Menettely : 2015/2936(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1347/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1347/2015

Keskustelut :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0469

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 142kWORD 65k
9.12.2015
PE573.383v01-00
 
B8-1347/2015

suullisesti vastattavan kysymyksen B8-1113/2015 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelystä (2015/2936(RSP))


Roberto Gualtieri talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelystä (2015/2936(RSP))  
B8-1347/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

–  ottaa huomioon 21. lokakuuta 2015 annetun komission tiedonannon toimista Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelemiseksi (COM(2008)0600),

–  ottaa huomioon 21. lokakuuta 2015 annetun komission päätöksen riippumattoman neuvoa-antavan Euroopan finanssipoliittisen komitean perustamisesta (C(2015)8000),

–  ottaa huomioon 21. lokakuuta 2015 annetun komission suosituksen neuvoston suositukseksi kansallisten kilpailukykykomiteoiden perustamisesta euroalueelle (COM(2015)0601),

–  ottaa huomioon komission 21. lokakuuta 2015 antaman tiedonannon etenemissuunnitelmasta kohti euroalueen yhdenmukaisempaa ulkoista edustusta kansainvälisillä foorumeilla (COM(2015)0602),

–  ottaa huomioon komission 21. lokakuuta 2015 tekemän ehdotuksen neuvoston päätökseksi toimenpiteistä euroalueen yhtenäisen edustuksen asteittaiseksi aikaansaamiseksi Kansainvälisessä valuuttarahastossa (COM(2015)0603),

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, euroryhmän puheenjohtajan, EKP:n pääjohtajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen kertomuksen (viiden EU-johtajan kertomus) Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelystä,

–  ottaa huomioon valiokunta-aloitteisen mietintönsä aiheesta talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu: tilannekatsaus ja haasteet (2014/2145(INI)),

–  ottaa huomioon asetukset (EU) 1173/2011(1), 1174/2011(2), 1175/2011(3), 1176/2011(4) ja 1177/2011(5), direktiivin 2011/85/EU(6), ja asetukset (EU) 472/2013(7) ja 473/2013(8) (talouspolitiikan ohjauspaketti ja budjettikuripaketti),

–  ottaa huomioon talletusten vakuusjärjestelmistä annetun direktiivin 2014/49/EU(9),

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen talous- ja rahaliiton viimeistelystä (O‑000152/2015 – B8-1113/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että viiden EU-johtajan kertomuksessa Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelystä esitettiin ehdotuksia Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelemiseksi;

B.  ottaa huomioon, että valiokunta-aloitteisessa mietinnössä aiheesta talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu: tilannekatsaus ja haasteet korostettiin, että euroalueen vahvistamisessa on edettävä kunnianhimoisesti ja nopeasti;

C.  ottaa huomioon, että osana viiden EU-johtajan kertomuksen etenemissuunnitelman vaihetta 1 komissio julkaisi 21. lokakuuta 2015 paketin, johon sisältyi toimia Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelemiseksi ja joka koostui kahdesta tiedonannosta, suosituksesta neuvoston suositukseksi, ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sekä komission päätöksestä;

Yleisarvio

1.  ottaa huomioon komission ehdotukset Euroopan talous- ja rahaliiton vahvistamiseksi ja myöntää, että eräät toteutetut toimet ovat olleet oikeansuuntaisia, mutta huomauttaa, että euroalueen toimielinrakenteen nykyisten puutteiden korjaamiseksi tarvitaan lisätoimia;

2.  kuten aiheesta talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelusta: tilannekatsaus ja haasteet laaditussa valiokunta-aloitteisessa mietinnössä todettiin, katsoo, että talouspolitiikan ohjauspaketin ja budjettikuripaketin säännösten täytäntöönpano on välttämätöntä, ja samalla korostaa, että nykyisten perussopimusten ja muiden oikeusvälineiden perusteella voitaisiin toteuttaa jotkin Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelemiseksi tarvittavista lisätoimista;

3.  pitää valitettavana, että komission julkistamassa paketissa ei jätetä tarpeeksi tilaa Euroopan tason parlamentaariselle valvonnalle ja keskustelulle, jotka ovat välttämättömiä, jotta varmistetaan Euroopan talous- ja rahaliiton yhteydessä tehtyjen päätösten demokraattinen vastuuvelvollisuus ja siten kansalaisten osallisuus euroalueen hallinnossa;

4.  pyytää komissiota viiden EU-johtajan kertomuksen mukaisesti kuulemaan parlamenttia hyvissä ajoin, kun se valmistelee Euroopan talous- ja rahaliiton uudistusten vaiheesta 1 vaiheeseen 2 siirtymistä koskevaa valkoista kirjaa;

Eurooppalainen ohjausjakso

5.  vaatii komissiota käynnistämään parlamentin, neuvoston ja euroryhmän kanssa neuvottelut talouden ohjausta koskevasta toimielinten välisestä sopimuksesta, mukaan lukien eurooppalainen ohjausjakso ja makrotalouden sopeutusohjelman toteuttamisen valvonta, viiden EU-johtajan kertomuksen mukaisesti; katsoo, että toimielinten välisellä sopimuksella olisi varmistettava perussopimusten puitteissa, että eurooppalaisen ohjausjakson rakenne mahdollistaa prosessin merkityksellisen ja säännöllisen parlamentaarisen valvonnan, erityisesti euroalueen suositusten osalta;

Euroopan finanssipoliittinen komitea ja kansalliset kilpailukykykomiteat

6.  pitää valitettavana, että komissio päätti olla käyttämättä tavallista lainsäätämisjärjestystä kansallisia kilpailukykykomiteoita koskeviin päätöksiin, ja kehottaa komissiota tekemään asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen;

7.  korostaa, että Euroopan finanssipoliittisen komitean pitäisi olla komission neuvoa-antavana lautakuntana vastuuvelvollinen parlamentille ja että tässä yhteydessä sen arvioiden olisi oltava julkisia ja avoimia;

Euroalueen ulkoinen edustus

8.  pyytää komissiota varmistamaan, että euroalueen kansainväliseen edustukseen sovelletaan parlamentin demokraattista valvontaa;

°

°  °

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 306, 23.11.2011, s. 1.

(2)

EUVL L 306, 23.11.2011, s. 8.

(3)

EUVL L 306, 23.11.2011, s. 12.

(4)

EUVL L 306, 23.11.2011, s. 25.

(5)

EUVL L 306, 23.11.2011, s. 33.

(6)

EUVL L 306, 23.11.2011, s. 41.

(7)

EUVL L 140, 27.5.2013, s. 1.

(8)

EUVL L 140, 27.5.2013, s. 11.

(9)

EUVL L 173, 12.6.2014, s. 149.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö