Procedura : 2015/2935(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1349/2015

Teksty złożone :

B8-1349/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 152kWORD 68k
9.12.2015
PE573.385v01-00
 
B8-1349/2015

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8-1110/2015

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2935(RSP))


Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Milan Zver w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2935(RSP))  
B8-1349/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając traktaty, a w szczególności art. 2, 3 i 6 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 2 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 marca 2014 r. pt. „Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności” (COM(2014)0158),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie sytuacji na Węgrzech(1),

–  uwzględniając odpowiedź Komisji udzieloną w dniu 5 listopada 2015 r. w nawiązaniu do rezolucji Parlament z dnia 10 czerwca 2015 r.,

–  uwzględniając swoją debatę z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie sytuacji na Węgrzech,

–  uwzględniając pytanie do Komisji w sprawie sytuacji na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w swoje odpowiedzi na pytanie Parlamentu wymagające odpowiedzi ustnej, przyjęte w dniu 10 listopada 2015 r. przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), którego administracja Parlamentu nie przekazała członkom komisji LIBE w odpowiednim terminie, Komisja stwierdziła, że na obecnym etapie warunki zastosowania ram na rzecz umocnienia praworządności w stosunku do Węgier nie zostały spełnione;

B.  mając na uwadze, że w następstwie rezolucji Parlamentu z dnia 10 czerwca 2015 r. Komisja podjęła szereg działań w odpowiedzi na ostatnie wydarzenia na Węgrzech, które Parlamentowi przedstawiła w zarysie w trakcie debaty plenarnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci;

C.  mając na uwadze, że zainicjowana przez premiera Orbána debata na temat przywrócenia kary śmierci nie doszła do skutku, a kary śmierci nie przywrócono;

D.  mając na uwadze, że w kwestii migracji w dniu 15 września 2015 r. rząd Węgier formalnie ogłosił „sytuację kryzysową wywołaną masową imigracją” na mocy ustawy, która weszła w życie w tym samym dniu;

E.  mając na uwadze, że w kwestii migracji Komisja przeprowadziła ocenę węgierskiego ustawodawstwa – jak również ustawodawstwa innych państw członkowskich – i jego wdrożenia pod kątem zgodności z przepisami unijnego prawa w zakresie azylu i granic oraz zapisami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej; mając na uwadze, że w wyniku tej oceny stwierdzono szereg zastrzeżeń i wątpliwości dotyczących treści tych przepisów i ich wdrożenia;

F.  mając na uwadze, że w dniu 4 listopada 2015 r. otrzymano od władz Węgier pierwszą szczegółową odpowiedź, w której wyjaśniono szereg wątpliwości;

G.  mając na uwadze, że Komisja aktywnie monitoruje sytuację na Węgrzech i w innych państwach członkowskich oraz wszczęła już postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz postępowania je poprzedzające w przypadkach, w których uznała to za konieczne;

H.  mając na uwadze, że Komisja wielokrotnie informowała Parlament, że jest gotowa zastosować wszelkie środki, które ma do dyspozycji, aby zapewnić przestrzeganie przez państwa członkowskie ich obowiązków wynikających z unijnego prawa;

I.  mając na uwadze, że ramy na rzecz umocnienia praworządności mają na celu umożliwienie podjęcia reakcji na systemowe i stałe zagrożenia dla praworządności w państwie członkowskim, zanim zagrożenia te osiągną skalę, przy której konieczne będzie skorzystanie z art. 7, zwłaszcza w sytuacjach, których nie można skutecznie uregulować za pośrednictwem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, oraz w przypadku gdy istniejące na poziomie krajowym gwarancje praworządności nie są już w stanie skutecznie neutralizować tych zagrożeń;

J.  mając na uwadze, że Karta praw podstawowych Unii Europejskiej została w pełni włączona do węgierskiej konstytucji i systemów prawnych innych państw członkowskich;

1.  zauważa, że odpowiedź Komisji na rezolucję Parlamentu była wyczerpująca i precyzyjna; docenia gotowość Komisji do reagowania na istniejące zastrzeżenia poprzez wszczynanie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i postępowań jej poprzedzających przeciwko określonym państwom członkowskim, w tym postępowań w obszarze praworządności, np. dotyczących zasady pewności prawa, skuteczności kontroli sądowej, uprawnień i niezawisłości organów administracyjnych i naruszeń przepisów w dziedzinie azylu i praw podstawowych;

2.  uważa, że wszystkie państwa członkowskie muszą w pełni przestrzegać prawa UE w praktyce legislacyjnej i administracyjnej oraz że wszelkie ustawodawstwo, w tym prawo pierwotne każdego kraju będącego członkiem UE lub kandydatem do przystąpienia do Unii, musi odzwierciedlać podstawowe wartości europejskie, w szczególności zasady demokratyczne, praworządność oraz prawa podstawowe, i być z nimi zgodne;

3.  z zadowoleniem przyjmuje zapewnienie Komisji złożone Parlamentowi, że będzie nadal monitorowała sytuację na Węgrzech i w innych państwach członkowskich, w tym funkcjonowanie krajowych gwarancji praworządności, np. mechanizmów kontroli sądowej i kontroli konstytucyjności prawa;

4.  oczekuje, że Komisja będzie w jednolity sposób monitorować wszystkie państwa członkowskie w zakresie migracji, zasad demokratycznych, praworządności i praw podstawowych, unikając w ten sposób podwójnych standardów, oraz złoży Parlamentowi sprawozdanie w tej sprawie;

5.  oczekuje, że państwa członkowskie będą współpracować ze sobą i wspierać się wzajemnie w czasie kryzysu, wzywa również Komisję, jako instytucję stojącą na straży traktatów, do wspierania państw członkowskich w opracowywaniu rozwiązań pozwalających na zwalczanie tych kryzysów oraz wzmacnianie praworządności;

6.  oczekuje, że wszystkie państwa członkowskie będą w konstruktywny sposób uczestniczyć w toczącej się obecnie dyskusji na temat europejskiego programu w dziedzinie migracji, który w równym stopniu wywiera wpływ na politykę wewnętrzną, politykę zagraniczną i politykę rozwoju, które muszą być realizowane w UE, a w konsekwencji wpływają na sytuację w Afryce oraz na Bliskim Wschodzie;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz prezydentowi Węgier.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0227.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności