Förfarande : 2015/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1349/2015

Ingivna texter :

B8-1349/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 143kWORD 61k
9.12.2015
PE573.385v01-00
 
B8-1349/2015

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-1110/2015

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om situationen i Ungern (2015/2935(RSP))


Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Milan Zver för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Ungern (2015/2935(RSP))  
B8-1349/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördragen, särskilt artiklarna 2, 3 och 6 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artikel 2.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2014 En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen (COM(2014)0158),

–  med beaktande av sin resolution av den 10 juni 2015 om situationen i Ungern(1),

–  med beaktande av kommissionens svar av den 5 november 2015 som en följd av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015,

–  med beaktande av sin debatt den 2 december 2015 om situationen i Ungern,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I sitt svar på Europaparlamentets muntliga fråga, som antogs i LIBE-utskottet den 10 november 2015, vilket parlamentets administration inte i tid hade vidarebefordrat till LIBE-utskottets ledamöter, konstaterade kommissionen att villkoren för att i Ungerns fall aktivera ramen för rättsstatsprincipen inte i detta skede har uppfyllts.

B.  Som en följd av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 har kommissionen vidtagit en rad åtgärder med avseende på den senaste tidens utveckling i Ungern. Věra Jourová, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet, redogjorde kort för denna utveckling vid debatten i kammaren den 2 december 2015.

C.  Den diskussion om återinförande av dödsstraffet som premiärminister Orbán tog initiativ till ledde inte till konkreta åtgärder och dödsstraffet har inte återinförts.

D.  När det gäller migration förklarade den ungerska regeringen officiellt den 15 september 2015 att det rådde ”en krissituation orsakad av massimmigration”. Denna förklaring grundade sig på lagstiftning som hade trätt i kraft samma dag.

E.  När det gäller migration har kommissionens utvärderat Ungerns lagstiftning – och lagstiftningen i andra medlemsstater – och dess genomförande med avseende på dess förenlighet med EU:s regelverk om asyl och gränser och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Vid denna utvärdering uppdagades ett antal farhågor och frågor om innehåll och genomförande.

F.  Ett första detaljerat svar från de ungerska myndigheterna erhölls den 4 november 2015, vilket besvarade ett visst antal frågor.

G.  Kommissionen bevakar aktivt situationen i Ungern och i andra medlemsstater och har redan inlett överträdelseförfaranden och förfaranden som föregår ett överträdelseförfarande i sådana fall där den bedömde det vara nödvändigt.

H.  Kommissionen har upprepade gånger meddelat parlamentet att den är redo att använda alla tillgängliga medel för att säkerställa att medlemsstaterna uppfyller sina förpliktelser inom ramen för EU:s lagstiftning.

I.  Ramen för rättsstatsprincipen är avsedd att åtgärda systematiska och aktuella hot mot rättsstaten i en medlemsstat innan dessa hot blir så stora att åberopandet av artikel 7 i EU-fördraget blir nödvändigt, i synnerhet i situationer som inte effektivt kan åtgärdas genom överträdelseförfaranden och i fall där rättsstatsprincipens skyddsåtgärder på nationell nivå inte längre på ett effektivt sätt kan åtgärda dessa hot.

J.  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna har till fullo införlivats i den ungerska konstitutionen och i de övriga medlemsstaternas rättsliga system.

1.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens svar avseende Europaparlamentets resolution var heltäckande och korrekt. Parlamentet erkänner kommissionens beredskap att ta itu med den rådande oron genom en rad överträdelseförfaranden och förfaranden som föregår ett överträdelseförfarande mot ett antal EU-medlemsstater, inbegripet förfaranden som hänför sig till rättsstatsprincipen, t.ex. avseende rättssäkerhetsprincipen, ändamålsenligheten hos domstolsprövningar, administrativa myndigheters befogenheter och oberoende samt brott mot regelverket om asyl och mot de grundläggande rättigheterna.

2.  Europaparlamentet anser att alla medlemsstater till punkt och pricka måste följa EU:s lagstiftning i sitt rättsliga och administrativa arbete, och att all lagstiftning, inklusive primärrätten i alla medlemsstater och kandidatländer, måste återspegla och vara förenlig med grundläggande europeiska värden, såsom demokratiska principer, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter.

3.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens försäkran till parlamentet om att den kommer att fortsätta bevaka situationen i Ungern och i andra medlemsstater och utvärdera hur rättsstatsprincipens skyddsåtgärder på nationell nivå, däribland de rättsliga och konstitutionella mekanismerna, fungerar.

4.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen ska bevaka alla medlemsstater på samma sätt när det gäller migration, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter för att på så sätt undvika dubbelmoral, och sedan rapportera tillbaka till parlamentet om denna fråga.

5.  Europaparlamentet förväntar sig att medlemsstaterna ska samarbeta och stå enade i kristider, och uppmanar kommissionen att som fördragens väktare stödja medlemsstaterna när det gäller att finna lösningar för att motverka dessa kriser och stärka rättsstatsprincipen.

6.  Europaparlamentet förväntar sig att alla medlemsstater deltar på ett konstruktivt sätt i den diskussion som nu pågår om den europeiska agendan för migration, som i lika delar berör intern, extern och utvecklingsinriktad politik som måste genomföras inom EU och som sedan påverkar den afrikanska kontinenten och Mellanöstern.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Ungerns president.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2015)0227.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy