Predlog resolucije - B8-1347/2015Predlog resolucije
B8-1347/2015

  PREDLOG RESOLUCIJE o dokončanju evropske ekonomske in monetarne unije

  9.12.2015 - (2015/2936(RSP))

  k vprašanju za ustni odgovor B8-1113/2015
  v skladu s členom 128(5) Poslovnika

  Roberto Gualtieri v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve


  Postopek : 2015/2936(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-1347/2015
  Predložena besedila :
  B8-1347/2015
  Sprejeta besedila :

  B8-1347/2015

  Resolucija Evropskega parlamenta o dokončanju evropske ekonomske in monetarne unije

  (2015/2936(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 21. oktobra 2015 o korakih za dokončanje ekonomske in monetarne unije (COM(2015)0600),

  –  ob upoštevanju sklepa Komisije z dne 21. oktobra 2015 o vzpostavitvi neodvisnega svetovalnega Evropskega fiskalnega odbora (C(2015)8000),

  –  ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 21. oktobra 2015 za priporočilo Sveta o vzpostavitvi nacionalnih odborov za konkurenčnost v euroobmočju (COM(2015)0601),

  –  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 21. oktobra 2015 o načrtu za bolj usklajeno zastopanje euroobmočja v mednarodnih forumih (COM(2015)0602),

  –  ob upoštevanju predloga Komisije z dne 21. oktobra 2015 za sklep Sveta o določitvi ukrepov za postopno vzpostavitev enotnega zastopanja euroobmočja v Mednarodnem denarnem skladu (COM(2015)0603),

  –  ob upoštevanju poročila o dokončanju evropske ekonomske in monetarne unije („poročilo petih predsednikov“),

  –  ob upoštevanju samoiniciativnega poročila o pregledu okvira za gospodarsko upravljanje: ocena stanja in izzivi (2014/2145(INI)),

  –  ob upoštevanju uredb (EU) 1173/2011[1], 1174/2011[2], 1175/2011[3], 1176/2011[4] in 1177/2011[5], Direktive 2011/85/EU[6] in uredb (EU) 472/2013[7] in 473/2013[8] („šesterček“ in „dvojček“),

  –  ob upoštevanju Direktive 2014/49/EU o sistemih jamstva za vloge[9],

  –  ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o sporočilu Komisije z naslovom Krepitev socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije (O-000152/2015 – B8-1113/2015),

  –  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

  A.  ker poročilo petih predsednikov vsebuje predloge za dokončanja evropske ekonomske in monetarne unije;

  B.  ker Parlament v samoiniciativnem poročilu o pregledu okvira za gospodarsko upravljanje: ocena stanja in izzivi, poudarja, da je potreben ambiciozen in hiter napredek pri krepitvi euroobmočja;

  C.  ker je Komisija kot del prve faze časovnega načrta iz poročila petih predsednikov 21. oktobra 2015 objavila sveženj s koraki za dokončanje ekonomske in monetarne unije, ki obsega dve sporočili, priporočilo za priporočilo Sveta, predlog za sklep Sveta in sklep Komisije;

  Splošna ocena

  1.  je seznanjen s predlogi Komisije za krepitev ekonomske in monetarne unije in ugotavlja, da bodo potrebni dodatni napori za odpravo sedanjih pomanjkljivosti institucionalnega okvira euroobmočja, pri čemer priznava, da so bili sprejeti nekateri koraki v pravo smer;

  2.  vztraja pri izvajanju določb šesterčka in dvojčka, kot je navedel v samoinicitativnem poročilu o pregledu okvira za gospodarsko upravljanje: ocena stanja in izzivi, in poudarja, da bi že veljavni Pogodbi in obstoječi instrumenti omogočili sprejetje nekaterih dodatnih ukrepov za dokončanje ekonomske in monetarne unije;

  3.  obžaluje, da sveženj, ki ga je objavila Komisija, ne pušča dovolj prostora za parlamentarni nadzor in razpravo na evropski ravni, ki sta potrebna za zagotovitev demokratične odgovornosti odločitev, sprejetih v okviru ekonomske in monetarne unije, in posledično za zagotovitev vključenosti državljanov pri upravljanju euroobmočja;

  4.  poziva Komisijo, naj se pri pripravi bele knjige o prehodu med prvo in drugo fazo reform ekonomske in monetarne unije pravočasno posvetuje s Parlamentom, kot je določeno v poročilu petih predsednikov;

  Evropski semester

  5.  poziva Komisijo, naj v skladu s poročilom petih predsednikov začne pogajanja s Parlamentom, Svetom in Euroskupino o medinstitucionalnem dogovoru o evropskem gospodarskem upravljanju, vključno z evropskim semestrom in nadzorom nad izvajanjem programa za makroekonomsko prilagoditev; poudarja, da bi moral ta medinstitucionalni sporazum v okviru Pogodb zagotoviti, da bi struktura evropskega semestra omogočila konstruktiven in reden parlamentarni nadzor postopka, zlasti kar zadeva priporočila za euroobmočje;

  Evropski fiskalni odbor in nacionalni odbori za konkurenčnost

  6.  obžaluje, da se je Komisija odločila, da za odločitve v zvezi z nacionalnimi odbori za konkurenčnost ne bo uporabila rednega zakonodajnega postopka, in jo poziva, naj v ta namen pripravi zakonodajni predlog;

  7.  poudarja, da bi moral Evropski fiskalni odbor kot svetovalni odbor Komisije odgovarjati Parlamentu in da bi morale biti njegove ocene javne in pregledne;

  Zunanje zastopanje euroobmočja

  8.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo mednarodno zastopanje euroobmočja pod demokratičnim nadzorom Parlamenta;

  °

  °  °

  9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.