Propunere de rezoluţie - B8-1345/2015Propunere de rezoluţie
B8-1345/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de adoptare a unei liste de specii alogene invazive de interes pentru Uniune în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

9.12.2015 - (D041932/01 – 2015/3010(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportori: Pavel Poc, Renate Sommer

Procedură : 2015/3010(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1345/2015
Texte depuse :
B8-1345/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-1345/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de adoptare a unei liste de specii alogene invazive de interes pentru Uniune în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

(D041932/01 – 2015/3010(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de adoptare a unei liste de specii alogene invazive de interes pentru Uniune în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (D041932/01),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive[1], în special articolul 4 alineatul (1),

–  având în vedere articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie[2],

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Comisia urmează să adopte, prin acte de punere în aplicare, o listă a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune („lista Uniunii”) pe baza criteriilor stabilite la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului („Regulamentul IAS”); întrucât aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 27 alineatul (2) din respectivul regulament;

B.  întrucât respectivele acte de punere în aplicare se transmit comitetului menționat la articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul IAS până la 2 ianuarie 2016 și intră în vigoare în a 20-a zi de la publicarea lor în Jurnalul Oficial;

C.  întrucât lista Uniunii va fi obligatorie în toate elementele sale și se va aplica direct în toate statele membre;

D.  întrucât există numeroase specii alogene invazive și întrucât, prin urmare, este important să se garanteze că se abordează cu prioritate subgrupa de specii alogene invazive considerată a fi de interes pentru Uniune;

E.  întrucât speciile alogene invazive ar trebui considerate ca fiind de interes pentru Uniune dacă daunele cauzate de acestea în statele membre afectate sunt atât de semnificative încât se justifică adoptarea unor măsuri speciale aplicabile la nivelul întregii Uniuni, inclusiv în state membre care nu sunt încă afectate sau care este puțin probabil să fie afectate;

F.  întrucât în cadrul negocierilor din cadrul trilogului informal s-a recunoscut că este de importanță primordială să se garanteze că identificarea speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune rămâne proporțională și se focalizează asupra speciilor a căror includere pe lista Uniunii ar preveni, reduce la minimum sau atenua efectiv impactul negativ al acelor specii de o manieră eficientă din punctul de vedere al costurilor;

G.  întrucât criteriile de includere pe lista Uniunii reprezintă instrumentul de bază pentru aplicarea Regulamentului IAS;

H.  întrucât criteriile de includere pe lista Uniunii ar trebui să garanteze că aceasta va cuprinde speciile alogene invazive potențiale care au impactul negativ cel mai semnificativ, pentru a garanta, de asemenea, folosirea eficace a resurselor;

I.  întrucât, în conformitate cu considerentul 13 din Regulamentul IAS, pentru a asigura respectarea normelor în temeiul acordurilor relevante ale OMC, precum și aplicarea coerentă a regulamentului respectiv, ar trebui stabilite criterii comune privind efectuarea evaluării riscurilor;

J.  întrucât la considerentul 32 din Regulamentul IAS se menționează că, pentru a lua în considerare cele mai recente evoluții științifice în domeniul mediului, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește definirea elementelor comune pentru efectuarea evaluării riscurilor;

K.  întrucât la considerentul 32 din Regulamentul IAS se menționează, de asemenea, că este deosebit de important ca în timpul lucrărilor sale pregătitoare Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți și că, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

L.  întrucât Parlamentul nu a fost informat în mod corespunzător cu privire la stabilirea elementelor comune pentru efectuarea evaluării riscurilor; întrucât transmiterea documentelor pertinente către Parlament nu s-a efectuat simultan, la timp și de o manieră adecvată;

M.  întrucât, potrivit articolului 29 din Regulamentul IAS, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate pentru a preciza mai în detaliu tipul de dovezi acceptabile în înțelesul articolului 4 alineatul (3) litera (b) din regulamentul respectiv și furnizează o descriere detaliată a aplicării articolului 5 alineatul (1) literele (a)-(h) din Regulamentul IAS; întrucât descrierea detaliată trebuie să includă metodologia care trebuie aplicată în cadrul evaluărilor riscurilor, luându-se în considerare standardele naționale și internaționale relevante, precum și necesitatea de a acorda prioritate măsurilor împotriva speciilor alogene invazive asociate cu sau care au potențialul de a provoca un efect dăunător important asupra biodiversității sau asupra serviciilor ecosistemice aferente, precum și asupra sănătății umane sau a economiei, un astfel de efect dăunător fiind considerat factor agravant;

N.  întrucât Comisia nu a urmat dispozițiile articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul IAS, nu a precizat mai în detaliu tipul de dovezi acceptabile în înțelesul articolului 4 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul IAS și nu a furnizat o descriere detaliată a aplicării articolului 5 alineatul (1) literele (a)-(h) din regulamentul respectiv, inclusiv în ceea ce privește metodologia care trebuie aplicată în cadrul evaluărilor riscurilor;

O.  întrucât Comisia nu a luat măsuri pentru a garanta că metodologia care trebuie aplicată în cadrul evaluărilor riscurilor este folosită în același fel de toate statele membre în cazul propunerilor de includere a unei specii în lista Uniunii; întrucât nu se poate garanta că statele membre vor folosi aceleași tipuri de dovezi și că vor aplica aceleași norme globale;

P.  întrucât motivele de includere a speciilor în proiectul de listă a Uniunii urmează mai degrabă criterii politice decât criterii științifice;

Q.  întrucât includerea pe listă a speciilor nu se bazează pe o evaluare a riscurilor și pe o metodologie standardizate, ci mai degrabă pe voința politică a statelor membre;

R.  întrucât proiectul de listă a Uniunii nu abordează problema speciilor alogene invazive de o manieră cuprinzătoare, astfel încât să protejeze biodiversitatea locală și serviciile ecosistemice, precum și să reducă la minimum și să atenueze impactul economic și cel asupra sănătății umane pe care l-ar putea avea aceste specii;

S.  întrucât Regulamentul IAS, în calitate de instrument legislativ specific al UE, ar putea aborda provocările nesoluționate legate de pierderea biodiversității, ar putea obține rezultate și ajuta la atingerea obiectivelor strategiei privind biodiversitatea, dar numai dacă este pus în aplicare în mod corect și dacă este sprijinit de autoritățile locale și de publicul larg;

T.  întrucât lista inițială a Comisiei a fost criticată de mai multe autorități naționale competente și părți implicate, ca și de publicul larg, până când s-a ajuns la un punct în care ei pun serios la îndoială viitoarea eficacitate a Regulamentului IAS, în special din cauză că multe dintre cele mai problematice specii alogene invazive nu sunt incluse în listă, în timp ce sunt incluse unele specii care nu pot avea un impact negativ semnificativ asupra biodiversității, a serviciilor ecosistemice, a sănătății umane sau a economiei, sau în cazul cărora măsurile care ar trebui luate ar determina costuri disproporționate;

U.  întrucât lista inițială trece cu vederea specii care se numără printre cele mai dăunătoare specii alogene invazive din Europa; întrucât anumite plante terestre și specii de mamifere îndeplinesc criteriile și există o evaluare robustă a riscurilor în ceea ce le privește, dar nu sunt incluse pe listă; întrucât unele specii de mamifere care au fost printre speciile alogene care s-au răspândit cel mai rapid în Europa în ultimii ani nu sunt incluse pe listă; întrucât nu sunt incluse pe listă nici specii de plante larg răspândite, care se propagă rapid și care au efecte adverse bine documentate asupra sănătății umane,

1.  consideră că proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1143/2014;

2.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de regulament de punere în aplicare și să prezinte comitetului un nou proiect;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.