Resolutsiooni ettepanek - B8-1335/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-1335/2015

  ETTEPANEK VÕTTA VASTU OTSUS maksualaste eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni moodustamise, volituste, liikmete arvu ja ametiaja kohta

  2.12.2015 - (2015/3005(RSO))

  vastavalt kodukorra artiklile 197
  Esimeeste konverents

  Menetlus : 2015/3005(RSO)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-1335/2015
  Esitatud tekstid :
  B8-1335/2015
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-1335/2015

  Euroopa Parlamendi otsus maksualaste eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni moodustamise, volituste, liikmete arvu ja ametiaja kohta

  (2015/3005(RSO))

  Euroopa Parlament,

  -võttes arvesse esimeeste konverentsi ettepanekut,

  -võttes arvesse komisjoni otsust uurida ELi riigiabi eeskirjade alusel tehtavate maksualaste siduvate eelotsuste tavasid kõigis liikmesriikides,

  -võttes arvesse kõikidele liikmesriikidele ELi maksualaste õigusaktidega antud kohustust edastada omaalgatusliku teabevahetuse korras teistele liikmesriikidele teavet maksualaste siduvate eelotsuste kohta, eriti juhul, kui teises liikmesriigis võib jääda saamata maksutulu või kui kasumi kunstliku ülekandmisega ühe ettevõtete grupi siseselt võib kaasneda maksude kokkuhoid,

  -võttes arvesse oma 12. veebruari 2015. aasta otsust maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomu või mõjuga meetmete erikomisjoni (TAXE-erikomisjon) moodustamise, volituste, liikmete arvu ja ametiaja kohta[1],

  -võttes arvesse oma 25. novembri 2015. aasta resolutsiooni maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomu või mõjuga meetmete kohta[2],

  -võttes arvesse kodukorra artiklit 197,

  1. otsustab moodustada maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomu või mõjuga meetmete erikomisjoni, kes hakkab uurima ELi riigiabi ja maksualaste õigusaktide kohaldamise tavasid liikmesriikide väljastatavate maksualaste siduvate eelotsuste või samasuguse iseloomu või mõjuga muude meetmete puhul, kui seda tava kohaldab liikmesriik või komisjon, ning kahjulikke ettevõtete tulumaksu süsteeme ja tavasid Euroopa ja rahvusvahelise tasandil ning kes:

  a) jätkab TAXE-erikomisjoni tööd ja viib selle lõpule, eelkõige seoses eespool nimetatud 25. novembri 2015. aasta resolutsioonis rõhutatud lahendamata küsimustega, omab juurdepääsu oma töö tegemiseks vajalikele dokumentidele, sh käitumisjuhendi töörühma koosolekute protokollidele, ning loob tihedas koostöös alaliste komisjonidega vajalikud kontaktid rahvusvaheliste, Euroopa ja riiklike institutsioonide ja foorumitega, liikmesriikide ja kolmandate riikide parlamentide ja valitsustega ning teadusringkondade, äriringkondade ja kodanikuühiskonna esindajatega, sh sotsiaalpartneritega, ja korraldab nendega kuulamisi;

  b) jälgib, kuidas liikmesriigid ja pädevad ELi institutsioonid rakendavad eespool nimetatud 25. novembri 2015. aasta resolutsioonis toodud soovitusi, ning rahvusvaheliste institutsioonide, sh OECD ja G20 käimasolevat tööd, järgides sealjuures täielikult majandus- ja rahanduskomisjoni pädevust maksuküsimustes;

  2. otsustab sel eesmärgil, et uuel erikomisjonil on volitused:

  a) analüüsida ja hinnata Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 107 lõike 1 kohaldamise tava liikmesriikide poolt alates 1. jaanuarist 1991 väljastatud maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomu või mõjuga muude meetmete puhul;

  b) analüüsida ja hinnata komisjoni tava kontrollida ELi toimimise lepingu artikli 108 kohaselt koostöös liikmesriikidega pidevalt kõiki neis riikides olemasolevaid abisüsteeme ning soovitada liikmesriikidele sobivaid meetmeid, mis on vajalikud siseturu järkjärguliseks arenguks või toimimiseks, kontrollida, et riigi poolt või riigi ressurssidest antav abi on kooskõlas siseturuga ning sellist abi ei kasutata valel eesmärgil, otsustada, et asjassepuutuv riik peab sellise abi lõpetama või muutma seda teatud tähtaja jooksul, ning juhul kui asjassepuutuv riik ei täida ettenähtud tähtaja jooksul komisjoni otsust, anda asja otse Euroopa Liidu Kohtusse, mis on väidetavalt toonud kaasa suure hulga ELi riigiabi eeskirjadega vastuolus olevaid maksualaseid siduvaid eelotsuseid;

  c) analüüsida ja hinnata, kuidas liikmesriigid on pärast 1. jaanuari 1991 järginud nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määruses (EÜ) nr 659/1999 (millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks)[3] kehtestatud kohustusi teha koostööd ja esitada kõik vajalikud dokumendid;

  d) analüüsida ja hinnata nõukogu 19. detsembri 1977. aasta direktiivis 77/799/EMÜ (liikmesriikide pädevate asutuste vastastikuse abi kohta otsese maksustamise ja kindlustusmaksete maksustamise valdkonnas)[4] ning nõukogu 15. veebruari 2011. aasta direktiivis 2011/16/EL (maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta)[5] kehtestatud kohustusi seoses liikmesriikide kohustusega edastada alates 1. jaanuarist 1991 omaalgatusliku teabevahetuse korras teistele liikmesriikidele teavet maksualaste siduvate eelotsuste kohta;

  e) analüüsida ja hinnata komisjoni tava direktiivide 77/799/EMÜ ja 2011/16/EL nõuetekohasel rakendamisel seoses omaalgatusliku teabevahetuse korras teistele liikmesriikidele maksualaseid siduvaid eelotsuseid puudutava teabe edastamisega;

  f) analüüsida ja hinnata, kuidas liikmesriigid täidavad Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 sätestatud lojaalse koostöö põhimõtet, näiteks kohustust aidata kaasa liidu ülesannete täitmisele ja hoiduda kõikidest meetmetest, mis võivad ohustada liidu eesmärkide saavutamist, võttes arvesse väidetavat ulatuslikku agressiivset maksuplaneerimist, mida liikmesriigid toetavad, ning tõenäoliselt ulatuslikku mõju, mida see on avaldanud nii ELi kui ka liikmesriikide avaliku sektori vahenditele;

  g) analüüsida ja hinnata agressiivset maksuplaneerimist, mida teostavad liikmesriikides tegutsevad või asutatud ettevõtted, võttes arvesse ka kolmandate riikide mõõdet, sh kolmandate riikidega toimuvat vastavat teabevahetust;

  h) esitada mis tahes soovitusi, mida ta selles küsimuses vajalikuks peab;

  3. otsustab, et uues erikomisjonis on 45 liiget (nagu oli TAXE-erikomisjonis);

  4. peab kohaseks, et uues erikomisjonis peaks alles jääma TAXE-erikomisjoni struktuur;

  5. otsustab, et erikomisjoni ametiaja kestus on 6 kuud alates 2. detsembrist 2015;

  6.  peab asjakohaseks, et erikomisjon esitab oma tööd kokkuvõtva resolutsiooni või raporti, mille koostavad kaks kaasraportööri.