Procedūra : 2015/2935(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1349/2015

Pateikti tekstai :

B8-1349/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 142kWORD 71k
9.12.2015
PE573.385v01-00
 
B8-1349/2015

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-1110/2015

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl padėties Vengrijoje (2015/2935(RSP))


Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Milan Zver PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Vengrijoje (2015/2935(RSP))  
B8-1349/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ES sutartis, ypač į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2, 3 ir 6 straipsnius ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 2 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Naujos ES priemonės teisinei valstybei stiprinti“ (COM(2014) 0158),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 10 d. EP rezoliuciją dėl padėties Vengrijoje(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2015 m. lapkričio 5 d. pateiktą atsakymą atsižvelgiant į 2015 m. birželio 10 d. Parlamento rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 2 d. EP diskusiją dėl padėties Vengrijoje,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai „Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija“ (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Komisija, atsakyme (kurio Parlamento administracinės tarnybos laiku nepersiuntė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komiteto nariams) į LIBE komiteto 2015 m. lapkričio 10 d. patvirtintą Parlamento klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, nurodė, kad šiuo etapu netenkinamos sąlygos pradėti Vengrijai taikyti priemones teisinei valstybei stiprinti;

B.  kadangi, Parlamentui priėmus 2015 m. birželio 10 d. rezoliuciją, Komisija ėmėsi įvairių veiksmų dėl pastarųjų įvykių Vengrijoje ir šiuos veiksmus per 2015 m. gruodžio 2 d. plenarinės sesijos diskusijas Parlamente apžvelgė už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę atsakinga Europos Komisijos narė Vĕra Jourová;

C.  kadangi Vengrijos ministro pirmininko V. Orbáno pradėtos diskusijos dėl mirties bausmės grąžinimo nedavė konkrečių rezultatų ir mirties bausmė nebuvo grąžinta;

D.  kadangi kalbant apie migraciją, Vengrijos vyriausybė, remdamasi tą pačią dieną įsigaliojusiu teisės aktu, 2015 m. rugsėjo 15 d. oficialiai paskelbė, kad dėl masinės imigracijos kilo krizė;

E.  kadangi kalbant apie migraciją, Komisija įvertino Vengrijos (ir kitų valstybių narių) teisės aktus ir tai, ar jų įgyvendinimas yra suderinamas su ES prieglobsčio ir sienų apsaugos acquis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija; kadangi atlikus įvertinimą iškilo klausimų dėl įvairių susirūpinimą keliančių aspektų ir turinio bei įgyvendinimo;

F.  kadangi pirmas išsamus Vengrijos valdžios institucijų atsakymas gautas 2015 m. lapkričio 4 d., jame atsakyta į įvairius klausimus;

G.  kadangi Komisija aktyviai stebi padėtį Vengrijoje ir kitose valstybėse narėse ir jau yra inicijavusi pažeidimo nagrinėjimo procedūras ir procedūras prieš pradedant pažeidimo nagrinėjimą tais atvejais, kai, jos nuomone, tai buvo būtina;

H.  kadangi Komisija ne kartą informavo Parlamentą apie tai, kad ji pasirengusi panaudoti visas jai prieinamas priemones, jog užtikrintų, kad valstybės narės laikytųsi pagal ES teisę joms tenkančių įpareigojimų;

I.  kadangi priemonėmis teisinei valstybei stiprinti siekiama kovoti su valstybėse narėse kylančia sistemine nuolatine rizika teisinės valstybės principui, kol šios problemos nepaaštrėjo taip, kad atsirastų būtinybė taikyti ES sutarties 7 straipsnį, ypač susidarius padėčiai, su kuria negalima veiksmingai kovoti pažeidimo nagrinėjimo procedūra, ir tada, kai nacionaliniu lygmeniu turimos „teisinės valstybės apsaugos priemonės“ pasirodo nebepajėgios veiksmingai pašalinti šias grėsmes;

J.  kadangi visa Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija įtraukta į Vengrijos konstituciją ir kitų valstybių narių teisės sistemas;

1.  pažymi, kad Komisijos atsakymas, atsižvelgiant į Parlamento rezoliuciją, yra išsamus ir tikslus; pripažįsta, kad Komisija yra pasirengusi spręsti šiuo metu susirūpinimą keliančias problemas, pasitelkdama įvairias tam tikrų valstybių narių atžvilgiu pradedamas pažeidimo nagrinėjimo procedūras ir procedūras prieš pradedant pažeidimo nagrinėjimą, įskaitant su teisinės valstybės principu susijusias procedūras, pvz., dėl teisinio tikrumo principo, veiksmingos teisminės kontrolės, administracinių įstaigų įgaliojimų ir nepriklausomumo, taip pat dėl prieglobsčio acquis ir pagrindinių teisių pažeidimų;

2.  mano, kad visos valstybės narės savo teisėkūros ir administracinėje praktikoje turi visapusiškai laikytis ES teisės ir kad visi teisės aktai, įskaitant bet kurios valstybės narės ar šalies kandidatės pirminę teisę, turi atspindėti pagrindines Europos Sąjungos vertybes, t. y. demokratijos principus, teisinės valstybės principą ir pagrindines teises, ir juos atitikti;

3.  džiaugiasi, kad Komisija patikino Parlamentą, jog ji toliau stebės padėtį Vengrijoje ir kitose valstybėse narėse, įskaitant nacionalines teisinės valstybės apsaugos priemonių, pvz., teisminių ir konstitucinių mechanizmų, veikimą;

4.  viliasi, kad Komisija taip pat stebės visas valstybes nares migracijos, demokratijos principų, teisinės valstybės principo ir pagrindinių teisių srityje ir netaikys dvigubų standartų, taip pat šiuo klausimu atsiskaitys Parlamentui;

5.  tikisi, kad valstybės narės krizės metu bendradarbiaus ir laikysis išvien, ir ragina Komisiją, kuri yra Sutarčių sergėtoja, padėti valstybėms narėms kurti kovos su tokiomis krizėmis ir teisinės valstybės principo stiprinimo būdus;

6.  ragina valstybes nares konstruktyviai dalyvauti dabartinėje diskusijoje dėl Europos migracijos darbotvarkės, kuri daro vienodą poveikį vidaus, išorės ir vystymosi politikai ir kuri turi būti įgyvendinta ES ir daryti poveikį Afrikos žemynui ir Artimiesiems Rytams;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir Vengrijos Prezidentui.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0227.

Teisinė informacija - Privatumo politika