Процедура : 2015/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1349/2015

Внесени текстове :

B8-1349/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 152kWORD 70k
9.12.2015
PE573.385v01-00
 
B8-1349/2015

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑1110/2015

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно положението в Унгария (2015/2935 (RSP))


Моника Холмайер, Алесандра Мусолини, Лара Коми, Милан Звер от името на групата PPE

Б8-1349/2015 Резолюция на Европейския парламент относно положението в Унгария (2015/2935 (RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договорите, и по-конкретно членове 2, 3 и 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и член 2, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2014 г., озаглавено „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“ (COM(2014)0158),

–  като взе предвид резолюцията си от 10 юни 2015 г. относно положението в Унгария(1),

–  като взе предвид отговора на Комисията от 5 ноември 2015 г. след резолюцията на Парламента от 10 юни 2015 г.,

–  като взе предвид своите разисквания от 2 декември 2015 г. относно положението в Унгария,

–  като взе предвид въпроса към Комисията относно положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Комисията, в своя отговор на въпроса с искане за устен отговор на Парламента, приет на 10 ноември 2015 г. от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), който не беше изпратен своевременно на членовете на комисията LIBE от администрацията на Парламента, заявява, че на този етап липсват необходимите условия за задействане на рамката в областта на правовата държава по отношение на Унгария;

Б.  като има предвид, че след резолюцията на Парламента от 10 юни 2015 г., Комисията предприе редица действия във връзка с неотдавнашните събития в Унгария, и като има предвид прегледа на тези действия, направен от члена на Комисията, отговарящ за правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, Вера Йоурова, пред Парламента по време на разискванията в пленарна зала на 2 декември 2015 г.;

В.  като има предвид, че откритият от министър-председателя Орбан дебат за възстановяване на смъртното наказание не се състоя и смъртното наказание не беше възстановено;

Г.  като има предвид, че по отношение на миграцията, унгарското правителство официално обяви „кризисна ситуация, причинена от масовата имиграция“ на 15 септември 2015 г., въз основа на законодателство, влязло в сила същия ден;

Д.  като има предвид, че във връзка с миграцията Комисията направи оценка на законодателството на Унгария – и това на другите държави членки – и на неговото прилагане по отношение на съвместимостта му с достиженията на правото на ЕС в областта на убежището и границите, както и с Хартата на основните права на Европейския съюз; като има предвид, че тази оценка предизвика редица опасения и въпроси относно същността и изпълнението;

Е.  като има предвид, че първият подробен отговор от унгарските органи беше получен на 4 ноември 2015 г. и изясни редица въпроси;

Ж.  като има предвид, че Комисията внимателно следи положението в Унгария и други държави членки и вече е водила предварителни процедури и процедури за нарушения, когато е било необходимо;

З.  като има предвид, че Комисията нееднократно е информирала Парламента, че е готова да използва всички средства, с които разполага, за да гарантира, че държавите членки спазват своите задължения съгласно законодателството на ЕС;

И.  като има предвид, че рамката в областта на правовата държава е предназначена за справяне със системни и продължаващи заплахи за принципите на правовата държава в дадена държава членка, преди те да достигнат равнище, при което ще е необходимо прилагане на член 7 от ДЕС, по-специално при ситуации, които не могат ефективно да се решат чрез процедури за нарушение и в случай, че „гаранциите за спазване на принципите на правовата държава“, които съществуват на национално равнище, не са достатъчни за отстраняване на тези заплахи;

Й.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз е изцяло включена в унгарската конституция и правните системи на другите държави членки;

1.  отбелязва, че отговорът на Комисията във връзка с резолюцията на Парламента е изчерпателен и точен; отбелязва готовността на Комисията за решаване на съществуващи проблеми чрез редица предварителни процедури и процедури за нарушение срещу няколко държави членки, включително процедури, свързани с правовата държава, например във връзка с принципа на правната сигурност, ефективността на съдебния контрол, правомощията и независимостта на административни органи и нарушения на достиженията на правото на ЕС в областта на предоставянето на убежище и основните права;

2.  счита, че всички държави членки трябва да спазват изцяло правото на ЕС в своите законодателни и административни практики и че цялото законодателство, включително първичното законодателство на всяка държава членка или страна кандидатка, трябва да отразява и да бъде в съответствие с основните европейски ценности, а именно демократичните принципи, принципите на правовата държава и основните права;

3.  приветства уверенията на Комисията пред Парламента, че ще продължи да следи положението в Унгария и в други държави членки, включително функционирането на националните гаранции за спазване на принципите на правовата държава, като съдебни и конституционни механизми;

4.  очаква от Комисията да наблюдава всички държави членки на едно и също равнище по отношение на миграцията, демократичните принципи, принципите на правовата държава и основните права, като по този начин се избягват двойни стандарти, и да докладва пред Парламента по този въпрос;

5.  очаква държавите членки да си сътрудничат и да бъдат единни по време на кризи и призовава Комисията, в качеството ѝ на пазител на Договорите, да оказва подкрепа на държавите членки в разработването на решения за справяне с тези кризи и укрепване на принципите на правовата държава;

6.  очаква всички държави членки да участват по конструктивен начин в настоящата дискусия относно европейската програма за миграцията, която засяга в равна степен вътрешните и външните политики и политиките за развитие, които трябва да се изпълняват в ЕС и впоследствие имат своето въздействие на африканския континент и в Близкия изток;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и на президента на Унгария.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0227.

Правна информация - Политика за поверителност