Предложение за резолюция - B8-1347/2015Предложение за резолюция
B8-1347/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно завършването на европейския икономически и паричен съюз

9.12.2015 - (2015/2936(RSP))

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-1113/2015
съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

Роберто Гуалтиери от името на комисията по икономически и парични въпроси


Процедура : 2015/2936(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1347/2015
Внесени текстове :
B8-1347/2015
Гласувания :
Приети текстове :

B8-1347/2015

Резолюция на Европейския парламент относно завършването на европейския икономически и паричен съюз

(2015/2936(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 октомври 2015 г., озаглавено „Стъпки към завършването на икономическия и паричния съюз“ (COM(2015)0600),

–  като взе предвид решението на Комисията от 21 октомври 2015 г. за създаване на независим консултативен Европейски фискален съвет (C(2015)8000),

–  като взе предвид препоръката на Комисията от 21 октомври 2015 г. за препоръка на Съвета относно за създаване на национални съвети по конкурентоспособността в еврозоната (COM(2015)0601),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 октомври 2015 г., озаглавено „План за установяване на по-сплотено външно представителство на еврозоната на международните форуми“ (COM(2015)0602),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 21 октомври 2015 г. за решение на Съвета за определяне на мерки за постепенното установяване на единно представителство на еврозоната в Международния валутен фонд (COM(2015)0603),

–  като взе предвид доклада относно завършването на европейския икономически и паричен съюз (доклад на петимата председатели),

–  като взе предвид своя доклад по собствена инициатива „Преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства“ (2014/2145(INI)),

–  като взе предвид регламенти (ЕС) № 1173/2011[1], № 1174/2011[2], № 1175/2011[3], № 1176/2011[4] и № 1177/2011[5], Директива 2011/85/ЕС[6], както и на регламенти (ЕС) № 472/2013[7] и № 473/2013[8] , („пакет от шест законодателни акта“ и „пакет от два законодателни акта“),

–  като взе предвид Директива 2014/49/ЕС относно схемите за гарантиране на депозити[9],

–  като взе предвид въпроса към Комисията относно завършването на европейския икономически и паричен съюз (O-000152/2015 – B7-1113/2015),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в доклада на петимата председатели относно завършването на европейския икономически и паричен съюз бяха представени предложения за завършването на европейския икономически и паричен съюз;

Б.  като има предвид, че в доклада на Парламента по собствена инициатива, озаглавен „Преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства“, се подчертава необходимостта от амбициозен и бърз напредък в процеса на укрепване на еврозоната;

В.  като има предвид, че Комисията, като част от етап 1 на пътната карта в доклада на петимата председатели, публикува на 21 октомври 2015 г. пакет, съдържащ мерки за завършването на икономическия и паричен съюз (ИПС), който се състои от две съобщения — препоръка за препоръка на Съвета и предложение за решение на Съвета, както и решение на Комисията,

Обща оценка

1.  отбелязва предложенията на Комисията за укрепване на ИПС и макар да отчита факта, че са предприети някои стъпки в правилната посока, отбелязва, че ще са необходими допълнителни усилия за преодоляване на настоящите слабости на институционалната рамка на еврозоната;

2.  както вече заяви в своя доклад по собствена инициатива, озаглавен „Преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства“, настоява да се прилагат разпоредбите на „пакета от шест законодателни акта“ и на „пакета от два законодателни акта“, като същевременно подчертава, че съществуващите договори и инструменти ще дадат възможност да се предприемат някои от необходимите допълнителни стъпки за завършването на ИПС;

3.  изразява съжаление, че пакетът, публикуван от Комисията, не предвижда достатъчно възможности за парламентарен контрол и разискване на европейско равнище, които са необходими за гарантирането на демократичната отчетност за решенията, взети във връзка с ИПС, и съответно за гарантирането на ангажираност от страна на гражданите по отношение на управлението на еврозоната;

4.  призовава Комисията, както се предвижда в доклада на петимата председатели, да се консултира своевременно с Европейския парламент във връзка с подготовката на Бялата книга относно прехода от фаза 1 към фаза 2 на реформите в областта на ИПС;

Европейски семестър

5.  настоятелно призовава Комисията да започне преговори по междуинституционално споразумение относно европейското икономическо управление, включително европейския семестър и контрола на изпълнението на програмата за макроикономически корекции, с Европейския парламент, Съвета и Еврогрупата, както е предвидено в доклада на петимата председатели; настоява, че това споразумение следва да гарантира, в рамките на Договорите, че структурата на европейския семестър дава възможност за значим и редовен парламентарен контрол на процеса, по-специално по отношение на препоръките за еврозоната;

Европейски фискален съвет и национални съвети по конкурентоспособността

6.  изразява съжаление, че Комисията предпочете да не използва обикновената законодателна процедура за решенията във връзка с националните съвети по конкурентоспособността и призовава Комисията да внесе законодателно предложение в тази връзка;

7.  подчертава, че Европейският фискален съвет, като консултативен съвет на Комисията, следва да се отчита пред Европейския парламент и че в тази връзка неговите оценки следва да бъдат публични и прозрачни;

Външно представителство на еврозоната

8.  отправя искане към Комисията да гарантира, че международното представителство на еврозоната подлежи на демократичния контрол от страна на Парламента;

°

°  °

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.