Rezolūcijas priekšlikums - B8-1348/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-1348/2015

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Burundi

9.12.2015 - (2015/2973(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Notis Marias ECR grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1348/2015

Procedūra : 2015/2973(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-1348/2015
Iesniegtie teksti :
B8-1348/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8‑1348/2015

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Burundi

(2015/2973(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Burundi, jo īpaši tās, ko pieņēma 2014. gada 18. septembrī[1], 2015. gada 12. februārī[2] un 2015. gada 9. jūlijā[3],

–  ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta runaspersonas 2015. gada 5. novembra paziņojumu par stāvokli Burundi,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2015. gada 25. novembra paziņojumu par stāvokli Burundi,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā vismaz 240 cilvēki ir nogalināti, kopš prezidents Pierre Nkurunziza pagājušā gada aprīlī izteica pretrunīgu piedāvājumu pagarināt savu pilnvaru termiņu, un tā kā vairāk nekā 210 000 cilvēku ir pametuši valsti kopš tā laika;

B.  tā kā situācija Burundi ir bīstami pasliktinājusies pēdējo nedēļu laikā un tā kā drošības spēki turpina neievērot Burundi iedzīvotāju cilvēktiesības, tostarp valda vispārējā nesodāmība;

C.  tā kā ANO īpašie referenti 2015. gada 13. novembrī norādīja, ka situācija Burundi turpina pasliktināties –– ik dienas tiek saņemti ziņojumi par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp ārpustiesas slepkavībām, patvaļīgiem arestiem un aizturēšanu, spīdzināšanu, uzbrukumiem neatkarīgajiem medijiem, kā arī cilvēktiesību aizstāvju vajāšanu un slepkavībām un miermīlīgas pulcēšanās un vārda brīvības nepamatotiem ierobežojumiem, un tā kā viņi piebilda, ka vairāk nekā 200 000 cilvēku ir pārvietoti vardarbības rezultātā;

D.  tā kā ANO Drošības padomes Rezolūcija Nr. 2248, kas vienbalsīgi pieņemta 2015. gada 12. novembrī, mudina Burundi valdību ievērot, aizsargāt un visiem nodrošināt visas cilvēktiesības un pamatbrīvības un sadarboties ar Austrumāfrikas valstu kopienas (EAC) vadītajiem un Āfrikas Savienības (ĀS) nodrošinātajiem starpniecības centieniem, lai nekavējoties veidotu iekļaujošu un patiesu Burundi iekšējo dialogu, iesaistot visas miermīlīgās ieinteresētās personas, kas atrodas gan Burundi, gan un ārpus valsts teritorijas, lai rastu saskaņotu pašas valsts risinājumu pašreizējai krīzei;

E.  tā kā ANO ģenerālsekretāra vietnieks Jan Eliasson, ĀS priekšsēdētājs Nkosazana Dlamini-Zuma un ES Augstā pārstāve / priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni savā 2015. gada 12. novembra kopīgajā paziņojumā aicināja cieši sadarboties un mobilizēt visus līdzekļus un instrumentus, lai novērstu turpmāku situācijas pasliktināšanos Burundi, un vienojās par nepieciešamību steidzami sasaukt Burundi valdības un opozīcijas pārstāvju sanāksmi Adisabebā vai Kampalā Ugandas prezidenta Yoweri Museveni vadībā;

F.  tā kā Burundi valdība ir apturējusi to desmit pilsoniskās sabiedrības grupu darbību, kuras uzņēmās vadošo lomu protestos pret prezidenta Nkurunziza priekšlikumu par viņa trešo pilnvaru termiņu un kurus vada ievērojami pilsoņu tiesību aizstāvji, kas devās trimdā pēc tam, kad viņu banku konti tika iesaldēti;

G.  tā kā izskan etniski naidīgi izteikumi un tie atgādina par zvērībām, kas notika Ruandā;

H.  tā kā cilvēktiesību, demokrātijas principu un tiesiskuma ievērošana ir būtisks elements attiecībās starp ES un Burundi, ko nosaka Kotonū nolīgums, un tā kā ES lūdza sākt apspriedes saskaņā ar minētā nolīguma 96. pantu;

I.  tā kā ES un ASV ir noteikušas sankcijas par atsevišķām Burundi amatpersonām, kuras atbilstoši uzskatiem apdraud mieru un drošību Burundi, grauj demokrātiskos procesus vai arī ir atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem vai ir iespējami līdzdarbojušās zvēriskās darbībās; tā kā ANO Drošības padome savā Rezolūcijā Nr. 2248 (2015) pauda nodomu apsvērt papildu pasākumus pret visiem Burundi konflikta dalībniekiem, kuru darbības un paziņojumi veicina vardarbības kurināšanu un kavē mierīga risinājuma rašanu;

J.  tā kā Burundi bēgļu iespējas veselības un patvēruma jomā Tanzānijā droši vien pasliktināsies, jo nometnes jau tagad ir pārslogotas un Tanzānijā ir sākusies lietus sezona, kuras rezultātā ir pieaudzis ar malāriju un zarnu slimībām, kas saistītas ar netīra ūdens lietošanu, slimo bēgļu skaits, un tā kā šī situācija tikai pasliktināsies, jo teritorijas ir appludinātas un teltis un tualetes ir bojātas lietusgāzēs,

1.  pauž nopietnas bažas par pieaugošajiem cilvēktiesību pārkāpumiem un vardarbību Burundi, pušu nesaskaņu paplašināšanos un dialoga trūkumu starp Burundi konfliktā iesaistītajām pusēm, kā arī draudiem izraisīt krīzi reģionā;

2.  aicina visas Burundi konfliktā iesaistītās puses apturēt vardarbības pieaugumu;

3.  mudina Burundi valdību pilnībā sadarboties ar starpniecības centieniem, kurus vada EAC, lai panāktu noturīgu politisku risinājumu, izmantojot uzticamu un integrējošu Burundi iekšējo dialogu, kura pamatā ir Arušas miera līguma principi, un lai atjaunotu mierīgu un drošu vidi, tā veicinot bēgļu atgriešanos;

4.  atzinīgi vērtē Āfrikas Savienības Miera un drošības padomes lēmumu uzsākt padziļinātu izmeklēšanu par cilvēktiesību un citiem pārkāpumiem pret Burundi civiliedzīvotājiem un nosūtīt uz valsti papildu cilvēktiesību jomas novērotājus un militāros ekspertus;

5.  atgādina, ka Burundi ir Starptautiskās Krimināltiesas (ICC) dalībvalsts un ir uzņēmusies pienākumu apkarot nesodāmību par noziegumiem, kas ietilpst tās jurisdikcijā, un, pamatojoties uz Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikciju, cīnīties pret tiem, kuri izdara masveida vardarbības aktus vai musina uz tiem, un aicina Starptautiskās Krimināltiesas prokuroru cieši uzraudzīt situāciju Burundi;

6.  mudina Komisiju un dalībvalstis daļēji pārtraukt un pārveidot to Burundi sniegto attīstības atbalstu;

7.  atgādina Komisijai un dalībvalstīm, ka atbalsta līdzekļi Burundi bēgļiem kaimiņvalstīs ir jāpiešķir ātrāk, lai novērstu slimību uzliesmojumus;

8.  mudina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos Federika Mogerīni iejaukties, lai nekavējoties atbrīvotu Richard Spiros Hagabimana, grieķu izcelsmes Burundi policistu, kurš ir nelikumīgi ieslodzīts un tiek spīdzināts, jo viņš, būdams policists, 2015. gada 28. jūlijā atteicās šaut uz pūli;

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, Burundi valdībai un Lielo ezeru reģiona valstu valdībām, Austrumāfrikas valstu kopienas valdībām, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini, Āfrikas Savienībai, ANO ģenerālsekretāram, ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētājiem un Panāfrikas parlamentam.