Procedure : 2015/2935(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1349/2015

Indgivne tekster :

B8-1349/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 141kWORD 61k
9.12.2015
PE573.385v01-00
 
B8-1349/2015

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-1110/2015

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om situationen i Ungarn (2015/2935(RSP))


Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Milan Zver for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ungarn (2015/2935(RSP))  
B8-1349/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EU-traktaterne, særlig artikel 2, 3 og 6 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 2, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2014 om en ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet (COM(2014)0158),

–  der henviser til sin beslutning af 10. juni 2015 om situationen i Ungarn(1),

–  der henviser til Kommissionens svar af 5. november 2015 som opfølgning på Parlamentets beslutning af 10. juni 2015,

–  der henviser til sine drøftelser af 2. december 2015 om situationen i Ungarn,

–  der henviser til forespørgslen til Kommissionen om situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Kommissionen i sit svar til Europa-Parlamentets mundtlige spørgsmål, der blev vedtaget den 10. november 2015 af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE), der ikke af Parlamentets administration blev fremsendt rettidigt til medlemmerne af LIBE-udvalget, blev anført, at betingelserne for at aktivere rammen for retsstatsprincippet, for så vidt angår Ungarn, ikke er opfyldt på nuværende tidspunkt;

B.  der henviser til, at Kommissionen efter Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 traf en række foranstaltninger med hensyn til den seneste udvikling i Ungarn, som Věra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, fremlagde i form af en oversigt for Parlamentet under drøftelserne på plenarmødet den 2. december 2015;

C.  der henviser til, at den debat, der er lanceret af premierminister Orbán omkring genindførelse af dødsstraf, ikke har fået konkrete følger, og at der ikke er blevet genindført dødsstraf;

D.  der med hensyn til migration henviser til, at den ungarske regering den 15. september 2015 formelt bebudede en "krisesituation forårsaget af masseindvandring" på grundlag af lovgivning, som trådte i kraft samme dag;

E.  der med hensyn til migration henviser til, at Kommissionen har vurderet Ungarns lovgivning — og de øvrige medlemsstaters — og gennemførelsen heraf med hensyn til denne lovgivnings forenelighed med EU-retten vedrørende asyl- og grænser og chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union; der henviser til, at denne vurdering gav anledning til en række betænkeligheder og spørgsmål både angående indhold og gennemførelse;

F.  der henviser til, at der blev modtaget et første detaljeret svar fra de ungarske myndigheder den 4. november 2015, hvilket afklarede en række spørgsmål;

G.  der henviser til, at Kommissionen aktivt overvåger situationen i Ungarn og andre medlemsstater og allerede har indledt overtrædelsesprocedurer og indledende overtrædelsesprocedurer i de tilfælde, det er nødvendigt;

H.  der henviser til, at Kommissionen gentagne gange har meddelt Parlamentet, at den er parat til at tage alle til rådighed værende midler i brug for at sikre, at medlemsstaterne overholder deres forpligtelser i henhold til EU-retten;

I.  der henviser til, at rammen for retsstatsprincippet har til formål at tackle systemiske eller konkrete trusler mod retsstatsprincippet i en medlemsstat, før disse har nået et niveau, hvor anvendelse af artikel 7 i TEU vil være nødvendig, navnlig i situationer, der ikke kan håndteres effektivt ved hjælp af overtrædelsesprocedurer og i tilfælde af, at de garantier for beskyttelse af retsstatsprincippet, som findes på nationalt plan, ikke længere synes at være i stand til effektivt at imødegå disse trusler;

J.  der henviser til, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er fuldt ud indarbejdet i den ungarske forfatning og i lovgivningen i de andre medlemsstater;

1.  konstaterer, at Kommissionens svar på Parlamentets beslutning var omfattende og nøjagtig; sætter pris på Kommissionens vilje til at løse de eksisterende problemer ved at indlede en række overtrædelsesprocedurer og indledende overtrædelsesprocedurer mod en række medlemsstater, bl.a. for procedurer, der vedrører retsstatsprincippet, retssikkerhedsprincippet, effektiviteten af domstolsprøvelsen, beføjelser og uafhængighed af administrative myndigheder, og overtrædelser af asyllovgivning og grundlæggende rettigheder;

2.  mener, at samtlige medlemsstater skal overholde EU-retten fuldt ud i lovgivning og administrativ praksis, og at al lovgivning, også den primære ret i enhver medlemsstat og ethvert kandidatland, skal afspejle og stemme overens med grundlæggende europæiske værdier, dvs. de demokratiske principper, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder;

3.  glæder sig over Kommissionens forsikring til Parlamentet om, at den vil fortsætte med at overvåge situationen i Ungarn og i andre medlemsstater, herunder vedrørende hvordan den nationale beskyttelse af retsstatsprincippet, f.eks. de retlige og forfatningsmæssige mekanismer, virker;

4.  forventer, at Kommissionen overvåger alle medlemsstater i samme grad, hvad angår migration, de demokratiske principper, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, og således undgår dobbeltstandarder, og at den rapporterer tilbage til Parlamentet om disse forhold;

5.  forventer, at medlemsstaterne samarbejder og står sammen i krisetider, og opfordrer Kommissionen til i sin egenskab af traktaternes vogter at bistå medlemsstaterne med at udarbejde løsninger til at tackle kriser og styrke retsstatsprincippet;

6.  forventer, at alle medlemsstater deltager konstruktivt i de nuværende drøftelser om den europæiske dagsorden for migration, som i lige høj grad påvirker intern og ekstern politik og udviklingspolitik, der skal implementeres i EU, og som får følger på det afrikanske kontinent og i Mellemøsten;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Ungarns præsident.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0227.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik