Propunere de rezoluţie - B8-1346/2015Propunere de rezoluţie
B8-1346/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la protecția Parcului Național Virunga din Republica Democratică Congo

9.12.2015 - (2015/2728(RSP))

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-1111/2015
depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Linda McAvan în numele Comisiei pentru dezvoltare


Procedură : 2015/2728(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1346/2015
Texte depuse :
B8-1346/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑1346/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la protecția Parcului Național Virunga din Republica Democratică Congo

(2015/2728(RSP))

Parlamentul European,

 

–  având în vedere Convenția privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural adoptată la 16 noiembrie 1972 la Paris de Conferința Generală a UNESCO,

–  având în vedere desemnarea de către UNESCO a Parcului Național Virunga (PNV) în 1979 ca sit care face parte din patrimoniul mondial și în 1994 ca sit care face parte din patrimoniul mondial aflat în pericol,

–  având în vedere Convenția privind diversitatea biologică, adoptată în cadrul Summitului Pământului de la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992,

–  având în vedere Convenția asupra zonelor umede, de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, adoptată la Ramsar în 1971,

–  având în vedere Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale, adoptate în 1976 (și actualizările acestora) și Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, adoptate în 1971,

–   având în vedere declarația finală a acordului la care s-a ajuns ca urmare a plângerii depuse în luna iulie 2014 de către WWF International împotriva SOCO International,

–  având în vedere cadrul juridic și contractual pentru sectorul hidrocarburilor din RDC, inclusiv „Ordonnance-Loi n° 81-013 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures”, „Code minier” și orice viitor „Code congolais des hydrocarbures, precum și Contrats de Partage et de Production des hydrocarbures” (CPP),

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind protecția Parcului Național Virunga din Republica Democratică Congo (O-000108/2015 – B8-1111/2015),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru dezvoltare,

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât PNV, situat în Republica Democratică Congo (RDC), în provinciile Kivu de Nord și „Province Orientale”, la graniță cu Rwanda și Uganda, este cel mai vechi parc național din Africa, un sit care face parte din patrimoniul mondial UNESCO și este recunoscut la nivel mondial pentru habitatele sale unice și pentru bogăția biodiversității, fiind parcul cel mai bogat în biodiversitate din Africa; întrucât parcul este renumit mai ales pentru gorilele sale de munte, o specie aflată pe cale de dispariție, care este menționată în anexa I la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES), semnată în 1973;

B.  întrucât, în conformitate cu Convenția privind diversitatea biologică, semnată și ratificată de RDC, conservarea diversității biologice reprezintă o preocupare comună a umanității și este parte integrantă a procesului de dezvoltare; întrucât convenția este obligatorie din punct de vedere juridic, impunându-le semnatarilor să pună în aplicare prevederile sale;

C.  întrucât PNV este protejat atât de Convenția de la Ramsar, cât și de legislația națională a RDC; întrucât Comisia Europeană și unele state membre UE au susțin în ultimii 25 de ani conservarea parcului;

D.  întrucât PNV este unul dintre cele trei situri din RDC care fac obiectul Convenției de la Ramsar (nr. 787); întrucât în temeiul Convenției de la Ramsar, RDC are o serie de obligații legate de siturile incluse pe lista de la Ramsar, cum ar fi aceea de a elabora și ulterior de a implementa planurile de promovare a conservării zonelor umede incluse în listă și, pe cât posibil, a utilizării raționale a zonelor umede aflate pe teritoriul său (articolul 3 alineatul (1) din Convenția de la Ramsar);

E.  întrucât, potrivit raportului WWF din 2013 intitulat „The economic value of Virunga parkˮ („Valoarea economică a Parcului Virungaˮ), Parcul Național Virunga generează în prezent o valoare economică anuală echivalentă cu 48,9 milioane USD; întrucât, într-o situație stabilă, parcul ar putea contribui la creștere economică și la dezvoltarea turismului, ar putea genera o valoare anuală de un miliard USD și ar putea crea 45 000 de locuri de muncă;

 

F.  întrucât, în ciuda statutului său de zonă sălbatică protejată, parcul s-a aflat timp de decenii sub amenințarea grupurilor armate care practică activități de braconaj, defrișare și alte activități ilegale și nedurabile de exploatare a resurselor; întrucât, în consecință, Virunga a fost inclus pe lista siturilor patrimoniului mondial aflate în pericol; întrucât „goana după petrolˮ în contextul unei sărăcii de masă, al unui stat slab, al unei proaste guvernanțe și a insecurității regionale ar avea grave efecte destabilizatoare în plan social și în ceea ce privește mediul;

 

G.  întrucât în decembrie 2007 guvernul RDC a acordat concesiuni petroliere pe 85% din suprafața parcului ; întrucât societatea SOCO International PLC (SOCO) este, până în prezent, singura societate care a efectuat lucrări de explorare în parc;

H.  întrucât, în ciuda existenței unei legi a RDC care interzice desfășurarea de activități nocive pentru mediu în zonele protejate, licența de prospecțiune a societății SOCO se folosește de o excepție prevăzută în legea respectivă care permite desfășurarea de „activități științificeˮ în zonele protejate;

I.  întrucât, în conformitate cu Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și cu Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale, responsabilitatea de a respecta drepturile omului este un standard general de conduită pentru toate întreprinderile, oriunde și-ar desfășura activitatea;

J.  întrucât în PNV și în împrejurimile acestuia au loc de peste două decenii conflicte violente; întrucât în special mineritul ilegal, exploatarea ilegală a resurselor naturale ale parcului (cherestea, cărbune etc.) și braconajul animalelor aflate pe cale de dispariție, precum și alte activități ilegale de comerț cu resurse naturale au finanțat atât forțele rebele, cât și pe cele oficiale ale armatei, în timp ce explorarea și exploatarea petrolului ar putea întreține violențele și încălcările grave ale drepturilor omului și genera poluare în zona respectivă;

K.  întrucât printre riscurile de mediu cele mai grave asociate exploatării petrolului în regiuni în care buna guvernanță este inexistentă se numără: distrugerea pe suprafețe întinse a vegetației, introducerea de plante invazive, fragmentarea habitatelor, probabilitatea crescută de producere a unor activități de braconaj și de poluare provenită de la deversările de petrol, arderea la faclă a gazelor și depozitarea deșeurilor; întrucât, potrivit unor studii de caz, cum ar fi cel referitor la Delta Nigerului, riscul unui „blestem al petroluluiˮ ar putea duce la înrăutățirea indicatorilor sărăciei și inegalităților;

L.  întrucât gestionarea durabilă a terenurilor, apelor și faunei sălbatice a Parcului Virunga va avea beneficii economice directe și indirecte pentru comunități, care sunt dependente într-o măsură foarte mare de resursele naturale ale parcului; întrucât, potrivit WWF, numai turismul creat de prezența gorilelor de munte ar putea genera 30 milioane USD pe an și ar putea crea mii de locuri de muncă;

1.  subliniază nevoia absolută de a preveni producerea de daune ireversibile în PNV, desemnat de către UNESCO în 1979 ca sit care face parte din patrimoniul mondial și în 1994 ca sit care face parte din patrimoniul mondial aflat în pericol;

2.  deplânge faptul că PNV a devenit, de asemenea, una dintre cele mai periculoase zone din lume în ceea ce privește conservarea vieții sălbatice; ia act cu profundă îngrijorare de faptul că grupurile armate au fost implicate în exploatarea ilegală a resurselor naturale ale parcului prin activități miniere și de producere a cărbunelui atât pentru a susține operațiunile militare, cât și pentru câștiguri personale; regretă, de asemenea, faptul că grupurile armate sunt implicate în braconajul pe scară largă în scopuri alimentare și în comerțul cu fildeș și carne de vânat, activități care susțin financiar războiul; constată, de asemenea, cu îngrijorare că disciplina slabă, plata neregulată a salariilor și lipsa de hrană au condus la implicarea în număr tot mai mare a personalului militar la activitățile ilegale, inclusiv la cele de minerit artizanal, de producție a cărbunelui și de braconaj al faunei sălbatice; constată că deși parcul este o zonă extrem de sălbatică, cei două milioane de acri (790 000 de hectare) prezintă probleme mari din punctul de vedere al pazei, în special în cazul unei finanțări limitate din partea guvernului; ia act de faptul că la 15 aprilie 2014, trei persoane înarmate l-au rănit grav pe directorul parcului, prințul belgian Emmanuel de Merode, și în ultimul deceniu peste 140 de pădurari au fost uciși în parc în timp ce își desfășurau activitatea;

3.  subliniază faptul că în urma explorării și exploatării petrolului sau în urma altor activități ilegale, s-ar putea produce daune ireversibile în PNV; consideră inacceptabil faptul că în 2007 au fost acordate concesiuni petroliere în PNV societății petroliere franceze TOTAL și societății petroliere britanice SOCO International, încălcându-se Convenția de la Paris privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural, Convenția privind diversitatea biologică din 1992, Convenția Ramsar și dreptul congolez; reamintește faptul că, deși societatea TOTAL a acceptat să nu desfășoare niciodată activități de explorare pe teritoriul PNV (chiar dacă guvernul congolez hotărăște modificarea acestui teritoriu), societatea SOCO International a desfășurat activități de explorare în PNV și în iulie 2014 a finalizat un studiu seismic ale cărui rezultate urmează să fie transmise în curând guvernului congolez, care va decide apoi cu privire la continuarea explorării;

 

4.  ia act de acordul încheiat în iunie 2014 între SOCO International și organizația pentru conservare WWF în ceea ce privește plângerea depusă la punctul național de contact din Regatul Unit privind nerespectarea de către SOCO a Orientărilor OCDE pentru întreprinderile multinaționale, conform cărora societățile se angajează să nu întreprindă nicio activitate de explorare și niciun alt tip de activitate de foraj în Parcul Național Virunga ori să solicite realizarea unor astfel de activități, cu excepția cazului în care UNESCO și guvernul RDC convin asupra faptului că astfel de activități nu sunt incompatibile cu statutul său de patrimoniu mondial; observă că un astfel de acord condiționat nu garantează încetarea tuturor activităților petroliere din parc; subliniază faptul că poziția ambiguă a societății SOCO International lasă loc declasificării totale sau parțiale a parcului în vederea forajului petrolier; observă faptul că teritoriul concesionat pe care societatea SOCO desfășoară activități de explorare se află în Lacul Edward și în jurul acestuia, zonă care constituie habitatul a zeci de specii emblematice (unele dintre ele pe cale de dispariție), incluzând cimpanzei, elefanți, crocodili și lei; prin urmare, solicită SOCO International PLC și filialei înregistrate în RDC a acesteia să înceteze definitiv orice activitate de explorare și de exploatare în Virunga și să respecte limitele actuale ale parcului; în plus, invită guvernul RDC să anuleze autorizațiile de prospecție a petrolului acordate pe teritoriul Parcului Național Virunga, în conformitate cu solicitarea Comitetului Patrimoniului Mondial;

5.  subliniază faptul că pescuitul în Lacul Edward generează anual circa 30 milioane USD în beneficiul comunității locale care trăiește în împrejurimile Parcului National Virunga și, de asemenea, că, potrivit unei analize independente solicitate de WWF, peste 50 000 de familii sunt dependente de lac pentru aprovizionarea lor cu apă dulce;

6.  subliniază faptul că, potrivit unui raport al organizației Global Witness publicat în septembrie 2014 în publicațiile Der Spiegel, The Telegraph și New York Times, există acuzații conform cărora SOCO International și contractanții săi ar fi efectuat plăți ilegale, ar fi plătit rebeli înarmați și ar fi profitat de pe urma fricii și violenței întreținute de forțele de securitate guvernamentale în estul RDC, încercând să obțină acces la cel mai vechi parc național din Africa pentru explorarea petrolului;

7.  salută evaluarea strategică de mediu (SEA) privind explorarea/exploatarea petrolului în regiunea de nord a Riftului Albertin, inclusiv în PNV; consideră că, pe baza acestei evaluări, guvernele în cauză, inclusiv guvernul RDC, ar trebui să poată lua decizii în cunoștință de cauză, bazate pe o analiză corectă a impactului explorării și exploatării petrolului; regretă, cu toate acestea, faptul că procesul SEA a fost mult întârziat și că explorarea petrolului a început deja în PNV, chiar dacă procesul SEA nu a fost încă finalizat;

8.  subliniază faptul că problema exploatării petrolului în RDC este caracterizată de un sistem legislativ și de reglementare neadecvat și ineficient; solicită guvernului RDC să susțină și să respecte legile și reglementările RDC care interzic desfășurarea de activități nocive pentru mediu, cum ar fi explorarea și exploatarea petrolului în zonele protejate, inclusiv în Virunga, și să elimine din legile privind hidrocarburile și conservarea naturii lacunele care permit în prezent explorarea și exploatarea resurselor naturale în interiorul parcurilor naționale și al siturilor aparținând patrimoniului mondial;

9.  felicită autoritățile de gestionare a parcului pentru eforturile lor de a asigura un venit durabil din generarea de energie solară și de hidroenergie, ceea ce îmbunătățește veniturile unei părți importante din populația locală, fără a distruge zona naturală și în cadrul dezvoltării autorizate a unui sit care aparține patrimoniului mondial;

10.  subliniază că, de la începutul anilor '90, încălcările grave ale drepturilor omului și o mare parte din violențe au avut la origine conflictele cu gherilele armate care trăiesc în interiorul și în împrejurimile parcului; atrage atenția asupra faptului că Forțele Democratice de Eliberare din Rwanda (FDLR), un grup de gherile acuzat de comiterea de atrocități în timpul genocidului care a avut loc în Rwanda în primăvara anului 1994 și care s-a extins și în estul RDC, trăiesc în parc din 1996 și încă se ascund peste graniță în Virunga, în timp ce milițiile Mai-Mai, potrivit relatărilor, ar fi ucis, violat și rănit numeroase persoane și ar fi distrus sate pe teritoriul parcului; îndeamnă guvernul RDC să dezarmeze rebelii și să restabilească securitatea în regiunea parcului; regretă, de asemenea, faptul că represaliile împotriva activiștilor pentru drepturile omului și jurnaliștilor s-au intensificat în RDC; îndeamnă din nou guvernul RDC să recunoască și să respecte libertatea presei și a mass-mediei și să susțină statul de drept și respectarea drepturilor omului;

11.  reamintește faptul că, în conformitate cu Convenția de la Paris privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural, explorarea și exploatarea petrolului nu sunt compatibile cu statutul de sit aparținând patrimoniului mondial; subliniază, în plus, faptul că PNV constituie habitatul multor specii pe cale de dispariție, precum emblematicele gorile de munte, printre ultimele exemplare din lume, și okapii, și că habitatele speciilor pe cale de dispariție ar trebui strict protejate; salută decizia guvernului RDC de a crea o brigadă antibraconaj, însă solicită guvernului RDC să găsească și să adopte măsuri juridice suplimentare, în cooperare cu secretariatul Convenției privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) pentru a lupta împotriva rețelelor infracționale implicate în traficul ilegal; în sens mai larg, îndeamnă guvernul RDC să consolideze rolul pădurarilor din parc și să pedepsească actele ilegale de exploatare comise în parc;

12.  subliniază faptul că se pare că problema modificării granițelor PNV a fost ridicată între guvernul congolez și societatea SOCO International, în vederea declasificării unor zone din PNV sau a Parcului Virunga în totalitate, pentru a permite forarea de puțuri petroliere în mod legal, deși se pare că, până în prezent, guvernul nu a adresat UNESCO în mod oficial această solicitare;

13.  invită Serviciul European de Acțiune Externă să coordoneze un răspuns diplomatic din partea statelor membre UE și a altor potențiali donatori activi în RDC, în scopul de a ajuta guvernul RDC să renunțe la explorarea și exploatarea petrolului pe teritoriul parcului, precum și în alte situri din Congo care aparțin patrimoniului mondial UNESCO, și să respingă modificarea și micșorarea teritoriului parcului;

14.  invită Comisia și statele membre să mențină integritatea parcului, de exemplu prin consolidarea angajamentului de a finanța conservarea durabilă și dezvoltarea economică și prin diversificarea zonei înconjurătoare; în special, invită UE să sprijine guvernul RDC să dezvolte alternative energetice și economice sustenabile la industriile extractive, să îmbunătățească mobilizarea resurselor interne, mai ales prin intermediul unor sisteme de impozitare corecte și progresive, în guvernanță și în combaterea braconajului, exploatării forestiere ilegale, mineritului ilegal și corupției, fenomene persistente, care riscă să cauzeze daune ireversibile parcului;

15.  invită Comisia și statele membre să ia toate măsurile necesare pentru ca proiectul SEA să devină un adevărat instrument decizional;

16.  subliniază faptul că, în conformitate cu legislația internațională și europeană în materie de drepturi ale omului, statele membre ale UE au obligația de a acționa astfel încât întreprinderile care își desfășoară activitatea în jurisdicția lor să nu cauzeze și nici să nu contribuie la comiterea de încălcări ale drepturilor omului, sub formă directă sau indirectă, prin intermediul activităților desfășurate și că acționează în conformitate cu coduri de conduită care detaliază standardele de performanță socială și de mediu pentru lanțurile lor de aprovizionare mondiale și insistă asupra faptului că instrumente precum Convenția nr. 169 a OIM, Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale, Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului; invită Comisia și statele membre să ia măsuri obligatorii pentru a trage efectiv la răspundere societățile despre care se dovedește că eludează legislația națională și tratatele internaționale;

17.  invită Comisia și statele membre să adopte măsuri eficiente care să abordeze în continuare cauzele profunde ale conflictelor armate și să sprijine dezvoltarea sustenabilă și strategiile și proiectele care urmăresc consolidarea păcii în PNV și în regiunile învecinate;

18.  îndeamnă Comisia, statele membre, Republica Democratică Congo și societățile petroliere interesate de activitatea de extracție să protejeze granițele actuale și zonele învecinate Parcului Virunga de exploatarea combustibililor fosili;

19.  invită Serviciul European de Acțiune Externă să adopte toate măsurile necesare pentru a convinge guvernul RDC să investigheze actele de violență împotriva apărătorilor drepturilor omului care își desfășoară activitatea în RDC, în special în PNV, inclusiv împotriva gardienilor din PNV, și să îl încurajeze să facă tot posibilul pentru a preveni repetarea unor astfel de acte de cruzime;

20.  îndeamnă Serviciul European de Acțiune Externă să ia toate măsurile necesare pentru ca SOCO International PLC și filiala acesteia înregistrată în RDC, SOCO Exploration-Production RDC SPRL (SOCO) să se angajeze în mod public să își înceteze definitiv toate activitățile de explorare și exploatare a resurselor din Parcul Virunga;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Democratice Congo, Republicii Uganda și Republicii Rwanda, Comitetului Patrimoniului Mondial, instituit în cadrul UNESCO, Programului Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu și Secretariatului Convenției de la Ramsar.