Förslag till resolution - B8-1348/2015Förslag till resolution
B8-1348/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Burundi

9.12.2015 - (2015/2973(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Notis Marias för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1348/2015

Förfarande : 2015/2973(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1348/2015
Ingivna texter :
B8-1348/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-1348/2015

Europaparlamentets resolution om situationen i Burundi

(2015/2973(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Burundi, särskilt resolutionerna av den 18 september 2014[1], den 12 februari 2015[2] och den 9 juli 2015[3],

–  med beaktande av Cotonouavtalet,

–  med beaktande av förklaringen av den 5 november 2015 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om situationen i Burundi,

–  med beaktande av uttalandet av den 25 november 2015 från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Burundi,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Minst 240 personer har dödas sedan president Pierre Nkurunziza i april i år kom med den kontroversiella idén att förlänga sin mandatperiod. Sedan dess har fler än 210 000 personer flytt landet.

B.  Situationen i Burundi har drastiskt förvärrats under de senaste veckorna. Säkerhetsstyrkorna fortsätter att åsidosätta burundiernas mänskliga rättigheter i en anda som präglas av allmän straffrihet.

C.  Särskilda rapportörer från FN förklarade den 13 november 2015 att situationen i Burundi fortsätter att förvärras med dagliga rapporter om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, däribland utomrättsliga avrättningar, godtyckliga gripanden och frihetsberövanden, tortyr, angrepp mot oberoende medier och trakasserier och dödande av människorättsförsvarare samt omotiverade begränsningar av yttrandefriheten och friheten att delta i fredliga sammankomster. Utöver detta har fler än 200 000 personer tvingats fly undan våldet.

D.  I FN:s säkerhetsråds resolution 2248, som antogs enhälligt den 12 november 2015, uppmanas Burundis regering med kraft att respektera, skydda och garantera samtliga mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla samt att samarbeta i de medlingsinsatser som leds av Östafrikanska gemenskapen (EAC), och som Afrikanska unionen (AU) ställer sig bakom, för att göra det möjligt att omedelbart sammankalla en inkluderande och verklig dialog mellan burundier, i vilken alla berörda fredliga aktörer deltar, både i Burundi och utanför landet, så att en nationell samförståndslösning på den nuvarande krisen ska kunna uppnås.

E.  FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson, AU:s ordförande Nkosazana Dlamini-Zuma och vice ordföranden/unionens höga representant Federica Mogherini utlovade i ett gemensamt uttalande den 12 november 2015 att man i ett nära samarbete skulle sätta in alla medel och verktyg för att förhindra att situationen i Burundi förvärras ytterligare, och enades om att ett möte snabbt måste sammankallas mellan Burundis regering och företrädare för oppositionen i Addis Abeba, eller i Kampala under ledning av Ugandas president Museveni.

F.  Burundis regering har suspenderat tio grupper i det civila samhället som spelade en ledande roll i protesterna mot president Nkurunzizas avsikt att kandidera för en tredje mandatperiod och som leds av framstående medborgarrättsaktivister, vilka flydde i exil efter det att deras bankkonton hade frysts.

G.  Den etniska hatpropaganda som håller på att spridas för tankarna till de fasansfulla grymheter som skedde i Rwanda.

H.  Respekten för mänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstatsprincipen är grundläggande i förbindelserna mellan EU och Burundi, vilka styrs av Cotonouavtalet. EU har begärt att samråd ska inledas enligt artikel 96 i avtalet.

I.  EU och Förenta staterna har infört sanktioner mot vissa burundiska tjänstemän som anses hota freden och säkerheten i Burundi, undergräva den demokratiska processen eller vara ansvariga för eller inblandade i brott mot de mänskliga rättigheterna och påstådda grymheter. I sin resolution 2248 (2015) uttrycker FN:s säkerhetsråd sin avsikt att överväga ytterligare åtgärder mot alla burundiska aktörer vars handlingar och uttalanden bidrar till fortsatt våld och hindrar försöken att nå en fredlig lösning.

J.  Hälso- och sjukvårdssituationen samt boendet för burundiska flyktingar i de redan överbelastade lägren i Tanzania kommer att förvärras eftersom den pågående regnperioden i Tanzania redan har gjort att antalet flyktingar som drabbas av malaria och vattenburna tarmsjukdomar har ökat. Denna situation kommer att förvärras ytterligare när områdena översvämmas och tält och toaletter skadas av kraftiga skyfall.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de ökande kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och våldet i Burundi, de växande klyftorna och bristen på dialog mellan de berörda aktörerna i Burundi samt en hotande regional kris.

2.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i Burundi att stoppa våldsspiralen.

3.  Europaparlamentet uppmanar Burundis regering att samarbeta fullt ut i de medlingsinsatser som leds av EAC, så att en varaktig politisk lösning ska kunna nås genom en trovärdig och inkluderande dialog mellan burundier, som bygger på principerna i Arusha-fredsavtalet, samt att återupprätta fredliga och säkra förhållanden som kan få flyktingar att återvända.

4.  Europaparlamentet välkomnar beslutet från Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd att inleda en grundlig undersökning av brott mot de mänskliga rättigheterna och andra överträdelser mot civilbefolkningen i Burundi samt att placera ut ytterligare människorättsobservatörer och militära experter.

5.  Europaparlamentet påminner om att Burundi är konventionsstat till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och har förbundit sig att bekämpa straffrihet för brott som begås inom ICC:s jurisdiktion. På grundval av ICC:s behörighet att döma personer som begår eller anstiftar omfattande våldshandlingar uppmanar parlamentet åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen att noga övervaka situationen i Burundi.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att delvis tillfälligt avbryta och lägga om sitt utvecklingsbistånd till Burundi.

7.  Europaparlamentet påminner kommissionen och medlemsstaterna om att stöd till burundiska flyktingar i grannländerna måste frigöras snabbare så att sjukdomsutbrott kan förhindras.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, att engagera sig för en omedelbar frigivning av Richard Spiros Hagabimana, en polistjänsteman i Burundi av grekisk härkomst som olagligt har fängslats och torterats för att han den 28 juli 2015 vägrade att skjuta på en folkmassa.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Burundis regering och regeringarna i länderna i området kring de afrikanska stora sjöarna, regeringarna i Östafrikanska gemenskapen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, Afrikanska unionen, FN:s generalsekreterare, medordförandena i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen samt det panafrikanska parlamentet.