Förfarande : 2015/2936(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1347/2015

Ingivna texter :

B8-1347/2015

Debatter :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0469

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 149kWORD 66k
9.12.2015
PE573.383v01-00
 
B8-1347/2015

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-1113/2015

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (2015/2936(RSP))


Roberto Gualtieri för utskottet för ekonomi och valutafrågor

Europaparlamentets resolution om färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (2015/2936(RSP))  
B8-1347/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 oktober 2015 Stegen mot färdigställandet av den ekonomiska och monetära unionen (COM(2015)0600),

–  med beaktande av kommissionens beslut av den 21 oktober 2015 om inrättande av en oberoende rådgivande europeisk finanspolitisk nämnd (C(2015)8000),

–  med beaktande av kommissionens rekommendation av den 21 oktober 2015 till rådets rekommendation om inrättande av nationella konkurrenskraftsnämnder inom euroområdet (COM(2015)0601),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 oktober 2015 En färdplan mot en alltmer konsekvent extern representation för euroområdet i internationella forum (COM(2015)0602),

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 21 oktober 2015 till rådets beslut om åtgärder för att gradvis införa en enad representation för euroområdet i Internationella valutafonden (COM(2015)0603),

–  med beaktande av de fem ordförandenas rapport om färdigställandet av Europas ekonomiska och monetära union,

–  med beaktande av sitt initiativbetänkande om översynen av ramen för ekonomisk styrning: lägesbeskrivning och utmaningar (2014/2145(INI)),

–  med beaktande av förordningarna (EU) nr 1173/2011(1), 1174/2011(2), 1175/2011(3), 1176/2011(4) och 1177/2011(5), direktiv 2011/85/EU(6), och förordningarna (EU) nr 472/2013(7) och 473/2013(8) (”sexpacket” och ”tvåpacket”),

–  med beaktande av direktiv 2014/49/EU om insättningsgarantisystem(9),

–  med beaktande av frågan till kommissionen om färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (O-000152/2015 – B8-1113/2015),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De fem ordförandenas rapport om färdigställandet av Europas ekonomiska och monetära union omfattade förslag till färdigställandet av Europas ekonomiska och monetära union.

B.  I sitt initiativbetänkande om översynen av ramen för ekonomisk styrning: lägesbeskrivning och utmaningar, betonade parlamentet behovet av ambitiösa och snabba framsteg i stärkandet av euroområdet.

C.  Inom ramen för det första steget i den färdplan som anges i de fem ordförandenas rapport offentliggjorde kommissionen den 21 oktober 2015 ett paket med steg i riktning mot färdigställandet av den ekonomiska och monetära unionen (EMU), bestående av två meddelanden, en rekommendation till rådets rekommendation, ett förslag till rådets beslut och ett förslag till kommissionens beslut.

Allmän bedömning

1.  Europaparlamentet tar del av kommissionens förslag att stärka EMU och medger att vissa steg har gjorts i rätt riktning, men påpekar att det kommer att krävas ytterligare ansträngningar för att åtgärda de nuvarande bristerna i euroområdets institutionella ram.

2.  Europaparlamentet betonar, precis som i sitt initiativbetänkande om översynen av ramen för ekonomisk styrning: lägesbeskrivning och utmaningar, att bestämmelserna i sexpacket och tvåpacket måste genomföras, och understryker samtidigt att befintliga fördrag och instrument möjliggör vissa av de nödvändiga stegen mot färdigställandet av EMU.

3.  Europaparlamentet beklagar att det paket som kommissionen offentliggjorde inte lämnar tillräckligt utrymme för parlamentarisk kontroll och debatt på EU-nivå, vilket är nödvändigt för att säkra en demokratisk kontroll av de beslut som fattas inom ramen för EMU och därmed för att säkra medborgarnas egenansvar för styrningen av euroområdet.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i enlighet med de fem ordförandenas rapport, höra parlamentet i tid i förbindelse med utarbetandet av vitboken om övergången mellan steg 1 och steg 2 i reformerna av EMU.

Den europeiska planeringsterminen

5.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att inleda förhandlingar om ett interinstitutionellt avtal om europeisk ekonomisk styrning, inbegripet den europeiska planeringsterminen och kontroll av genomförandet av makroekonomiska anpassningsprogram, med parlamentet, rådet och Eurogruppen, i enlighet med de fem ordförandenas rapport. Parlamentet insisterar på att det interinstitutionella avtalet bör säkerställa, inom ramen för fördragen, att den europeiska planeringsterminen möjliggör en meningsfull och regelbunden parlamentarisk kontroll av processen, i synnerhet i fråga om rekommendationer för euroområdet.

En europeisk finanspolitisk nämnd och nationella konkurrenskraftsnämnder

6.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen valde att inte använda det ordinarie lagstiftningsförfarandet i samband med besluten om nationella konkurrenskraftsnämnder, och uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag i detta avseende.

7.  Europaparlamentet betonar att den europeiska finanspolitisk nämnden, i egenskap av kommissionens rådgivande organ, bör vara ansvarigt inför parlamentet och att dess utvärderingar därför bör vara offentliga och transparenta.

Euroområdets externa representation

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att den internationella representationen av euroområdet omfattas av parlamentets demokratiska kontroll.

°

°  °

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

 

(1)

EUT L 306, 23.11.2011, s. 1.

(2)

EUT L 306, 23.11.2011, s. 8.

(3)

EUT L 306, 23.11.2011, s. 12.

(4)

EUT L 306, 23.11.2011, s. 25.

(5)

EUT L 306, 23.11.2011, s. 33.

(6)

EUT L 306, 23.11.2011, s. 41.

(7)

EUT L 140, 27.5.2013, s. 1.

(8)

EUT L 140, 27.5.2013, s. 11.

(9)

EUT L 173, 12.6.2014, s. 149.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy