Предложение за резолюция - B8-1348/2015Предложение за резолюция
B8-1348/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Бурунди

9.12.2015 - (2015/2973(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Чарлз Танък, Марк Демесмакер, Рафаеле Фито, Нотис Мариас от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1348/2015

Процедура : 2015/2973(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1348/2015
Внесени текстове :
B8-1348/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8–1348/2015

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Бурунди

(2015/2973(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Либия, по-специално резолюциите от 18 септември 2014 г.[1], 12 февруари 2015 г.[2] и 9 юли 2015 г.[3],

–  като взе предвид Споразумението от Котону,

–  като взе предвид изявлението от 5 ноември 2015 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност относно положението в Бурунди,

–  като взе предвид изявлението от 25 ноември 2015 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Бурунди,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че най-малко 240 души са били убити, след като президентът Пиер Нкурунзиза даде ход на своето спорно предложение за удължаване на неговия мандат през април 2015 г., а над 210 000 души са напуснали страната, считано от тази дата;

Б.  като има предвид, че положението в Бурунди се влоши опасно през последните седмици и че силите за сигурност продължават да не зачитат човешките права на гражданите на Бурунди на фона на общия климат на безнаказаност;

В.  като има предвид, че специалните докладчици на ООН заявиха на 13 ноември 2015 г., че ситуацията в Бурунди продължава да се влошава, като ежедневно се съобщава за тежки нарушения на правата на човека, в т.ч. извънсъдебни убийства, произволни арести и задържания, изтезания, нападения срещу независимите медии и тормоз и убийства на защитници на правата на човека, както и неоправдани ограничения на свободата на мирни събирания и на изразяване на мнение, в допълнение към факта, че повече от 200 000 души са били разселени в резултат на насилието;

Г.  като има предвид, че Резолюция 2248 на Съвета за сигурност на ООН, приета с единодушие на 12 ноември 2015 г., настоятелно призовава правителството на Бурунди да зачита, защитава и гарантират всички права на човека и основните свободи за всички, както и да си сътрудничи с посредническите усилия, водени от Източноафриканската общност (EAC) и одобрени от Африканския съюз, за да се даде възможност за незабавно свикване на един приобщаващ и истински диалог в обществото на Бурунди с участието на всички заинтересовани страни, както на хората в Бурунди, така и на гражданите на Бурунди, които са извън страната, с оглед намиране на консенсус и на решение на настоящата криза на национално равнище;

Д.  като има предвид, че заместник-генералният секретар на ООН Ян Елиасон, председателят на Африканския съюз Нкосазана Дламини-Зума и върховният представител на ЕС/заместник-председател Федерика Могерини се ангажираха в съвместно изявление от 12 ноември 2015 г. да работят в тясно сътрудничество и да мобилизират всички средства и инструменти за предотвратяване на по-нататъшното влошаване на положението в Бурунди и постигнаха съгласие относно неотложната необходимост от свикване на среща между правителството на Бурунди и представители на опозицията в Адис Абеба или в Кампала, като срещата ще бъде под председателството на президента на Уганда Мусевени;

Е.  като има предвид, че правителството на Бурунди е преустановило дейността на десет групи на гражданското общество, които изиграха водеща роля в протестите срещу желанието на президента Нкурунзиза да се кандидатира за трети мандат и които бяха ръководени от видни защитници на гражданските права, избягали в изгнание, след като техните банкови сметки бяха замразени;

Ж.  като има предвид, че са налице прояви на употреба на езика на етническа омраза че те напомнят на зверствата в Руанда;

З.  като има предвид, че зачитането на правата на човека, демократичните принципи и принципите на правовата държава представляват съществен елемент от отношенията между ЕС и Бурунди, които са уредени в Споразумението от Котону, и като има предвид, че ЕС поиска започването на консултации в съответствие с член 96 от Споразумението;

И.  като има предвид, че ЕС и САЩ са наложили санкции на някои длъжностни лица от Бурунди, за които се счита, че са заплаха за мира и сигурността в Бурунди и че подкопават всички демократични процеси или са отговорни или замесени в нарушения на правата на човека и предполагаеми зверства; като има предвид, че в своята Резолюция 2248 (2015) Съветът за сигурност на ООН изразява своето намерение да обмисли въвеждането на допълнителни мерки срещу заинтересовани страни в Бурунди, чиито действия и изявления допринасят за продължаването на насилието и възпрепятстват намирането на мирно решение;

Й.  като има предвид, че съгласно прогнозите възможностите за добро здраве и подслон за бежанците от Бурунди в Танзания ще се влошават в и без това пренаселените бежански лагери, тъй като началото на дъждовния сезон в Танзания вече е довело до увеличаване на броя на бежанците, заразени с малария и водоразтворими чревни заболявания, и като има предвид, че положението ще продължи да се влошава, тъй като цели области са наводнени и палатките и тоалетните са повредени от проливните дъждове;

1.  изразява своята дълбока загриженост във връзка с увеличаването на нарушенията на правата на човека и насилието в Бурунди, задълбочаването на разделението и липсата на диалог между заинтересованите страни в Бурунди и заплахата от регионална криза;

2.  призовава всички заинтересовани страни в Бурунди да прекратят ескалацията на насилието;

3.  настоятелно призовава правителството на Бурунди да оказва цялостно съдействие на посредническите усилия, ръководени от Източноафриканската общност, за постигане на трайно политическо решение чрез надежден и приобщаващ диалог в Бурунди, основан на принципите на мирното споразумение от Аруша, и за възстановяване на мирна и безопасна среда за насърчаване на завръщането на бежанците;

4.  приветства решението на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз да започне задълбочено разследване на нарушенията на правата на човека и други злоупотреби срещу цивилни лица в Бурунди и да увеличи броя на наблюдателите на правата на човека и на военните експерти;

5.  припомня, че Бурунди е държава — страна по Международния наказателен съд (МНС), и е поела задължението да се бори срещу безнаказаността за престъпления, попадащи в рамките на компетентността на МНС, и на основата на компетентността на МНС по отношение на тези, които извършват или подбуждат актовете на масово насилие, призовава прокурора на МНС да следи отблизо положението в Бурунди;

6.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да прекратят частично и да пренасочат помощта за развитие за Бурунди;

7.  припомня на Комисията и на държавите членки, че е необходимо средствата за помощ за бежанците от Бурунди в съседни страни да се предоставят по-бързо, за да се предотврати появата на огнища на болести;

8.  настоятелно призовава Федерика Могерини, заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, да се намеси за незабавното освобождаване на Ришар Спирос Хагабимана, полицейски служител в Бурунди от гръцки произход, който е бил незаконно държан в затвори и изтезаван, защото като полицай той е отказал да стреля в насъбралото се човешко множество на 28 юли 2015 г.;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки, правителството на Бурунди и правителствата на държавите от региона на Големите африкански езера, правителствата на държавите от Източноафриканската общност, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини, Африканския съюз, генералния секретар на ООН, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС и Панафриканския парламент.