Postup : 2015/2940(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1337/2015

Predkladané texty :

B8-1337/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0449

ODPORÚČANIE PRE ROZHODNUTIE
PDF 142kWORD 69k
2.12.2015
PE573.371v01-00
 
B8-1337/2015

v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku


vznesenie námietky voči delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) z 30. októbra 2015, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (2015/2940(DEA))


Jean Arthuis v mene Výboru pre rozpočet
Ingeborg Gräßle v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu na vznesenie námietky voči delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) z 30. októbra 2015, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (2015/2940(DEA))  
B8-1337/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2015)07554),

–  so zreteľom na list Komisie z 12. novembra 2015, ktorým Komisia žiada Parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu predsedovi Konferencie predsedov výborov z XX. novembra 2015,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie(1), a najmä na jeho článok 210,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/1929 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012(2),

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v spoločnom vyhlásení z 15. januára 2014(3) Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o osobitnom udeľovaní absolutória pre spoločné podniky podľa článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách tri inštitúcie vyjadrili najmä úmysel „navrhnúť príslušné zmeny článku 209 a článku 60 ods. 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách v rámci budúcej revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách“;

B.  keďže nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 bolo zmenené 28. októbra 2015 nariadením (EÚ, Euratom) 2015/1929, ktoré popri zosúladení so smernicami 2014/23/EÚ(4) a 2014/24/EÚ(5) a posilnení systému ochrany rozpočtu EÚ zmenilo jeho články 209 a 60, čím zosúladilo pravidlá o absolutóriu, externom audite a predkladaní výročných správ orgánov konajúcich podľa článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách s pravidlami pre orgány konajúce podľa článku 208;

C.  keďže Komisia 30. októbra 2015 prijala delegované nariadenie (C(2015)07555), ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia č. 966/2013 (zosúladenie so zodpovedajúcimi ustanoveniami delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1271/2013, ktoré sa vzťahujú na subjekty uvedené v článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách), s cieľom zabezpečiť, aby sa mohla uplatňovať od začiatku rozpočtového roka, čím sa zaistí jasný prechod k novým pravidlám;

D.  keďže podľa článku 210 nariadenia č. 966/2012, ktorý splnomocňuje Komisiu prijímať takéto delegované akty, môže delegované nariadenie (C(2015)07554) v zásade nadobudnúť účinnosť až na konci obdobia preskúmania Parlamentom a Radou, ktoré trvá dva mesiace od dátumu notifikácie – t.j. do 30. decembra 2015 – a môže sa predĺžiť o ďalšie dva mesiace;

E.  keďže Komisia však požiadala Parlament 12. novembra 2015, aby v prípade, ak nemá v úmysle vzniesť námietku voči delegovanému aktu, túto skutočnosť oznámil Komisii do 21. decembra 2015, keďže na zabezpečenie včasného vydania v Úradnom vestníku do 31. decembra 2015 a tým nadobudnutia účinnosti delegovaného aktu v plánovanom termíne 1. januára 2015 by musel byť postúpený Úradu pre publikácie do 21. decembra 2015;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu (C(2015)07554);

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 286, 30.10.2015, s. 1.

(3)

Pozri verný zápis z plenárneho zasadnutia z toho dňa.

(4)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).

(5)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia