Rezolūcijas priekšlikums - B8-1346/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-1346/2015

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Virungas Nacionālā parka aizsardzību Kongo Demokrātiskajā Republikā

9.12.2015 - (2015/2728(RSP))

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8‑1111/2015, uz kuru jāatbild mutiski,
saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu

Linda McAvan Attīstības komitejas vārdā


Procedūra : 2015/2728(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-1346/2015
Iesniegtie teksti :
B8-1346/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8‑1346/2015

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Virungas Nacionālā parka aizsardzību Kongo Demokrātiskajā Republikā

(2015/2728(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā UNESCO Vispārējās konferences 1972. gada 16. novembrī Parīzē pieņemto Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību,

–  ņemot vērā to, ka kopš 1979. gada Virungas Nacionālais parks (VNP) ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā un kopš 1994. gada — Apdraudētā pasaules mantojuma sarakstā,

–  ņemot vērā 1992. gada 5. jūnijā Riodežaneiro Zemes samitā pieņemto Konvenciju par bioloģisko daudzveidību,

–  ņemot vērā 1971. gadā Ramsārē pieņemto Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi,

–  ņemot vērā 1976. gadā pieņemtās ESAO pamatnostādnes starptautiskiem uzņēmumiem (un pamatnostādņu atjauninātās versijas), kā arī 1971. gadā ANO pieņemtos uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipus,

–   ņemot vērā galīgo paziņojumu, kas sniegts 2014. gada jūlijā pēc tam, kad tika panākta vienošanās saistībā ar Pasaules Dabas fonda (WWF International) iesniegto sūdzību pret uzņēmumu „SOCO International plc”,

–  ņemot vērā juridisko un līgumisko sistēmu, kas Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) ir spēkā ogļūdeņražu nozarē, tostarp Valdības dekrētu Nr. 81-013, ar ko pieņemts likums par raktuvēm un ogļūdeņražiem, Kalnrūpniecības kodeksu un topošo Kongo Ogļūdeņražu kodeksu, kā arī līgumus par ogļūdeņražu kopīgu izmantošanu un ieguvi,

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par Virungas Nacionālā parka aizsardzību Kongo Demokrātiskajā Republikā (O-000108/2015 – B8‑1111/2015),

–  ņemot vērā Attīstības komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā VNP, kurš atrodas KDR Ziemeļkivu (North-Kivu) un Austrumu (Province Orientale) provincēs pie robežas ar Ruandu un Ugandu, ir Āfrikā vecākais nacionālais parks, tas ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā un visā pasaulē ir pazīstams ar savām unikālajām dzīvotnēm un bagātīgo bioloģisko daudzveidību, un tādēļ tas Āfrikas kontinentā ir parks ar vislielāko bioloģisko daudzveidību; tā kā parks ir izpelnījies atzinību jo īpaši tādēļ, ka tajā mājo kalnu gorillas, kas ir viena no īpaši apdraudētām sugām, kuras iekļautas CITES konvencijas (1973. gada Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām) I pielikumā;

B.  tā kā saskaņā ar Konvenciju par bioloģisko daudzveidību, ko KDR ir parakstījusi un ratificējusi, par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu ir jārūpējas visai cilvēcei un attiecīga rīcība ir attīstības procesa neatņemama daļa; tā kā konvencija ir juridiski saistoša un uzliek parakstītājiem pienākumu pildīt tās noteikumus;

C.  tā kā VNP aizsardzību nosaka arī Ramsāres konvencija un KDR valsts tiesību akti; tā kā Eiropas Komisija un dažas ES dalībvalstis pēdējos 25 gadus atbalsta parka saglabāšanu;

D.  tā kā VNP ir viena no trim Ramsāres konvencijas teritorijām (Nr. 787), kas atrodas KDR; tā kā saskaņā ar Ramsāres konvenciju KDR ir jāpilda vairāki pienākumi attiecībā uz Ramsāres sarakstā iekļautajām teritorijām, piemēram, jāizstrādā un pēc tam jārealizē valsts plāns, kas sekmētu sarakstā iekļauto mitrāju aizsardzību un, ciktāl tas iespējams, mitrāju apdomīgu izmantošanu valsts teritorijā (Ramsāres konvencijas 3. panta 1. punkts);

E.  tā kā, saskaņā ar Pasaules Dabas fonda 2013. gada ziņojumu „Virungas parka ekonomiskā vērtība” pašlaik Virungas Nacionālā parka ekonomiskā vērtība ir 48,9 miljoni ASV dolāru gadā; tā kā stabilas situācijas gadījumā parks varētu veicināt izaugsmi ekonomikas un tūrisma nozarē, turklāt tā vērtība varētu sasniegt vienu miljardu ASV dolāru gadā un tas varētu radīt 45 000 darbvietu;

F.  tā kā parku, pat neraugoties uz to, ka tā ir aizsargājama dabas teritorija, jau gadu desmitiem apdraud bruņoti grupējumi, kuri nodarbojas ar malumedniecību, iznīcina mežus un arī citādi nelikumīgi izmanto dabas resursus, nenodrošinot to ilgtspēju; tā kā Virunga tādēļ ir iekļauta Apdraudētā pasaules mantojuma sarakstā; tā kā masveida nabadzības, vājas valsts, sliktas pārvaldes un reģionālās nestabilitātes apstākļos naftas drudzim var būt ārkārtīgi destruktīva ietekme uz sabiedrību un vidi;

G.  tā kā 2007. gada decembrī KDR valdība piešķīra koncesijas naftas krājumu izpētei 85 % parka teritorijas; tā kā „SOCO International plc” (SOCO) pagaidām ir vienīgais uzņēmums, kas veicis izpēti parkā;

H.  tā kā KDR tiesību aktos ir aizliegta videi kaitīga darbība aizsargājamās teritorijās, taču SOCO savu izpētes licenci ir saņēmis, izmantojot attiecīgajā likumā noteikto izņēmumu, kas ļauj veikt „zinātniskas darbības” aizsargājamās teritorijās;

I.  tā kā ANO pieņemtajos uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipos un ESAO pamatnostādnēs starptautiskiem uzņēmumiem ne reizi vien ir uzsvērts, ka atbildība par cilvēktiesību ievērošanu ir vispārējs vēlamās rīcības standarts, kas jāpilda ikvienam uzņēmumam neatkarīgi no tā, kur tas veic savu uzņēmējdarbību;

J.  tā kā divus gadu desmitus VNP un tam blakusesošajās teritorijās risinās vardarbīgs konflikts; tā kā nelikumīga derīgo izrakteņu ieguve, parka dabas resursu (koksnes, ogļu, u. c.) nelikumīga izmantošana, apdraudēto sugu dzīvnieku malumedniecība un citas darbības, jo īpaši nelegāla tirdzniecība ar dabas resursiem, ir bijusi ienesīga gan nemierniekiem, gan valsts bruņotajiem spēkiem, turklāt potenciālo naftas krājumu izpēte un naftas ieguve, visticamāk, tikai vairos vardarbību un nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus un radīs teritorijas piesārņojumu;

K.  tā kā saistībā ar naftas ieguvi teritorijās, kurās nav labas pārvaldības, vislielāko apdraudējumu videi cita starpā rada tas, ka lielās platībās tiek iznīcināta augu valsts, ievestas invazīvas augu sugas, sašķeltas dzīvotnes, rodas aizvien vairāk iespēju malumedniecībai un palielinās risks, ka piesārņojumu var radīt naftas noplūde, gāzes sadedzināšana un atkritumu izgāšana; tā kā iespējamā „naftas lāsta” rezultātā vēl drūmāki varētu kļūt nabadzības un nevienlīdzības rādītāji, kā to apliecina citu gadījumu izpēte, piemēram, pētījums par Nigēras deltu;

L.  tā kā Virungas zemes, ūdens un dzīvās dabas ilgtspējīga pārvaldība sniegs gan tiešus, gan netiešus ekonomiskos ieguvumus to iedzīvotāju kopienām, kuru dzīve ļoti lielā mērā ir atkarīga no parka dabas resursiem; tā kā Pasaules Dabas fonda dati liecina, ka kalnu gorillu apskates tūrisms vien katru gadu varētu nodrošināt ienākumus 30 miljonu ASV dolāru apmērā un radīt tūkstošiem darbvietu,

1.  uzsver, ka nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut neatgriezenisku kaitējumu VNP, kas kopš 1979. gada ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā un kopš 1994. gada — Apdraudētā pasaules mantojuma sarakstā;

2.  pauž nožēlu, ka VNP ir kļuvis arī par vienu no pasaulē bīstamākajām vietām, kur jānodrošina dzīvās dabas aizsardzība; ar dziļām bažām konstatē, ka bruņotie grupējumi ir nelikumīgi izmantojuši parka dabas resursus, iegūstot derīgos izrakteņus un ražojot ogles, un šādi ne vien uzturējuši savas militārās operācijas, bet arī guvuši personīgu labumu; pauž nožēlu arī par to, ka bruņotie grupējumi ir nodarbojušies ar vērienīgu malumedniecību gan pārtikas iegūšanas nolūkā, gan tādēļ, lai varētu tirgoties ar ziloņkaulu un savvaļas dzīvnieku gaļu, jo tas nodrošina karošanai nepieciešamos līdzekļus; turklāt ar bažām konstatē, ka vājas disciplīnas, neregulāra atalgojuma un pārtikas trūkuma dēļ militārpersonas aizvien biežāk iesaistās nelikumīgās darbībās, tostarp tādās kā neprofesionāla derīgo izrakteņu ieguve, ogļu ražošana un savvaļas dzīvnieku malumedības; atzīmē, ka parks ir milzīga neskartas dabas teritorija (tā platība ir divi miljoni akru jeb 790 000 hektāru), tāpēc to ir ļoti grūti aizsargāt, jo īpaši ar trūcīgo valdības finansējumu; norāda, ka trīs vīrieši 2014. gada 15. aprīlī sašāva parka direktoru beļģu princi Emmanuel de Merode, kurš guva nopietnus ievainojumus, un ka pēdējos desmit gados parkā ir nogalināti vairāk nekā 140 uzraugi, kas pildīja savus dienesta pienākumus;

3.  uzsver, ka naftas krājumu izpēte un naftas ieguve, kā arī citas nelikumīgas darbības var nodarīt neatgriezenisku kaitējumu VNP; uzskata par nepieņemamu VNP naftas koncesiju piešķiršanu Francijas naftas uzņēmumam „TOTAL” un Lielbritānijas naftas uzņēmumam „SOCO International” 2007. gadā, jo tā ir pārkāpta Parīzes Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, 1992. gada Konvencija par bioloģisko daudzveidību, Ramsāres konvencija un Kongo tiesību akti; atgādina — lai gan uzņēmums „TOTAL” piekrita nekad nemeklēt naftas krājumus VNP teritorijā (pat ja Kongo valdība nolemtu mainīt parka robežas), uzņēmums „SOCO International” ir meklējis naftu VNP un 2014 gada jūlijā veicis seismisko izpēti, kuras rezultāti drīzumā tiks nodoti Kongo valdībai, kas tad lems par to, vai izpēte būtu jāturpina;

4.  pieņem zināšanai, ka 2014. gada jūnijā ir panākta vienošanās starp uzņēmumu „SOCO International” un Pasaules Dabas fonda dabas aizsardzības grupu saistībā ar sūdzību, ko Pasaules Dabas fonds bija iesniedzis Apvienotās Karalistes valsts kontaktpunktam par to, ka SOCO nepilda ESAO pamatnostādnes starptautiskiem uzņēmumiem, un pieņem zināšanai, ka saskaņā ar panākto vienošanos uzņēmums apņemas neveikt urbšanas darbus Virungas Nacionālajā parkā naftas krājumu izpētes vai kādā citā nolūkā nedz pats, nedz ar darbuzņēmēju starpniecību, ja vien UNESCO kopīgi ar KDR valdību nenolems, ka šāda darbība nav pretrunā pasaules mantojuma teritorijas statusam; atzīmē — šāda nosacīta vienošanās negarantē, ka parkā vairs netiks veiktas ar naftu saistītas darbības; norāda, ka uzņēmuma „SOCO International” nostāja nav viennozīmīga, tātad ir iespējama parka pilnīga vai daļēja deklasifikācija naftas urbumu ierīkošanas vajadzībām; konstatē, ka naftas krājumu izpēti, izmantojot savu koncesiju, SOCO veic Edvarda ezerā un tā apkārtnē, kur mājo daudzas leģendāras sugas (dažas no kurām ir apdraudētas), tostarp šimpanzes, ziloņi, krokodili un lauvas; tāpēc aicina uzņēmumu „SOCO International plc” un tā KDR reģistrēto uzņēmumu izbeigt jebkādus turpmākus naftas krājumu izpētes un naftas ieguves darbus Virungas Nacionālajā parkā un ievērot parka tagadējās robežas; aicina arī KDR valdību, pildot UNESCO Pasaules mantojuma komitejas prasību, anulēt atļaujas veikt naftas krājumu izpēti Virungas Nacionālā parka teritorijā;

5.  uzsver, ka vietējai kopienai, kura dzīvo Virungas Nacionālā parka tuvumā, zvejošana Edvarda ezerā katru gadu nodrošina ieguvumus aptuveni 30 miljonu ASV dolāru apmērā, turklāt Pasaules Dabas fonda uzdevumā veikts neatkarīgs pētījums liecina, ka ezers nodrošina dzeramo ūdeni vairāk nekā 50 000 ģimeņu;

6.  norāda, ka 2014. gada septembrī Der Spiegel, Telegraph un New York Times publicētais organizācijas „Global Witness” ziņojums liecina — ir aizdomas, ka uzņēmums „SOCO International” un tā darbuzņēmēji ir veikuši nelikumīgus maksājumus, atpirkušies no bruņotajiem nemierniekiem un savā labā izmantojuši baiļu un vardarbības situāciju, ko KDR austrumos veicinājuši valdības bruņotie spēki, un tā centušies iekļūt Āfrikas vecākajā nacionālajā parkā naftas krājumu izpētes nolūkā;

7.  ļoti atzinīgi vērtē stratēģisko vides novērtējumu (SVN), kas veikts attiecībā uz naftas krājumu izpēti un naftas ieguvi Albertīna rifta ziemeļu daļā, tostarp VNP; uzskata, ka, pamatojoties uz minēto novērtējumu, attiecīgo valstu valdībām, tostarp KDR valdībai, vajadzētu pieņemt pārdomātus lēmumus, rūpīgi izanalizējot naftas krājumu izpētes un naftas ieguves ietekmi; taču pauž nožēlu, ka SVN process ir ļoti ieildzis un ka naftas krājumu izpēte VNP jau ir sākusies, kaut gan SVN process vēl nav noslēdzies;

8.  uzsver, ka naftas krājumu izpētei KDR nav nedz atbilstošas un efektīvas likumdošanas, nedz tiesiskā regulējuma sistēmas; aicina KDR valdību pildīt un ievērot KDR tiesību un normatīvos aktus, kas aizliedz tādu videi kaitīgu darbību kā naftas krājumu izpēte un naftas ieguve aizsargājamās teritorijās, tostarp Virungā, un aicina KDR valdību novērst ogļūdeņražu tiesību aktu un dabas aizsardzības likumprojektos konstatētās nepilnības, kuru dēļ pašlaik ir iespējama dabas resursu izpēte un ieguve nacionālajos parkos un pasaules mantojuma teritorijās;

9.  augstu vērtē parka administrācijas darbu, kura cenšas nodrošināt ilgtspējīgus ienākumus ar tādu dabas resursu kā saules un ūdens enerģijas ražošanu, kas uzlabo iztiku lielākajai daļai vietējo iedzīvotāju, nenodarot postījumu dabas videi, un kas ir viens no saimnieciskās darbības veidiem, kuru atļauts veikt pasaules mantojuma teritorijās;

10.  norāda, ka kopš pagājušā gadsimta 90. gadu sākuma konflikti ar bruņotajiem partizāniem, kuri dzīvo parka teritorijā un tās tuvumā, ir izraisījuši nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus un ļoti daudz vardarbības; norāda, ka kopš 1996. gada parka teritorijā mitinās tā dēvētie Ruandas atbrīvošanas demokrātiskie spēki (FDLR) — partizānu grupa, kas esot rīkojusi slaktiņus genocīda laikā, kurš 1994. gada pavasarī sākās Ruandā un pārņēma arī KDR austrumu daļu, un kas joprojām slēpjoties šaipus robežas Virungā —, turklāt tiek ziņots, ka arī Mai-Mai kaujinieki daudzus ir noslepkavojuši, izvarojuši un ievainojuši un iznīcinājuši ciematus parka teritorijā; mudina KDR valdību atbruņot nemierniekus un atjaunot drošību parka reģionā; pauž nožēlu arī par to, ka KDR aizvien vairāk tiek represēti cilvēktiesību aktīvisti un žurnālisti; vēlreiz aicina KDR valdību atzīt un ievērot preses un plašsaziņas līdzekļu brīvību, kā arī garantēt tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu;

11.  atgādina, ka saskaņā ar Parīzes Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību naftas krājumu izpēte un naftas ieguve nav savienojama ar pasaules mantojuma teritorijas statusu; turklāt uzsver, ka VNP mājo daudzas apdraudētas sugas, piemēram, leģendārās kalnu gorillas (kas ir vienas no pēdējām uz šīs planētas) un meža žirafes (okapi), un ka apdraudēto sugu dzīvotnes būtu stingri jāaizsargā; atzinīgi vērtē KDR valdības lēmumu izveidot īpašu vienību cīņai pret malumedniecību, taču aicina KDR valdību par papildu tiesiskās aizsardzības līdzekļiem lemt un tos pielietot sadarbībā ar CITES sekretariātu, lai apkarotu organizēto noziedzību, kas saistīta ar nelegālu tirdzniecību; plašākā nozīmē mudina KDR valdību nodrošināt parka uzraugu spēcīgāku ietekmi un piemērot sodus par parkā veiktām nelikumīgām darbībām;

12.  uzsver — tiek apgalvots, ka Kongo valdība ar uzņēmumu „SOCO International” esot apspriedusi iespēju mainīt VNP robežas, deklasificējot daļu VNP teritorijas vai pat visu Virungu, lai būtu likumīgi iespējams ierīkot naftas urbumus, kaut gan pašlaik nav ziņu, kas apliecinātu, ka valsts valdība būtu oficiāli pieprasījusi šādas izmaiņas UNESCO;

13.  aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu saskaņot diplomātisko atbildes reakciju, ko īstenos ES dalībvalstis un, iespējams, arī citi līdzekļu devēji, kuri darbojas KDR, un kas palīdzēs KDR valdībai atteikties no naftas krājumu izpētes un naftas ieguves gan parka teritorijā, gan citās UNESCO pasaules mantojuma teritorijās, kuras atrodas Kongo, un arī atteikties no parka robežu maiņas un parka teritorijas samazināšanas;

14.  aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt parka teritorijas viengabalainību, šajā nolūkā, piemēram, apņemoties piešķirt vairāk finansējuma gan ilgtspējīgai dabas aizsardzībai, gan ekonomikas attīstībai, gan arī saimnieciskās darbības dažādošanai parkam blakusesošajā reģionā; jo īpaši aicina ES palīdzēt KDR valdībai izstrādāt ilgtspējīgas enerģētiskās un ekonomiskās alternatīvas ieguves rūpniecībai, veicināt vietējo resursu izmantošanu valstī, sevišķi ar taisnīgu un progresīvu nodokļu sistēmu palīdzību, kā arī uzlabot pārvaldību un sekmīgāk apkarot tādas joprojām aktuālas parādības kā malumedniecība, nelikumīga mežizstrāde, nelegālas raktuves un korupcija, jo tas viss var radīt parkam neatgriezenisku kaitējumu;

15.  aicina Komisiju un dalībvalstis attiecīgi rīkoties, lai SVN projekts kļūtu par instrumentu, kas patiešām tiek izmantots lēmumu pieņemšanai;

16.  uzsver, ka ES dalībvalstīm saskaņā ar starptautisko tiesību un Eiropas cilvēktiesību aktiem ir pienākums nodrošināt, lai uzņēmumi, kuri darbojas attiecīgo valstu jurisdikcijā, ar savu uzņēmējdarbību nedz tieši, nedz netieši neizraisītu un neveicinātu cilvēktiesību pārkāpumus un lai tie rīkotos, ievērojot pieņemtos rīcības kodeksus, kuros sīki izklāstīti uzņēmumu darbības sociālie un vides standarti, un ievērojot arī tādus tiesību aktus kā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Konvencija Nr. 169, ESAO pamatnostādnes starptautiskiem uzņēmumiem un ANO pieņemtie uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipi; aicina Komisiju un dalībvalstis ar juridiski saistošiem pasākumiem reāli saukt pie atbildības uzņēmumus, kuru darbība liecina, ka tie izvairās no valsts tiesību aktu un starptautisku līgumu ievērošanas;

17.  aicina Komisiju un dalībvalstis rīkoties, lai sekmīgāk vērstos pret bruņoto konfliktu un korupcijas pamatcēloņiem, kā arī atbalstīt ilgtspējīgas attīstības un miera veidošanas stratēģijas un projektus VNP un tam blakusesošajā reģionā;

18.  mudina Komisiju, dalībvalstis un Kongo Demokrātisko Republiku, un arī naftas uzņēmumus, kuri interesējas par naftas urbumu ierīkošanas iespējām, nodrošināt parka tagadējo robežu aizsardzību un nepieļaut fosilā kurināmā ieguvi nedz VNP, nedz tam blakusesošajās teritorijās;

19.  aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu īstenot ikvienu iniciatīvu, kas nepieciešama, lai pārliecinātu KDR valdību izmeklēt vardarbības aktus, kuri pastrādāti pret cilvēktiesību aizstāvjiem, kas darbojas KDR un jo īpaši VNP, tostarp pret parka uzraugiem, un lai mudinātu KDR valdību darīt visu iespējamo, cenšoties nepieļaut šādu nežēlīgu nodarījumu atkārtošanos;

20.  mudina Eiropas Ārējās darbības dienestu īstenot ikvienu pasākumu, kas nepieciešams, lai panāktu, ka uzņēmums „SOCO International plc” un tā KDR reģistrētais uzņēmums „SOCO Exploration and Production DRC SPRL” (SOCO) publiski apņemas izbeigt jebkādas turpmākas dabas resursu krājumu izpētes un ieguves darbības VNP;

21.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Kongo Demokrātiskās Republikas, Ugandas Republikas un Ruandas Republikas valdībām un parlamentiem, UNESCO izveidotajai Pasaules mantojuma komitejai, Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmai un Ramsāres konvencijas sekretariātam.