Procedure : 2015/2936(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1347/2015

Indgivne tekster :

B8-1347/2015

Forhandlinger :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0469

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 149kWORD 66k
9.12.2015
PE573.383v01-00
 
B8-1347/2015

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-1113/2015

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om fuldførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union (2015/2936(RSP))


Roberto Gualtieri for Økonomi- og Valutaudvalget

Europa-Parlamentets beslutning om fuldførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union (2015/2936(RSP))  
B8-1347/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. oktober 2015 om skridt hen imod en fuldkommen Økonomisk og Monetær Union (COM(2015)0600),

–  der henviser til Kommissionens afgørelse af 21. oktober 2015 om oprettelse af et uafhængigt rådgivende europæisk finanspolitisk råd (C(2015) 8000),

–  der henviser til Kommissionens henstilling af 21. oktober 2015 med henblik på Rådets henstilling om oprettelse af nationale konkurrenceevneråd i euroområdet (COM(2015)0601),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. oktober 2015 om en køreplan for at nå frem til en mere ensartet ekstern repræsentation for euroområdet i internationale fora (COM(2015)0602),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 21. oktober 2015 til Rådets afgørelse om foranstaltninger til gradvis indførelse af en samlet repræsentation for euroområdet i Den Internationale Valutafond (COM(2015)0603),

–  der henviser til rapporten om fuldførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union ("de fem formænds rapport"),

–  der henviser til sin initiativbetænkning om gennemgangen af rammerne for økonomisk styring: status og udfordringer (2014/2145(INI)),

–  der henviser til forordning (EU) nr. 1173/2011(1), 1174/2011(2), 1175/2011(3), 1176/2011(4) og 1177/2011(5), direktiv 2011/85/EU(6) og forordning (EU) nr. 472/2013(7) og 473/2013(8) ("sixpack" og "twopack"),

–  der henviser til direktiv 2014/49/EU om indskudsgarantiordninger(9),

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om fuldførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union (O-000152/2015 – B7-1113/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at de fem formænds rapport om fuldførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union indeholder forslag til fuldførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union;

B.  der henviser til, at initiativbetænkningen om gennemgangen af rammerne for økonomisk styring: status og udfordringer" understregede behovet for ambitiøse og hurtige fremskridt med styrkelse af euroområdet;

C.  der henviser til, at Kommissionen som en del af fase 1 af køreplanen i de fem formænds rapport den 21. oktober 2015 offentliggjorde en pakke indeholdende skridt hen imod fuldførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), som består af to meddelelser, en henstilling med henblik på Rådets henstilling, et forslag til Rådets afgørelse og Kommissionens afgørelse;

Generel vurdering

1.  noterer sig Kommissionens forslag om at styrke ØMU’en og samtidig anerkende, at der er taget visse skridt i den rigtige retning, men bemærker, at yderligere bestræbelser vil være nødvendige for at imødekomme de aktuelle mangler i den institutionelle ramme i euroområdet;

2.  insisterer, som anført i sin initiativbetænkning om "gennemgangen af rammerne for økonomisk styring: status og udfordringer", på gennemførelsen af bestemmelserne i den såkaldte six-pack og two-pack, samtidig med at det understreges, at de eksisterende traktater og instrumenter vil muliggøre nogle af de nødvendige yderligere skridt, der skal tages i retning af fuldførelse af ØMU’en;

3.  beklager, at pakken, der blev offentliggjort af Kommissionen, ikke giver tilstrækkelig plads til parlamentarisk kontrol og debat på europæisk plan, som er nødvendig for at sikre den demokratiske kontrol af de beslutninger, der træffes i forbindelse med ØMU’en, og dermed for at sikre borgernes ejerskab af forvaltningen af euroområdet;

4.  anmoder Kommissionen om, som det er fastsat i de fem formænds rapport, at høre Parlamentet i tide i forbindelse med forberedelsen af hvidbogen om overgangen mellem fase 1 og fase 2 af reformerne af ØMU’en;

Det europæiske semester

5.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at indlede forhandlinger om en interinstitutionel aftale (IIA) om europæisk økonomisk forvaltning, herunder det europæiske semester og kontrol af gennemførelsen af det makroøkonomiske tilpasningsprogram, med Parlamentet, Rådet og Eurogruppen som omhandlet i de fem formænds rapport; insisterer på, at den interinstitutionelle aftale bør sikre, inden for rammerne af traktaterne, at det europæiske semester giver mulighed for en meningsfuld og regelmæssig parlamentarisk kontrol med processen, navnlig for så vidt angår henstillinger vedrørende euroområdet;

Europæisk finanspolitisk råd og nationale konkurrenceevneråd

6.  beklager, at Kommissionen har valgt ikke at anvende den almindelige lovgivningsprocedure i forbindelse med afgørelser vedrørende nationale konkurrenceevneråd og opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag til retsakt herom;

7.  understreger, at det europæiske finanspolitiske råd, som Kommissionens rådgivende organ, bør være ansvarlige over for Parlamentet, og at dets vurderinger i denne forbindelse bør være offentlige og gennemsigtige;

Repræsentationen af euroområdet udadtil

8.  anmoder Kommissionen om at sikre, at den internationale repræsentation af euroområdet er underlagt Parlamentets demokratiske kontrol;

°

°  °

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

 

(1)

EUT L 306 af 23.11.2011, s. 1.

(2)

EUT L 306 af 23.11.2011, s. 8.

(3)

EUT L 306 af 23.11.2011, s. 12

(4)

EUT L 306 af 23.11.2011, s. 25.

(5)

EUT L 306 af 23.11.2011, s. 33.

(6)

EUT L 306 af 23.11.2011, s. 41.

(7)

EUT L 140 af 27.5.2013, s. 1.

(8)

EUT L 140 af 27.5.2013, s. 11.

(9)

EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik