Postup : 2015/2940(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1337/2015

Předložené texty :

B8-1337/2015

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0449

DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ
PDF 141kWORD 68k
2.12.2015
PE573.371v01-00
 
B8-1337/2015

předložené v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu


nevyslovit námitky k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. října 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (2015/2940(DEA))


Jean Arthuis za Rozpočtový výbor
Ingeborg Gräßle za Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitky k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. října 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (2015/2940(DEA))  
B8-1337/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2015)07554),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 12. listopadu 2015, ve kterém žádá Parlament o prohlášení, že proti tomuto nařízení v přenesené pravomoci nevysloví námitky,

–  s ohledem na dopis Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu předsedovi Konference předsedů výborů ze dne XX. listopadu 2015,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie(1), a zejména na článek 210 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2015/1929 ze dne 28. října 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(2),

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ve společném prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise ze dne 15. ledna 2014(3) o odděleném udílení absolutoria společným podnikům podle článku 209 finančního nařízení tyto tři orgány zejména vyjádřily úmysl „navrhnout příslušné úpravy článku 209 a čl. 60 odst. 7 finančního nařízení v rámci jeho budoucí revize“;

B.  vzhledem k tomu, že nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 bylo dne 28. října 2015 změněno nařízením (EU, Euratom) č. 2015/1929, které uvedlo znění v soulad se směrnicemi 2014/23/EU(4) a 2014/24/EU(5) a posílilo systém ochrany rozpočtu EU a kterým se současně mění články 209 a 60 prvně jmenovaného nařízení tak, aby byla pravidla pro udílení absolutoria, externí audity a výroční zprávy subjektů, na něž se vztahuje článek 209 finančního nařízení, sjednocena s pravidly pro subjekty, na něž se vztahuje článek 208;

C.  vzhledem k tomu, že dne 30. října 2015 Komise přijala nařízení v přenesené pravomoci (C(2015)07554), kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení č. 966/2012 (harmonizuje se s příslušnými ustanoveními nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013, jež se vztahuje na subjekty uvedené v článku 208 finančního nařízení), s cílem zajistit bezproblémový přechod na nová pravidla s ohledem na použitelnost nařízení od začátku rozpočtového roku;

D.  vzhledem k tomu, že podle článku 210 nařízení č. 966/2012, který Komisi k přijímání takových aktů v přenesené pravomoci zmocňuje, může nařízení v přenesené pravomoci (C(2015)07554) v zásadě vstoupit v platnost teprve po uplynutí lhůty pro výkon kontrolní pravomoci ze strany Parlamentu a Rady, která činí dva měsíce od data oznámení (tj. končí 30. prosince 2015) a která může být prodloužena o další dva měsíce;

E.  vzhledem k tomu, že Komise však dne 12. listopadu 2015 Parlament požádala, aby ji – nebude-li mít v úmyslu vyslovit námitky – informoval nejpozději do 21. prosince 2015, aby bylo možné akt v přenesené pravomoci zveřejnit včas, tedy do 31. prosince 2015, v Úředním věstníku a tím zajistit jeho vstup v platnost k 1. lednu 2016, jak bylo plánováno, k čemuž je nutné předat tento dokument Úřadu pro publikace do 21. prosince 2015;

1.  prohlašuje, že nemá námitky k nařízení v přenesené pravomoci (C(2015)07554);

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 286, 30.10.2015, s. 1.

(3)

Viz doslovný záznam plenárního zasedání z uvedeného dne.

(4)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1).

(5)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

Právní upozornění - Ochrana soukromí