Πρόταση ψηφίσματος - B8-1346/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-1346/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga (VNP) στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

9.12.2015 - (2015/2728(RSP))

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-1111/2015
σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Linda McAvan εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης


Διαδικασία : 2015/2728(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1346/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1346/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1346/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga (VNP) στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

(2015/2728(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, που εγκρίθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1972 στο Παρίσι από τη Γενική Διάσκεψη της UNESCO,

–  έχοντας υπόψη τον ορισμό του Εθνικού Πάρκου Virunga (VNP) από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 1979 και ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, το 1994,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, που εγκρίθηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Γης, στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις 5 Ιουνίου 1992,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας ιδίως ως υγροβιοτόπων, που εγκρίθηκε στο Ραμσάρ το 1971,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που θεσπίστηκε το 1976, (και τις επικαιροποιήσεις τους) και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που εγκρίθηκαν το 1971,

–   έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την καταγγελία του WWF International, κατά της SOCO International τον Ιούλιο του 2014,

–  έχοντας υπόψη το νομικό και συμβατικό πλαίσιο για τον τομέα των υδρογονανθράκων που ισχύει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, συμπεριλαμβανομένου του «διατάγματος-νόμου αριθ. 81-013 που αναφέρεται στη γενική νομοθεσία για τα ορυχεία και τους υδρογονάνθρακες», τον «Κώδικα Ορυχείων» και κάθε μελλοντικό «Κώδικα του Κονγκό για τους υδρογονάνθρακες», καθώς και τις «Συμβάσεις κατανομής και παραγωγής υδρογονανθράκων (ΠΠΚ),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (O-000108/2015 – Β8-1111/2015),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το VNP, που βρίσκεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), στις επαρχίες του Βόρειου Κίβου και την «Province Orientale», στα σύνορα με τη Ρουάντα και την Ουγκάντα, είναι το παλαιότερο εθνικό πάρκο της Αφρικής, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, και είναι παγκοσμίως γνωστό για τα μοναδικά ενδιαιτήματα και την πλούσια βιοποικιλότητα, χαρακτηριστικά που το καθιστούν το μεγαλύτερης βιοποικιλότητας πάρκο στην Αφρική· ότι ειδικότερα το πάρκο είναι διάσημο για τους ορεσίβιους γορίλες του, ένα άκρως απειλούμενο είδος που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης του 1973 για το παράνομο εμπόριο απειλουμένων ειδών (CITIES)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, η οποία έχει υπογραφεί και κυρωθεί από τη ΛΔΚ, η διατήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας αποτελεί κοινό προβληματισμό του ανθρώπινου είδους και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής διαδικασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση είναι νομικά δεσμευτική και υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να εφαρμόσουν τις διατάξεις της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το VNP προστατεύεται επίσης από τη Σύμβαση Ραμσάρ και το εθνικό δίκαιο της ΛΔΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ υποστηρίζουν τη διατήρηση του Πάρκου τα τελευταία 25 χρόνια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το VNP είναι μία από τις τρεις περιοχές Ραμσάρ (αριθ. 787) της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ, η ΛΔΚ έχει μια σειρά από υποχρεώσεις σχετικά με τους τόπους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Ραμσάρ, όπως να διαμορφώσει και στη συνέχεια να υλοποιήσει τον σχεδιασμό της για την προώθηση της διατήρησης των υγροτόπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και, στο μέτρο του δυνατού, τη συνετή χρήση των υγροτόπων στην επικράτειά της (άρθρο 3, παράγραφος 1, της Σύμβασης Ραμσάρ)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της WWF του 2013 με τίτλο «Η οικονομική αξία του πάρκου Virunga», το Εθνικό Πάρκο Virunga παράγει σήμερα, σε ετήσια βάση, εμπορική οικονομική αξία 48,9 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ· και ότι σε μια σταθερή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη και τουρισμό και θα μπορούσε να παράγει αξίες ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ ανά έτος και να δημιουργήσει 45.000 θέσεις εργασίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το καθεστώς του ως προστατευόμενου ενδιαιτήματος άγριας ζωής, το πάρκο βρισκόταν υπό απειλή για δεκαετίες από ένοπλες ομάδες που ασχολούνταν με τη λαθροθηρία, την αποψίλωση των δασών και άλλες μη αειφόρες και παράνομες μορφές εκμετάλλευσης των πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, το Virunga έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των περιοχών της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς που κινδυνεύουν· ότι ο πυρετός του πετρελαίου σε ένα πλαίσιο μαζικής φτώχειας, αδύναμου κράτους, κακής διακυβέρνησης και περιφερειακής ανασφάλειας, θα έχει σοβαρές κοινωνικές και περιβαλλοντικές αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2007, η κυβέρνηση της ΛΔΚ ενέκρινε παραχωρήσεις πετρελαίου που καλύπτουν το 85 % του πάρκου· ότι η SOCO International plc (SOCO) είναι μέχρι στιγμής η μόνη εταιρεία που έχει πραγματοποιήσει έρευνες στο πάρκο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον νόμο της ΛΔΚ περί απαγόρευσης των επιβλαβών για το περιβάλλον δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές, η άδεια εξερεύνησης που διαθέτει η SOCO, αξιοποιεί μια απαλλαγή από τον εν λόγω νόμο που επιτρέπει τη διενέργεια «επιστημονικών δραστηριοτήτων» σε προστατευόμενες περιοχές·

Θ.  εκτιμώντας ότι η ευθύνη για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο προσδοκώμενης συμπεριφοράς για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις, όπου και αν λειτουργούν, όπως επαναλαμβάνεται στις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για πάνω από δύο δεκαετίες, στο VNP και γύρω από αυτό εκδηλώνονταν βίαιες συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εξόρυξη, η παράνομη εκμετάλλευση των φυσικών του πόρων (ξύλο, κάρβουνο, κλπ) και η λαθροθηρία σε βάρος απειλούμενων ζώων, καθώς και άλλων παράνομων μορφών εμπορίας φυσικών πόρων, ειδικότερα, έχει χρηματοδοτήσει τόσο τους αντάρτες όσο και τις δυνάμεις του επίσημου στρατού, ενώ η εξερεύνηση και η εκμετάλλευση των πιθανών πετρελαϊκών κοιτασμάτων θα επιφέρουν κατά τα φαινόμενα περαιτέρω βία και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα προκαλέσουν ρύπανση στην περιοχή

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σοβαρότεροι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την πετρελαϊκή ανάπτυξη σε περιοχές χωρίς καλή διακυβέρνηση περιλαμβάνουν μεγάλης κλίμακας αποψίλωση της βλάστησης, εισαγωγή χωροκατακτητικών φυτών, κατακερματισμό των οικοτόπων, αυξημένη πιθανότητα λαθροθηρίας και ρύπανση από πετρελαιοκηλίδες, καύση φυσικού αερίου και απόρριψη αποβλήτων· ότι ο κίνδυνος μιας «κατάρας του πετρελαίου» θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιδείνωση των δεικτών της φτώχειας και της ανισότητας, όπως φαίνεται από περιπτωσιολογικές μελέτες, όπως στην περίπτωση του Δέλτα του Νίγηρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη διαχείριση των εδαφών, του νερού και της άγριας πανίδας του Virunga θα έχει άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη για τις κοινότητες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους φυσικούς πόρους του πάρκου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το WWF, μόνο ο τουρισμός που προσελκύουν οι ορεσίβιοι γορίλες θα μπορούσε να παράγει 30 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως και να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας·

1.  τονίζει την απόλυτη ανάγκη να προληφθεί κάθε μη αναστρέψιμη βλάβη στο VNP, που το 1979 χαρακτηρίστηκε από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και, το 1994, ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς που κινδυνεύει·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το VNP έχει καταστεί ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη του κόσμου, όσον αφορά τη διατήρηση της άγριας ζωής· σημειώνει με βαθιά ανησυχία ότι ένοπλες ομάδες έχουν εμπλακεί σε παράνομη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του Πάρκου μέσα από δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής άνθρακα που χρησιμοποιείται τόσο για να στηρίξουν στρατιωτικές επιχειρήσεις τους όσο και για προσωπικό όφελος· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το ότι οι ένοπλες ομάδες έχουν εμπλακεί σε μεγάλης κλίμακας λαθροθηρία για την παραγωγή τροφίμων και για την για πολεμικούς σκοπούς εμπορία ελεφαντόδοντου και κρέατος θηραμάτων· σημειώνει επιπλέον με ανησυχία ότι η έλλειψη πειθαρχίας, οι ακανόνιστες αμοιβές και η έλλειψη τροφίμων έχουν οδηγήσει σε αυξανόμενη συμμετοχή των στρατιωτικών σε παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης μικρής κλίμακας, της παραγωγής ξυλάνθρακα και της λαθροθηρίας· επισημαίνει ότι, ενώ το πάρκο αποτελεί μία μεγάλη περιοχή άγριας φύσης, η έκταση των 790.000 εκταρίων δημιουργεί τεράστια προβλήματα προστασίας, ειδικά με περιορισμένη κρατική χρηματοδότηση· επισημαίνει ότι στις 15 Απριλίου 2014 ο Διοικητής του Πάρκου, Πρίγκιπας του Βελγίου Emmanuel de Merode, τραυματίστηκε σοβαρά από τρεις ενόπλους ενώ, κατά την τελευταία δεκαετία, πάνω από 140 φύλακες έχουν σκοτωθεί στο Πάρκο εν ώρα υπηρεσίας·

3.  υπογραμμίζει ότι θα μπορούσε να προκύψει μη αναστρέψιμη βλάβη στο VNP ως αποτέλεσμα της αναζήτησης και εκμετάλλευσης πετρελαίου ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων· θεωρεί απαράδεκτο το ότι οι πετρελαϊκές παραχωρήσεις στο VNP χορηγήθηκαν το 2007 στη γαλλική εταιρεία πετρελαίου Total και στη βρετανική πετρελαϊκή εταιρεία SOCO International, κατά παράβαση της σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, της σύμβασης του 1992 για τη βιολογική ποικιλότητα, της σύμβασης Ραμσάρ και της νομοθεσίας του Κονγκό· υπενθυμίζει ότι, ενώ η Total συμφώνησε για τη διενέργεια ερευνών εντός των ορίων του VNP (ακόμη και αν η κυβέρνηση του Κονγκό αποφασίσει να αλλάξει τα όρια), η SOCO International έχει πραγματοποιήσει έρευνες για πετρέλαιο στο VNP και διενήργησε σεισμικές έρευνες τον Ιούλιο του 2014, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να παραδοθούν σύντομα στην κυβέρνηση του Κονγκό, η οποία στη συνέχεια θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε περαιτέρω έρευνες·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση τη συμφωνία που επετεύχθη τον Ιούνιο του 2014 μεταξύ της SOCO International και της ομάδας διατήρησης του WWF, σε σχέση με την καταγγελία του WWF στο Εθνικό Σημείο Επαφής του Ηνωμένου Βασιλείου (NCP) για τη μη συμμόρφωση της SOCO προς τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, ότι δηλαδή η εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί ή αναλάβει οιαδήποτε ερευνητική ή άλλη εργασία γεώτρησης στο εθνικό πάρκο Virunga εκτός αν η UNESCO και η κυβέρνηση της ΛΔΚ συμφωνήσουν ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν είναι ασυμβίβαστες με το καθεστώς της περιοχής ως Παγκόσμιας Κληρονομιάς· τονίζει ότι αυτή η υπό όρους συμφωνία δεν αποτελεί εγγύηση για την παύση κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται με το πετρέλαιο στο Πάρκο· επισημαίνει ότι η αμφίσημη στάση της SOCO International αφήνει περιθώρια για τον πλήρη ή μερικό αποχαρακτηρισμό του Πάρκου με σκοπό τη διενέργεια γεωτρήσεων πετρελαίου· παρατηρεί ότι η παραχώρηση, βάσει την οποίας η SOCO International διενεργεί έρευνες μέσα και γύρω από τη λίμνη του Εδουάρδου, αφορά μια περιοχή που αποτελεί καταφύγιο για δεκάδες παραδοσιακά (και μερικά απειλούμενα) είδη, μεταξύ των οποίων χιμπατζήδες, ελέφαντες, κροκόδειλους και λιοντάρια· καλεί ως εκ τούτου τη SOCO International plc και την καταχωρημένη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εταιρεία της να διακόψουν οριστικά όλες τις έρευνες και την εκμετάλλευση εντός του πάρκου Virunga και να σεβαστούν τα σημερινά όρια του πάρκου· καλεί ακόμη την κυβέρνηση της ΛΔΚ να ακυρώσει τις άδειες διεξαγωγής πετρελαϊκών ερευνών που έχουν χορηγηθεί για έρευνες εντός της ιδιοκτησίας του Εθνικού Πάρκου Virunga, όπως ζητήθηκε από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς·

5.  τονίζει ότι η αλιεία στη λίμνη του Εδουάρδου παράγει περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας που ζει κοντά στο Εθνικό Πάρκο Virunga και, επί πλέον ότι, σύμφωνα με ανεξάρτητη μελέτη που παραγγέλθηκε από τη WWF, πάνω από 50.000 οικογένειες βασίζονται στη λίμνη για την παροχή γλυκού νερού·

6.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με έκθεση της Global Witness που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 στον Τύπο (Der Spiegel, The Telegraph και Τhe New York Times), υπάρχουν καταγγελίες ότι η SOCO International και εργολάβοι της έχουν προβεί σε παράνομες πληρωμές, φαίνεται να έχουν πληρώσει ένοπλους αντάρτες και έχουν επωφεληθεί από το κλίμα φόβου και βίας που καλλιεργήθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας της κυβέρνησης στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ, για να επιδιώξουν την πρόσβαση στο παλαιότερο εθνικό πάρκο της Αφρικής με σκοπό τη διενέργεια ερευνών για πετρέλαιο·

7.  χαιρετίζει τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) για τις έρευνες / την εκμετάλλευση πετρελαίου στην περιοχή του βορείου τεκτονικού βυθίσματος (Rift) του Αλβέρτου, συμπεριλαμβανομένου του VNP· εκτιμά πως, με βάση την αξιολόγηση αυτή, οι ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις βασιζόμενες σε σωστή ανάλυση των επιπτώσεων των ερευνών και της εκμετάλλευσης του πετρελαίου· θεωρεί ωστόσο λυπηρό το ότι η διαδικασία ΣΠΕ έχει καθυστερήσει πολύ και ότι η διενέργεια ερευνών για την ανεύρεση πετρελαίου έχει ήδη αρχίσει στο VNP, μολονότι η διαδικασία ΣΠΕ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί·

8.  υπογραμμίζει ότι το θέμα της εκμετάλλευσης πετρελαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χαρακτηρίζεται από ένα ανεπαρκές και αναποτελεσματικό νομοθετικό και κανονιστικό σύστημα· καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να προασπίσει και να σεβαστεί τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της ΛΔΚ που απαγορεύουν επιβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητες, όπως η εξερεύνηση πετρελαίου και η εκμετάλλευση σε προστατευόμενες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του πάρκου Virunga, και να διορθώσει τα υπάρχοντα κενά στη νομοθεσία για σχέδια υδρογονανθράκων και διατήρησης που επιτρέπουν την εξερεύνηση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων σε εθνικά πάρκα και στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς·

9.  συγχαίρει τις διαχειριστικές αρχές του πάρκου για τις προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν ένα βιώσιμο εισόδημα από τη φυσική ηλιακή και υδροηλεκτρική παραγωγή ενέργειας, που να βελτιώνει το εισόδημα μεγάλου τμήματος του τοπικού πληθυσμού χωρίς να καταστρέφει τον φυσικό χώρο και που να είναι εντός των ορίων των επιτρεπτών για ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς αναπτυξιακών δραστηριοτήτων·

10.  επισημαίνει ότι, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, σημειώθηκαν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεγάλο μέρος της βίας προήλθε από συγκρούσεις με ένοπλους αντάρτες οι οποίοι ζουν μέσα στο Πάρκο και γύρω από αυτό· επισημαίνει ότι οι Δημοκρατικές Δυνάμεις για την Απελευθέρωση της Ρουάντας (FDLR), μια ομάδα ανταρτών που κατηγορούνται ότι διέπραξαν θηριωδίες κατά τη γενοκτονία που έλαβε χώρα στη Ρουάντα την άνοιξη του 1994 και που επεκτάθηκαν και στην Ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ζουν μέσα στο Πάρκο από το 1996 και εξακολουθούν να κρύβονται πέρα από τα σύνορα στην Virunga, ενώ έχουν αναφερθεί επίσης πολιτοφυλακές Μάι-Μάι ότι έχουν σκοτώσει, βιάσει και τραυματίσει πολλούς ανθρώπους, και ότι έχουν καταστρέψει χωριά, εντός των ορίων του Πάρκου· προτρέπει την κυβέρνηση της ΛΔΚ να αφοπλίσει τους αντάρτες και να αποκαταστήσει την ασφάλεια στην περιοχή του Πάρκου· θεωρεί περαιτέρω λυπηρή την εντεινόμενη καταστολή των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοσιογράφων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· καλεί για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση της ΛΔΚ να αναγνωρίσει και να σεβαστεί την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης και να επιβάλει το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

11.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Παρισίων για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, οι έρευνες για ανεύρεση πετρελαίου και η εκμετάλλευσή του δεν είναι συμβατές με το καθεστώς της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς· τονίζει, επιπλέον, ότι το VNP φιλοξενεί πολλά απειλούμενα είδη, όπως οι παραδοσιακοί γορίλες του βουνού, που είναι μεταξύ των τελευταίων στον πλανήτη, και τα οκάπι, και ότι οι οικότοποι των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών πρέπει να προστατευθούν αυστηρά· επικροτεί την απόφαση της κυβέρνησης της ΛΔΚ να συγκροτήσει μια ειδική δύναμη κατά της λαθροθηρίας, της ζητεί όμως να προσδιορίσει και να θεσπίσει πρόσθετες νομικές ενέργειες σε συνεργασία με τη Γραμματεία της CITES (Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών) με σκοπό την καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση· καλεί γενικότερα την κυβέρνηση της ΛΔΚ να ενισχύσει τον ρόλο των φυλάκων του πάρκου και να τιμωρεί τις παράνομες δραστηριότητες που εκτελούνται μέσα στο πάρκο·

12.  τονίζει ότι το ζήτημα της αλλαγής των ορίων του VNP φέρεται να έχει τεθεί στις συζητήσεις μεταξύ της κυβέρνησης του Κονγκό και της SOCO International, με σκοπό τον αποχαρακτηρισμό ορισμένων τμημάτων του VNP, ή του Virunga συνολικά, προκειμένου να καταστεί νομικά δυνατή η γεώτρηση για πετρελαιοπηγές, έστω και αν δεν φαίνεται να έχει ζητήσει η κυβέρνηση επίσημα στην UNESCO μια τέτοια αλλαγή σε αυτό το στάδιο·

13.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συντονίσει μια διπλωματική απάντηση από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους πιθανούς άλλους χορηγούς που δραστηριοποιούνται στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με σκοπό να βοηθήσει την κυβέρνηση της ΛΔΚ να απορρίψει τις έρευνες για την ανεύρεση και την εκμετάλλευση πετρελαίου εντός των ορίων του Πάρκου, καθώς και στα άλλα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Κονγκό, και να απορρίψει τις αλλαγές και τη συρρίκνωση των ορίων του Πάρκου·

14.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προασπίσουν την ακεραιότητα του Πάρκου, π.χ. αναλαμβάνοντας μεγαλύτερες δεσμεύσεις για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης διατήρησης και την οικονομική ανάπτυξη και διαφοροποίηση της γύρω περιοχής· καλεί ειδικότερα την ΕΕ να στηρίξει την κυβέρνηση της ΛΔΚ για την ανάπτυξη βιώσιμων εναλλακτικών ενεργειακών και οικονομικών λύσεων στην εξορυκτική βιομηχανία, για τη βελτιωμένη αξιοποίηση των εγχώριων πόρων, ιδίως μέσω δίκαιων και προοδευτικών φορολογικών συστημάτων, για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, καθώς και για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας, της παράνομης υλοτομίας, της παράνομης εξόρυξης και της διαφθοράς, που είναι μόνιμα φαινόμενα ικανά να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη στο Πάρκο·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να καταστήσουν το έργο SEA πραγματικό εργαλείο λήψης αποφάσεων·

16.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν καθήκον, σύμφωνα με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να μεριμνούν ώστε οι εταιρείες που λειτουργούν εντός της δικαιοδοσίας τους να μην προκαλούν ή συμβάλλουν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άμεσα ή έμμεσα, μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, και να ενεργούν σύμφωνα με εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας που ορίζουν πρότυπα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων, και σύμφωνα μέσα όπως η Σύμβαση 169 της ΔΟΕ, οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν νομικώς δεσμευτικά μέτρα για την αποτελεσματική λογοδοσία των εταιριών που αποδείχθηκε ότι καταστρατήγησαν την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συνθήκες·

17.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των ένοπλων συγκρούσεων και της διαφθοράς και να στηρίξουν στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και οικοδόμησης της ειρήνης στο VNP και στη γύρω περιοχή·

18.  προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τις πετρελαϊκές εταιρείες που ενδιαφέρονται για πετρελαϊκές γεωτρήσεις να προστατεύσουν τα σημερινά όρια και τις γειτονικές περιοχές του πάρκου Virunga από την εκμετάλλευση των ορυκτών καυσίμων·

19.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να πείσει την κυβέρνηση της ΛΔΚ να ερευνήσει τις πράξεις βίας κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται στη ΛΔΚ, ιδίως στο VNP, συμπεριλαμβανομένων και των φυλάκων του VNP, και να την προτρέψει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψει την επανάληψη τέτοιων βάναυσων πράξεων·

20.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η SOCO International plc και η καταχωρημένη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εταιρεία της, η SOCO Exploration and Production DRC SPRL (SOCO), να δεσμευτούν δημοσίως ότι θα σταματήσουν οριστικά όλες τις έρευνες και την εκμετάλλευση πόρων στο πάρκο Virunga·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Δημοκρατίας της Ουγκάντα και της Δημοκρατίας της Ρουάντα, στην Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της UNESCO, στο πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και στην Γραμματεία της Σύμβασης Ραμσάρ·