Процедура : 2015/2936(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1347/2015

Внесени текстове :

B8-1347/2015

Разисквания :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0469

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 157kWORD 74k
9.12.2015
PE573.383v01-00
 
B8-1347/2015

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-1113/2015

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно завършването на европейския икономически и паричен съюз (2015/2936(RSP))


Роберто Гуалтиери от името на комисията по икономически и парични въпроси

Резолюция на Европейския парламент относно завършването на европейския икономически и паричен съюз (2015/2936(RSP))  
B8-1347/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 октомври 2015 г., озаглавено „Стъпки към завършването на икономическия и паричния съюз“ (COM(2015)0600),

–  като взе предвид решението на Комисията от 21 октомври 2015 г. за създаване на независим консултативен Европейски фискален съвет (C(2015)8000),

–  като взе предвид препоръката на Комисията от 21 октомври 2015 г. за препоръка на Съвета относно за създаване на национални съвети по конкурентоспособността в еврозоната (COM(2015)0601),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 октомври 2015 г., озаглавено „План за установяване на по-сплотено външно представителство на еврозоната на международните форуми“ (COM(2015)0602),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 21 октомври 2015 г. за решение на Съвета за определяне на мерки за постепенното установяване на единно представителство на еврозоната в Международния валутен фонд (COM(2015)0603),

–  като взе предвид доклада относно завършването на европейския икономически и паричен съюз (доклад на петимата председатели),

–  като взе предвид своя доклад по собствена инициатива „Преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства“ (2014/2145(INI)),

–  като взе предвид регламенти (ЕС) № 1173/2011(1), № 1174/2011(2), № 1175/2011(3), № 1176/2011(4) и № 1177/2011(5), Директива 2011/85/ЕС(6), както и на регламенти (ЕС) № 472/2013(7) и № 473/2013(8) , („пакет от шест законодателни акта“ и „пакет от два законодателни акта“),

–  като взе предвид Директива 2014/49/ЕС относно схемите за гарантиране на депозити(9),

–  като взе предвид въпроса към Комисията относно завършването на европейския икономически и паричен съюз (O-000152/2015 – B7-1113/2015),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в доклада на петимата председатели относно завършването на европейския икономически и паричен съюз бяха представени предложения за завършването на европейския икономически и паричен съюз;

Б.  като има предвид, че в доклада на Парламента по собствена инициатива, озаглавен „Преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства“, се подчертава необходимостта от амбициозен и бърз напредък в процеса на укрепване на еврозоната;

В.  като има предвид, че Комисията, като част от етап 1 на пътната карта в доклада на петимата председатели, публикува на 21 октомври 2015 г. пакет, съдържащ мерки за завършването на икономическия и паричен съюз (ИПС), който се състои от две съобщения — препоръка за препоръка на Съвета и предложение за решение на Съвета, както и решение на Комисията,

Обща оценка

1.  отбелязва предложенията на Комисията за укрепване на ИПС и макар да отчита факта, че са предприети някои стъпки в правилната посока, отбелязва, че ще са необходими допълнителни усилия за преодоляване на настоящите слабости на институционалната рамка на еврозоната;

2.  както вече заяви в своя доклад по собствена инициатива, озаглавен „Преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства“, настоява да се прилагат разпоредбите на „пакета от шест законодателни акта“ и на „пакета от два законодателни акта“, като същевременно подчертава, че съществуващите договори и инструменти ще дадат възможност да се предприемат някои от необходимите допълнителни стъпки за завършването на ИПС;

3.  изразява съжаление, че пакетът, публикуван от Комисията, не предвижда достатъчно възможности за парламентарен контрол и разискване на европейско равнище, които са необходими за гарантирането на демократичната отчетност за решенията, взети във връзка с ИПС, и съответно за гарантирането на ангажираност от страна на гражданите по отношение на управлението на еврозоната;

4.  призовава Комисията, както се предвижда в доклада на петимата председатели, да се консултира своевременно с Европейския парламент във връзка с подготовката на Бялата книга относно прехода от фаза 1 към фаза 2 на реформите в областта на ИПС;

Европейски семестър

5.  настоятелно призовава Комисията да започне преговори по междуинституционално споразумение относно европейското икономическо управление, включително европейския семестър и контрола на изпълнението на програмата за макроикономически корекции, с Европейския парламент, Съвета и Еврогрупата, както е предвидено в доклада на петимата председатели; настоява, че това споразумение следва да гарантира, в рамките на Договорите, че структурата на европейския семестър дава възможност за значим и редовен парламентарен контрол на процеса, по-специално по отношение на препоръките за еврозоната;

Европейски фискален съвет и национални съвети по конкурентоспособността

6.  изразява съжаление, че Комисията предпочете да не използва обикновената законодателна процедура за решенията във връзка с националните съвети по конкурентоспособността и призовава Комисията да внесе законодателно предложение в тази връзка;

7.  подчертава, че Европейският фискален съвет, като консултативен съвет на Комисията, следва да се отчита пред Европейския парламент и че в тази връзка неговите оценки следва да бъдат публични и прозрачни;

Външно представителство на еврозоната

8.  отправя искане към Комисията да гарантира, че международното представителство на еврозоната подлежи на демократичния контрол от страна на Парламента;

°

°  °

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 8.

(3)

ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12.

(4)

ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25.

(5)

ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 33.

(6)

ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 41.

(7)

ОВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 1.

(8)

ОВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 11.

(9)

ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 149.

Правна информация - Политика за поверителност