Предложение за резолюция - B8-1345/2015Предложение за резолюция
B8-1345/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за приемане на списък на инвазивните чужди видове от значение за Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета

9.12.2015 - (D041932/01 – 2015/3010(RSP))

внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Павел Поц, Ренате Зомер

Процедура : 2015/3010(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1345/2015
Внесени текстове :
B8-1345/2015
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B8-1345/2015

Резолюция на Европейския парламент относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за приемане на списък на инвазивните чужди видове от значение за Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(D041932/01 – 2015/3010(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на регламент за изпълнение на Комисията за приемане на списък на инвазивните чужди видове от значение за Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета (D041932/01),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове[1], и по-специално член 4, параграф 1 от него,

–  като взе предвид член 11 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията[2],

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Комисията следва да приеме посредством актове за изпълнение списък на инвазивните чужди видове от значение за Съюза („списък на Съюза“), въз основа на критериите, посочени в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета („Регламент за инвазивните чужди видове“), и като има предвид, че тези актове за изпълнение следва да се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27, параграф 2 от него;

Б.  като има предвид, че тези проекти на актове за изпълнение трябва да бъдат представени на комитета, посочен в член 27, параграф 1 от Регламента за инвазивните чужди видове, до 2 януари 2016 г., и ще влязат в сила на 20-ия ден след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз;

В.  като има предвид, че списъкът на Съюза ще бъде задължителен в своята цялост и пряко приложим във всички държави членки;

Г.  като има предвид, че инвазивните чужди видове са многобройни и поради това е важно да се гарантира отдаването на приоритет на преодоляването на рисковете, свързани с подгрупата на инвазивните чужди видове, за които се счита, че са от значение за Съюза;

Д.  като има предвид, че инвазивни чужди видове следва да се считат за видове, които са от значение Съюза, ако вредата, която нанасят в засегнатите държави членки, е толкова значителна, че оправдава приемането на специални мерки, приложими в целия Съюз, включително в държавите членки, които все още не са засегнати или дори е малко вероятно да бъдат засегнати;

Е.  като има предвид, че по време на неофициалните тристранни преговори бе признато изключителното значение на това да се гарантира, че идентифицирането на инвазивни чужди видове, които са от значение за Съюза, ще бъде пропорционално и ще се съсредоточава върху видовете, чието включване в списъка на Съюза ефективно ще предотврати, ще сведе до минимум или ще смекчи неблагоприятното въздействие на тези видове по икономически целесъобразен начин;

Ж.  като има предвид, че критериите за включване на видове в списъка на Съюза са основният инструмент за прилагането на Регламента за инвазивните чужди видове;

З.  като има предвид, че критериите за включване на видове в списъка на Съюза следва да гарантират, че сред предвидените за включване видове са потенциалните инвазивни чужди видове с най-значително неблагоприятно въздействие, така че да може също така да се гарантира ефективното използване на ресурсите;

И.  като има предвид, че съгласно съображение 13 от Регламента за инвазивните чужди видове следва да се установят общи критерии за извършване на оценка на риска с цел да се осигури съответствие с правилата на съответните споразумения на Световната търговска организация и последователно прилагане на посочения регламент;

Й.  като има предвид, че съображение 32 от Регламента за инвазивните чужди видове предвижда, че за да бъдат взети предвид най-новите научни постижения в областта на околната среда, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за определяне на общите елементи при изготвянето на оценки на риска;

К.  като има предвид, че съображение 32 от Регламента за инвазивните чужди видове посочва също така, че е от особена важност по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и че при подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета;

Л.  като има предвид, че Парламентът не беше надлежно информиран относно определянето на общи елементи при изготвянето на оценки на риска, и като има предвид, че предаването на съответните документи на Парламента не беше извършено едновременно, своевременно и по подходящ начин;

М.  като има предвид, че Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 29 от Регламента за инвазивните чужди видове с цел уточняване на вида на доказателствата, приемливи по смисъла на член 4, параграф 3, буква б) от посочения регламент, и представяне на подробно описание на прилагането на член 5, параграф 1, букви а) до з) от него, и като има предвид, че подробното описание трябва да включва методиката, която следва да се прилага при оценката на риска, отчитайки съответните национални и международни стандарти и необходимостта от определяне на приоритетни действия срещу инвазивните чужди видове, свързани с или имащи потенциал да причинят значително неблагоприятно въздействие върху биологичното разнообразие или свързаните екосистемни услуги, както и върху човешкото здраве или икономиката, като това неблагоприятно въздействие се счита за утежняващ фактор;

Н.  като има предвид, че Комисията не е изпълнила разпоредбите на член 4, параграф 3 от Регламента за инвазивните чужди видове, не е уточнила вида на приемливите доказателства за целите на член 4, параграф 3, буква б) от Регламента за инвазивните чужди видове и не е предоставила подробно описание на прилагането на член 5, параграф 1, буква а) до з) от посочения регламент, включително методиката, която следва да се прилага при оценката на риска;

О.  като има предвид, че Комисията не е гарантирала, че методиката, която следва да се прилага при оценката на риска, се извършва по един и същи начин от всички държави членки при представянето на предложение за включване на видове в списъка на Съюза, и като има предвид, че не може да се гарантира, че държавите членки използват едни и същи доказателства и прилагат едни и същи общи стандарти;

П.  като има предвид, че причините за включване на видове в проекта на списък на Съюза се основават на политически, а не на научни критерии;

Р.  като има предвид, че включването на видове в списъка не се основава на стандартизирана методология за оценка на риска, а по-скоро на политическата воля на държавите членки;

С.  като има предвид, че проектът на списък на Съюза не е насочен към преодоляване на проблема с инвазивните чужди видове по всеобхватен начин, така че да бъдат защитени местното биологично разнообразие и екосистемните услуги, както и да се сведе до минимум и да се смекчи въздействието върху човешкото здраве или икономиката, което тези видове биха могли да имат;

Т.  като има предвид, че Регламентът за инвазивните чужди видове, като специален законодателен инструмент на ЕС, би могъл да се справи с нерешените предизвикателства, свързани със загубата на биоразнообразие, да постигне резултати и да спомогне за постигане на целите на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, но само ако се прилага правилно и има подкрепата на местните органи и широката общественост;

У.  като има предвид, че първоначалния списък на Комисията беше подложен на критика от страна на някои компетентни национални органи, заинтересовани страни и широката общественост, до такава степен, че те понастоящем сериозно се съмняват в бъдещата ефективност на Регламента за инвазивните чужди видове, най-вече поради това, че много от най-проблематичните инвазивни чужди видове не са включени в списъка, но пък в него са включени някои видове, които не могат да причинят значително отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие, екосистемните услуги, човешкото здраве или икономиката, или за които необходимите мерките биха могли да доведат до непропорционални разходи;

Ф.  като има предвид, че в първоначалния списък са пропуснати видове, които са сред най-вредните инвазивни чужди видове в Европа; като има предвид, че някои видове сухоземни растения и бозайници отговарят на критериите и за тях има надеждна оценка на риска, но въпреки това те не са включени в списъка; като има предвид, че видовете бозайници, които са сред най-бързо развиващите се чужди видове в Европа през последните години, не са включени в списъка, и като има предвид, че в списъка също така не са включени широко разпространени и бързо настъпващи растителни видове със значително и добре документирано неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве;

1.  счита, че проектът на регламент за изпълнение на Комисията надхвърля изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕС) № 1143/2014;

2.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на регламент за изпълнение и да внесе нов проект в комитета;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.