Päätöslauselmaesitys - B8-1348/2015Päätöslauselmaesitys
B8-1348/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Burundin tilanteesta

9.12.2015 - (2015/2973(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1348/2015

Menettely : 2015/2973(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-1348/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-1348/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑1348/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma Burundin tilanteesta

(2015/2973(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Burundista, etenkin 18. syyskuuta 2014[1], 12. helmikuuta 2015[2] ja 9. heinäkuuta 2015[3] antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon edustajan 5. marraskuuta 2015 antaman julkilausuman Burundin tilanteesta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 25. marraskuuta 2015 antaman julkilausuman Burundin tilanteesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ainakin 240 henkilöä on surmattu ja yli 210 000 henkilöä on paennut maasta sen jälkeen kun presidentti Pierre Nkurunziza käynnisti viime huhtikuussa kiistanalaisen yrityksensä pidentää virkakauttaan;

B.  ottaa huomioon, että Burundin tilanne on heikentynyt vaarallisesti viime viikkoina ja että turvallisuusjoukot jatkavat burundilaisten ihmisoikeuksien rikkomista yleisen rankaisemattomuuden ilmapiirin vallitessa;

C.  ottaa huomioon YK:n erityisraportoijien todenneen 13. marraskuuta 2015, että tilanne heikkenee edelleen Burundissa ja että päivittäin saadaan tietoja vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, kuten laittomista teloituksista, mielivaltaisista pidätyksistä ja vangitsemisista, kidutuksista, riippumattomiin tiedotusvälineisiin kohdistetuista hyökkäyksistä ja ihmisoikeuksien puolustajien häirinnästä ja surmista, sekä rauhanomaista kokoontumista koskevan vapauden ja ilmaisunvapauden perusteettomasta rajoittamisesta, ja toteaa, että tämän lisäksi yli 200 000 henkilöä on joutunut siirtymään asuinseuduiltaan väkivallantekojen johdosta;

D.  ottaa huomioon, että 12. marraskuuta 2015 yksimielisesti hyväksytyssä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2248 kehotetaan Burundin hallitusta kunnioittamaan ja suojelemaan kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia ja takaamaan ne kaikille sekä tekemään yhteistyötä Itä-Afrikan yhteisön johdossa toteutettujen ja Afrikan unionin hyväksymien välitystoimien kanssa, jotta mahdollistetaan kaikkien osapuolten koolle kutsuminen aitoon maan sisäiseen vuoropuheluun, johon osallistuvat kaikki asianosaiset rauhanomaiset sidosryhmät niin maassa kuin sen ulkopuolella yhteisymmärrykseen perustuvan ja kansallisella tasolla hyväksytyn ratkaisun löytämiseksi tämänhetkiseen kriisiin;

E.  ottaa huomioon, että YK:n apulaispääsihteeri Jan Eliasson, Afrikan unionin puheenjohtaja Nkosazana Dlamini-Zuma ja komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini lupasivat 12. marraskuuta 2015 antamassaan yhteisessä julkilausumassa tehdä tiivistä yhteistyötä ja ottaa käyttöön kaikki keinot ja välineet ehkäistäkseen Burundin tilanteen heikkenemisen entisestään ja olivat yhtä mieltä siitä, että Burundin hallituksen ja opposition edustajat on kiireesti kutsuttava koolle Addis Ababassa tai Kampalassa järjestettävään kokoukseen, jossa Ugandan presidentti Museveni toimii puheenjohtajana;

F.  ottaa huomioon, että Burundin hallitus on määrännyt kymmentä kansalaisjärjestöä keskeyttämään toimintansa sen jälkeen kun ne olivat mukana johtamassa presidentti Nkurunzizan vastaisia mielenosoituksia tämän ilmoitettua pysyvänsä virassaan kolmannenkin kauden, ja toteaa, että näiden järjestöjen johtajat ovat merkittäviä ihmisoikeuksien puolustajia, jotka pakenivat maasta sen jälkeen, kun heidän pankkitilinsä oli jäädytetty;

G.  ottaa huomioon, että etnistä vihapuhetta esiintyy yhä laajemmin ja että se tuo mieleen Ruandassa tehdyt hirmuteot;

H.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja demokraattisten periaatteiden ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on olennainen osa EU:n ja Burundin välisiä suhteita, jotka perustuvat Cotonoun sopimukseen, ja toteaa, että EU on pyytänyt neuvottelujen käynnistämistä sopimuksen 96 artiklan mukaisesti;

I.  ottaa huomioon, että EU ja Afrikan unioni ovat asettaneet pakotteita eräitä Burundin viranomaisia vastaan, kun heidän katsottiin muodostavan uhan rauhalle ja turvallisuudelle maassa, horjuttavan demokraattisia prosesseja tai olevan vastuussa tai osavastuussa ihmisoikeusrikkomuksista ja väitetyistä hirmuteoista; ottaa huomioon, että päätöslauselmassaan 2248 (2015) YK:n turvallisuusneuvosto ilmoittaa aikovansa harkita uusia toimia kaikkia niitä burundilaisia toimijoita vastaan, jotka toimillaan ja lausunnoillaan myötävaikuttavat väkivaltaisuuksien jatkumiseen ja haittaavat pyrkimyksiä löytää rauhanomainen ratkaisu;

J.  toteaa, että burundilaisten pakolaisten terveysolot ja mahdollisuudet saada suojaa Tansanian jo nyt ylikansoitetuilla leireillä uhkaavat heikentyä, sillä Tansanian sadekauden alku on jo johtanut siihen, että yhä useammat pakolaiset sairastuvat malariaan ja vesivälitteisiin suolistotauteihin, ja toteaa, että tilanne pahenee entisestään, kun alueet joutuvat tulvien valtaan ja rankkasateet vahingoittavat telttoja ja käymälöitä;

1.  on erittäin huolestunut ihmisoikeusrikkomusten määrän ja väkivallan lisääntymisestä Burundissa, osapuolten välisten jakolinjojen syvenemisestä ja vuoropuhelun puuttumisesta sekä alueellisen kriisin uhasta;

2.  vaatii kaikkia osapuolia katkaisemaan väkivallan kierteen Burundissa;

3.  kehottaa Burundin hallitusta antamaan täyden tukensa Itä-Afrikan yhteisön johtamalle välitystoiminnalle kestävän poliittisen ratkaisun aikaansaamiseksi uskottavan ja kaikille avoimen maan sisäisen ja Arushan rauhansopimuksen periaatteisiin pohjautuvan vuoropuhelun avulla ja palauttamaan maahan rauhanomaiset ja turvalliset olot, jotta pakolaiset rohkaistuvat palaamaan;

4.  on tyytyväinen Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston päätökseen aloittaa perusteellinen tutkinta ihmisoikeusloukkauksista ja muusta siviileihin kohdistuneesta huonosta kohtelusta Burundissa sekä sijoittaa alueelle lisää ihmisoikeustarkkailijoita ja sotilasasiantuntijoita;

5.  muistuttaa, että Burundi on Kansainvälisen rikostuomioistuimen sopimusvaltio ja on hyväksynyt velvoitteen torjua sen tuomiovallan piirissä tehtyjä rikoksia koskevaa rankaisemattomuutta, ja toteaa, että laajamittaisiin väkivallantekoihin syyllistyneet tai niihin yllyttäneet henkilöt kuuluvat Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovallan piiriin, ja kehottaa siksi tuomioistuimen syyttäjää seuraamaan tarkasti Burundin tilannetta;

6.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keskeyttämään osan kehitysavustaan Burundille ja suuntaamaan sen uudelleen;

7.  muistuttaa komissiota ja jäsenvaltioita siitä, että naapurimaissa oleskeleville Burundin pakolaisille tarkoitetut avustusvarat on vapautettava nopeammin tautien puhkeamisen ehkäisemiseksi;

8.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa Federica Mogherinia puuttumaan kreikkalaistaustaisen burundilaisen poliisin Richard Spiros Hagabimanan tapaukseen tämän vapauttamiseksi viipymättä ottaen huomioon, että Hagabimana vangittiin laittomasti ja häntä kidutettiin, koska 28. heinäkuuta 2015 hän kieltäytyi virantoimituksessa ampumasta väkijoukkoon;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Burundin hallitukselle ja Afrikan suurten järvien alueen valtioiden hallituksille, Itä-Afrikan yhteisön maiden hallituksille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Federica Mogherinille, Afrikan unionille, YK:n pääsihteerille, AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille sekä yleisafrikkalaiselle parlamentille.