Eljárás : 2015/2940(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1337/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-1337/2015

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0449

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS
PDF 138kWORD 70k
2.12.2015
PE573.371v01-00
 
B8-1337/2015

az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtva


az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, 2015. október 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (2015/2940(DEA))


Jean Arthuis a Költségvetési Bizottság nevében
Ingeborg Gräßle a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében

 


Az Európai Parlament határozattervezete az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, 2015. október 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (2015/2940(DEA))  
B8-1337/2015

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2015)07554),

–  tekintettel a Bizottság 2015. november 12-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2015. november XX-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlament és tanácsi rendeletre(1), és különösen annak 210. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló, 2015. október 28-i (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2014. január 15-i(3) a közös vállalkozások tekintetében a költségvetési rendelet 209. cikkével összhangban külön-külön adandó mentesítésről szóló, közös nyilatkozatában külön kijelentette, hogy „szándékában áll az, hogy a költségvetési rendelet soron következő felülvizsgálata során megteszi a költségvetési rendelet 209. cikkének és 60. cikke (7) bekezdésének vonatkozó módosítására irányuló javaslatot”;

B.  mivel a 966/2012/EU, Euratom rendeletet az (EU, Euratom) 2015/1929 rendelet 2015. október 28-án módosította, amely azon felül, hogy összhangba hozta a rendeletet a 2014/23/EU(4) és 2014/24/EU(5) irányelvekkel, és megerősítette az uniós költségvetés védelmének rendszerét, módosította a rendelet 209. és a 60 cikkét is, összhangba hozva a költségvetési rendelet 209. és 208. cikke szerint működő szervek mentesítésére, külső ellenőrzésére és éves jelentéstételére vonatkozó szabályokat;

C.  mivel a Bizottság 2015. október 30-án elfogadta a 966/2012/EU, Euratom rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet naprakésszé tevő felhatalmazáson alapuló rendeletet (C(2015)07554) (összhangba hozva az előbbi rendeletet az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet megfelelő, a költségvetési rendelet 208. cikkében említett szervekre alkalmazandó rendelkezéseivel) annak érdekében, hogy a pénzügyi év kezdetétől alkalmazandó legyen, biztosítandó az új szabályokra való egyértelmű áttérést;

D.  mivel a 996/2012/EU, Euratom rendelet 210. cikke szerint, amelyben a Bizottság felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, a felhatalmazáson alapuló rendelet (C(2015)07554) elvileg csak a Parlament és a Tanács általi ellenőrzési időszak eltelte után léphet hatályba, amely időszak az értesítést követő két hónapig – jelen esetben 2015. december 30-ig – tart, és további két hónappal meghosszabbítható;

E.  mivel azonban a Bizottság 2015. november 12-én kérte a Parlamentet, hogy amennyiben a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen nem kíván kifogást emelni, erről legkésőbb 2015. december 21-ig értesítse a Bizottságot, mivel ahhoz, hogy a jogi aktus a Hivatalos Lapban kellő időben, 2015. december 31. előtt közzétételre kerüljön, biztosítandó a tervezett 2016. január 1-jei hatálybalépést, a Kiadóhivatalhoz 2015. december 21-ig el kell juttatni.

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló rendelettel (C(2015)07554) szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

 

(1)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(2)

HL L 286., 2015.10.30., 1. o.

(3)

Lásd az aznapi szó szerinti jegyzőkönyvet.

(4)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződések odaítéléséről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).

(5)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat