Διαδικασία : 2015/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1349/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1349/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 155kWORD 70k
9.12.2015
PE573.385v01-00
 
B8-1349/2015

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1110/2015

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2015/2935(RSP))


Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Milan Zver εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2015/2935(RSP))  
B8-1349/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις Συνθήκες, και ιδίως τα άρθρα 2, 3 και 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 2 παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά τους της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία(1),

–  έχοντας υπόψη την απάντηση της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 2015, σε συνέχεια του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτησή του στις 2 Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην απάντησή της στην προφορική ερώτηση του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2015 από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), και η οποία δεν διαβιβάστηκε εγκαίρως στα μέλη της επιτροπής LIBE από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου, δήλωνε ότι οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του πλαισίου κράτους δικαίου σε ό,τι αφορά την Ουγγαρία δεν πληρούνται στο παρόν στάδιο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015, η Επιτροπή ανέλαβε μία σειρά ενεργειών σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουγγαρία, μία επισκόπηση των οποίων παρουσιάστηκε στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια στις 2 Δεκεμβρίου 2015 από την αρμόδια επίτροπο για θέματα δικαιοσύνης, καταναλωτών και ισότητας των φύλων, Věra Jourová·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συζήτηση που δρομολόγησε ο πρωθυπουργός Orbán σχετικά με την επαναφορά της θανατικής ποινής δεν κατέλησε σε αποτέλεσμα και η θανατική ποινή δεν έχει εισαχθεί εκ νέου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε σχέση με τη μετανάστευση, η ουγγρική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα «κατάσταση κρίσης που προκαλείται από μαζική μετανάστευση» στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, με βάση τη νομοθεσία που είχε τεθεί σε ισχύ την ίδια ημέρα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά τη μετανάστευση, η Επιτροπή έχει προβεί σε αξιολόγηση της νομοθεσίας της Ουγγαρίας – και αυτής άλλων κρατών μελών – και της εφαρμογής της από άποψη συμβατότητάς της με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα του ασύλου και των συνόρων καθώς και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αξιολόγηση αποκάλυψε έναν αριθμό ανησυχιών και ζητημάτων σχετικά με την ουσία και την εφαρμογή ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία πρώτη λεπτομερής απάντηση εκ μέρους των ουγγρικών αρχών παρελήφθη στις 4 Νοεμβρίου 2015, η οποία διευκρίνιζε ορισμένα ερωτήματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση στην Ουγγαρία και σε άλλα κράτη μέλη και έχει ήδη κινήσει διαδικασία επί παραβάσει καθώς και τη διαδικασία που προηγείται αυτής στις περιπτώσεις που έχει κριθεί αναγκαίο·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επανειλημμένα ενημερώσει το Κοινοβούλιο ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα στη διάθεσή της για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο για το κράτος δικαίου προορίζεται για να αντιμετωπίσει συστημικές και τρέχουσες απειλές στο κράτος δικαίου σε ένα κράτος μέλος πριν αυτές φθάσουν σε επίπεδο όπου θα αποδειχθεί αναγκαία η προσφυγή στο άρθρο 7 της ΣΕΕ, ειδικότερα σε καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από τις διαδικασίες επί παραβάσει καθώς και σε περιπτώσεις που «οι ασφαλιστικές δικλείδες του κράτους δικαίου» που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο δεν είναι πλέον σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις εν λόγω απειλές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενσωματωθεί πλήρως στο Σύνταγμα της Ουγγαρίας και τα νομικά συστήματα των άλλων κρατών μελών·

1.  σημειώνει ότι η απάντηση της Επιτροπής σχετικά με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ήταν πλήρης και ακριβής· αναγνωρίζει την προθυμία της Επιτροπής να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες ανησυχίες μέσω ενός αριθμού διαδικασιών επί παραβάσει καθώς και διαδικασιών που προηγούνται αυτής κατά αρκετών κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών που σχετίζονται με το κράτος δικαίου, για παράδειγμα σχετικά με την αρχή της ασφάλειας δικαίου, την αποτελεσματικότητα του δικαστικού ελέγχου, τις εξουσίες και την ανεξαρτησία των διοικητικών αρχών καθώς και τις παραβιάσεις του κεκτημένου στον τομέα του ασύλου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

2.  πιστεύει ότι όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με το δίκαιο της ΕΕ στη νομοθετική και διοικητική πρακτική τους, και ότι όλη η νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του πρωτογενούς δικαίου κάθε κράτους μέλους ή υποψήφιας χώρας, οφείλει να αντανακλά και να είναι σύμφωνη με τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες, δηλαδή τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαβεβαίωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση στην Ουγγαρία και σε άλλα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των εθνικών ασφαλιστικών δικλείδων του κράτους δικαίου, για παράδειγμα των δικαστικών και συνταγματικών μηχανισμών·

4.  αναμένει από την Επιτροπή να παρακολουθεί όλα τα κράτη μέλη στον αυτό βαθμό σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τα διπλά πρότυπα και να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με το εν λόγω θέμα·

5.  αναμένει ότι τα κράτη μέλη θα συνεργάζονται και θα παραμένουν ενωμένα σε καιρούς κρίσης και καλεί την Επιτροπή, ως ο θεματοφύλακα των Συνθηκών, να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη λύσεων για την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων και την ενίσχυση του κράτους δικαίου·

6.  αναμένει από όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν με εποικοδομητικό τρόπο στην τρέχουσα συζήτηση σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση, που επηρεάζει εξίσου εσωτερικές, εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν στην ΕΕ, με συνακόλουθες επιπτώσεις στην αφρικανική ήπειρο και τη Μέση Ανατολή·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Πρόεδρο της Ουγγαρίας.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0227.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου