till resolution
B8-1283/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om en strategi för djurs välbefinnande

24.11.2015 - (2015/2957(RSP))

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-1107/2015
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Julie Girling för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1278/2015

Förfarande : 2015/2957(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1283/2015
Ingivna texter :
B8-1283/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-1283/2015

Europaparlamentets resolution om en strategi för djurs välbefinnande

(2015/2957(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 februari 2012 om EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012–2015 (COM(2012)0006/2),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU:s lagstiftning på området djurs välbefinnande bidrar till lika villkor inom unionen och därmed till en välfungerande inre marknad.

B.  De nationella bestämmelserna om djurs välbefinnande får inte stå i strid med den inre marknadens principer.

C.  Djurens välbefinnande hör nära ihop med djur- och folkhälsan.

1.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att utan dröjsmål genomföra de kvarstående punkterna från EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012–2015.

2.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att utarbeta en ny och ambitiös strategi för djurskydd och djurs välbefinnande för perioden 2016–2020, så att man kan bygga på det arbete som gjorts inom den tidigare strategin och garantera ett fortsatt ramverk som tillhandahåller höga standarder för djurs välbefinnande i alla medlemsstater.

3.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att, i de fall det finns tydliga vetenskapliga bevis som pekar på problem med djurs välbefinnande, anpassa de politiska instrumenten eller införa nya för att lösa dessa problem.

4.  Europaparlamentet uttrycker oro över det faktiska genomförandet och tillämpningen av EU:s nuvarande lagstiftning som rör djurs välbefinnande och betonar att bättre tillämpning av och överensstämmelse med befintlig lagstiftning bör vara det viktigaste målet med alla bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande.

5.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att både vara mer ambitiös när det gäller att inkludera och prioritera ömsesidiga standarder för djurs välbefinnande som ett icke-handelspolitiskt problem i sin handelspolitik och i förhandlingarna om internationella handelsavtal, och främja djurs välbefinnande i tredjeländer genom att kräva likvärdiga standarder för importerade djur och produkter, åtföljda av strikta kontroller.

6.  Europaparlamentet betonar att artikel 13 i EUF-fördraget är av allmän, övergripande giltighet och därmed lika viktig som de bestämmelser som rör jordbruket, miljön eller konsumentskyddet.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.