ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 458kWORD 60k
25.11.2015
PE573.379v01-00
 
B8-1344/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη χορήγηση στην Κίνα καθεστώτος οικονομίας της αγοράς


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χορήγηση στην Κίνα καθεστώτος οικονομίας της αγοράς   
B8-1344/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα είναι μέλος του ΠΟΕ από το 2001 αλλά ότι η χορήγηση στη χώρα καθεστώτος οικονομίας της αγοράς προβλέπεται για το 2016·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα θεωρείται ως οικονομία προγραμματιζόμενη εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπερ την υποβάλλει σε ορισμένους περιορισμούς στις εξαγωγές και σε τέλη αντιντάμπινγκ εκ μέρους της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη του Economic Policy Institute, η αλλαγή αυτή καθεστώτος θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια 3,5 εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης στην Ένωση, στη δε Γαλλία έως και 370 000 θέσεων, καθώς και μείωση του ΑΕγχΠ κατά 2,5 % έως το 2020·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η μείωση της ανάπτυξης αντιστοιχεί στο πενταπλάσιο των κερδών που αναμένει η Επιτροπή από την ΤΤΙΡ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς που πρόκειται να πληγούν περισσότερο θα είναι οι τομείς των ανταλλακτικών αυτοκινήτων, του χαρτιού, του χάλυβα, των προϊόντων κεραμευτικής και των ηλεκτρονικών προϊόντων·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να μη χορηγήσει στην Κίνα καθεστώς οικονομίας της αγοράς.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου