Πρόταση ψηφίσματος - B8-1347/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-1347/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης

9.12.2015 - (2015/2936(RSP))

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1113/2015
σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Roberto Gualtieri εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής


Διαδικασία : 2015/2936(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1347/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1347/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1347/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης

(2015/2936(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τα βήματα για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (COM(2015)0600),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2015 για τη σύσταση ανεξάρτητου συμβουλευτικού δημοσιονομικού συμβουλίου (C(2015)8000),

–  έχοντας υπόψη την σύσταση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την έκδοση σύστασης του Συμβουλίου με αντικείμενο την σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ (COM(2015)0601),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τον χάρτη πορείας προς μία συνεκτικότερη εξωτερική εκπροσώπηση της ζώνης του ευρώ σε διεθνή φόρα (COM(2015)0602),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με απόφαση του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων με σκοπό τη σταδιακή καθιέρωση ενιαίας εκπροσώπησης της ζώνης του ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (COM(2015)0603),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης («έκθεση των πέντε προέδρων»),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: απολογισμός και προκλήσεις (2014/2145(INI)),

–  έχοντας υπόψη τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1173/2011[1], 1174/2011[2], 1175/2011[3], 1176/2011[4] και 1177/2011[5], την οδηγία 2011/85/ΕΕ[6], και τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 472/2013[7] και 473/2013[8] («δέσμη των έξι μέτρων» και «δέσμη των δύο μέτρων»),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/49/ΕΕ περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων[9],

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή, σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (O-000152/2015 – B8-1113/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση των πέντε προέδρων σχετικά με την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης διετύπωσε προτάσεις για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με την «επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: απολογισμός και προκλήσεις» η οποία υπογράμμισε την ανάγκη για μία φιλόδοξη και ταχεία πρόοδο όσον αφορά την ενίσχυση της ζώνης ευρώ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της φάσης 1 του χάρτη πορείας στην έκθεση των πέντε προέδρων, δημοσίευσε μία δέσμη μέτρων στις 21 Οκτωβρίου 2015 που περιείχε ενέργειες για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), η οποία αποτελείται από δύο ανακοινώσεις, μία σύσταση για σύσταση του Συμβουλίου, μία πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου και μία απόφαση της Επιτροπής·

Γενική αξιολόγηση

1.  σημειώνει τις προτάσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση της ΟΝΕ, και παρόλο που αναγνωρίζει ότι έχουν ληφθεί ορισμένα μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση, υπογραμμίζει ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση των σημερινών αδυναμιών του θεσμικού πλαισίου της ζώνης ευρώ·

2.  όπως αναφέρεται στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με την «επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: απολογισμός και προκλήσεις», επιμένει στην εφαρμογή των διατάξεων του «εξάπτυχου» και του «δίπτυχου», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι οι υφιστάμενες Συνθήκες και μέσα θα επιτρέψουν να ληφθούν ορισμένες από τις απαραίτητες πρόσθετες ενέργειες για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η δέσμη που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή δεν αφήνει αρκετό περιθώριο για την κοινοβουλευτική εποπτεία και την ανάπτυξη διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλισθεί η δημοκρατική λογοδοσία για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της ΟΝΕ και συνεπώς για τη διασφάλιση του αισθήματος της «οικείωσης» των πολιτών όσον αφορά τη διακυβέρνηση της ζώνης ευρώ·

4.  ζητεί από την Επιτροπή, όπως προβλέπεται από την έκθεση των πέντε προέδρων, να προβεί εγκαίρως σε διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Λευκής Βίβλου σχετικά με το μεταβατικό διάστημα μεταξύ της φάσεως 1 και φάσεως 2 των μεταρρυθμίσεων της ΟΝΕ·

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

5.  προτρέπει την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μία διοργανική συμφωνία (ΙΙΑ) σχετικά με την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, που θα συμπεριλαμβάνει το ευρωπαϊκό εξάμηνο και τον έλεγχο της εφαρμογής του μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής, με το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωομάδα (Eurogroup), όπως προβλέπεται στην έκθεση των πέντε προέδρων· επιμένει ότι η εν λόγω διοργανική συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει, εντός του πλαισίου των Συνθηκών, ότι η δομή του ευρωπαϊκού εξαμήνου θα επιτρέπει αξιόπιστο και τακτικό κοινοβουλευτικό έλεγχο της διαδικασίας, ιδίως όσον αφορά τις συστάσεις για τη ζώνη ευρώ·

Ευρωπαϊκό δημοσιονομικό συμβούλιο και εθνικά συμβούλια ανταγωνιστικότητας

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει τη συνήθη νομοθετική διαδικασία σε ό,τι αφορά τα εθνικά συμβούλια ανταγωνιστικότητας και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για το σκοπό αυτό·

7.  τονίζει ότι το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό συμβούλιο, ως συμβουλευτικό συμβούλιο της Επιτροπής, θα πρέπει να λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο και ότι, στο πλαίσιο αυτό, οι αξιολογήσεις του θα πρέπει να είναι δημόσιες και διαφανείς·

Εξωτερική εκπροσώπηση της ζώνης ευρώ

8.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η διεθνής εκπροσώπηση της ζώνης ευρώ θα υπόκειται στον δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου·

°

°  °

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.