Rezolūcijas priekšlikums - B8-1347/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-1347/2015

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanu

  9.12.2015 - (2015/2936(RSP))

  iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8‑1113/2015, uz kuru jāatbild mutiski,
  saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu

  Roberto Gualtieri Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā


  Procedūra : 2015/2936(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B8-1347/2015
  Iesniegtie teksti :
  B8-1347/2015
  Pieņemtie teksti :

  B8‑1347/2015

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanu

  (2015/2936(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

  –  ņemot vērā Komisijas 2015. gada 21. oktobra paziņojumu par pasākumiem, lai pabeigtu ekonomisko un monetāro savienību (COM(2015)0600),

  –  ņemot vērā Komisijas 2015. gada 21. oktobra lēmumu, ar ko izveido neatkarīgu padomdevēju Eiropas fiskālo padomi (C(2015)8000),

  –  ņemot vērā Komisijas 2015. gada 21. oktobra ieteikumu Padomes ieteikumam par valsts konkurētspējas valžu izveidošanu eurozonā (COM(2015)0601),

  –  ņemot vērā Komisijas 2015. gada 21. oktobra paziņojumu par ceļvedi virzībai uz konsekventāku eurozonas ārējo pārstāvību starptautiskos forumos (COM(2015)0602),

  –  ņemot vērā Komisijas 2015. gada 21. oktobra priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru nosaka pasākumus ar mērķi pakāpeniski iedibināt eurozonas vienotu pārstāvību Starptautiskajā Valūtas fondā (COM(2015)0603),

  –  ņemot vērā ziņojumu par Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanu ("Piecu priekšsēdētāju ziņojums"),

  –  ņemot vērā tā patstāvīgo ziņojumu par ekonomikas pārvaldības sistēmas pārskatīšanu — padarītā darba izvērtējums un jauni uzdevumi (2014/2145(INI)),

  –  ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 1173/2011[1], Nr. 1174/2011[2], Nr. 1175/2011[3], Nr. 1176/2011[4] un Nr. 1177/2011[5], Direktīvu 2011/85/ES[6] un Regulu (ES) Nr. 472/2013[7] un Nr. 473/2013[8] (sešu tiesību aktu kopumu un divu tiesību aktu kopumu),

  –  ņemot vērā Direktīvu 2014/49/ES par noguldījumu garantiju sistēmām[9],

  –  ņemot vērā jautājumu Komisijai par Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanu (O-000152/2015 – B8 – 1113/2015),

  –  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

  A.  tā kā piecu priekšsēdētāju ziņojumā par Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanu noteikti priekšlikumi Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanai;

  B.  tā kā tā patstāvīgajā ziņojumā par ekonomikas pārvaldības sistēmas pārskatīšanu — padarītā darba izvērtējums un jauni uzdevumi — uzsvērta nepieciešamība panākt vērienīgus un ātrus rezultātus eurozonas nostiprināšanā;

  C.  tā kā Komisija daļu no pirmā posma piecu priekšsēdētāju ziņojumā iekļautā ceļveža plāna 2015. gada 21. oktobrī publiskoja dokumentu kopumu, kurā iekļauti pasākumi ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanai un ko veido divi paziņojumi, ieteikums Padomes ieteikumam, priekšlikums Padomes lēmumam un Komisijas lēmums,

  Vispārīgs novērtējums

  1.  ņem vērā Komisijas priekšlikumus nostiprināt EMS un, atzīstot, ka ir veikti daži pasākumi pareizajā virzienā, norāda, ka būs nepieciešami papildu centieni, lai novērstu eurozonas institucionālā regulējuma pašreizējos trūkumus;

  2.  uzstāj, ka jāīsteno sešu tiesību aktu kopuma un divu tiesību aktu kopuma noteikumi, kā noteikts tā patstāvīgajā ziņojumā par ekonomikas pārvaldības sistēmas pārskatīšanu — padarītā darba izvērtējums un jauni uzdevumi —, vienlaicīgi uzsverot, ka spēkā esošie līgumi un instrumenti ļautu veikt dažus nepieciešamos papildu pasākumus, lai pabeigtu EMS izveidi;

  3.  pauž nožēlu par to, ka Komisijas publiskotajā dokumentu kopumā nav paredzēta pietiekamas iespējas parlamentārās pārraudzības veikšanai un apspriešanai Eiropas līmenī, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu demokrātisko pārskatatbildību par lēmumiem, kas pieņemti saistībā ar EMS, un līdz ar to nodrošinātu iedzīvotāju iesaisti eurozonas pārvaldībā;

  4.  lūdz Komisiju, kā paredzēts piecu priekšsēdētāju ziņojumā, savlaicīgi apspriesties ar Parlamentu saistībā ar Baltās grāmatas sagatavošanu par pāreju no pirmā posma un otro posmu EMS reformas īstenošanā;

  Eiropas pusgads

  5.  mudina Komisiju uzsākt sarunas ar Parlamentu, Padomi un Eurogrupu par iestāžu nolīgumu Eiropas ekonomikas pārvaldības jomā, tostarp Eiropas pusgadu un makroekonomikas korekciju programmas īstenošanas kontroli, kā tas paredzēts piecu priekšsēdētāju ziņojumā; uzstāj, ka ar šo iestāžu nolīgums saskaņā ar Līgumiem būtu jānodrošina, ka Eiropas pusgada struktūra atļauj jēgpilnu un regulāru parlamentārās kontroli pār šo procesu, jo īpaši attiecībā uz ieteikumiem par eurozonu;

  Eiropas Fiskālā padome un valsts konkurētspējas valdes

  6.  pauž nožēlu, ka Komisija nevēlējās izmantot parasto likumdošanas procedūru lēmumu pieņemšanai par valsts konkurētspējas valdēm, un aicina Komisiju šajā sakarībā nākt klajā ar tiesību akta priekšlikumu;

  7.  uzsver, ka Eiropas Fiskālajai padomei kā Komisijas konsultatīvajai padomei būtu jāatskaitās Parlamentam un ka šajā sakarībā tās sagatavotajiem novērtējumiem ir jābūt publiski pieejamiem un pārredzamiem;

  Eurozonas ārējā pārstāvība

  8.  prasa Komisijai nodrošināt, ka eurozonas starptautisko pārstāvību tiek pakļauta Parlamenta demokrātiskajai kontrolei;

  °

  °  °

  9.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.