Procedure : 2015/2979(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1350/2015

Indgivne tekster :

B8-1350/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 169kWORD 64k
14.12.2015
PE573.387v01-00
 
B8-1350/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om 20-året for Daytonfredsaftalen  (2015/2979(RSP))


Georg Mayer for ENF-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om 20-året for Daytonfredsaftalen (2015/2979(RSP))  
B8-1350/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Cutileiro-planen, Vance-Owen-planen, Owen-Stoltenberg-planen og Kontaktgruppens plan,

–  der henviser til Washingtonaftalen, som blev undertegnet den 1. marts 1994(1),

–  der henviser til Daytonfredsaftalen og dens 12 bilag, særlig bilag IV og X, som blev paraferet den 21. november 1995 i Dayton og undertegnet den 14. december 1995 i Paris(2),

–  der henviser til Bonn-konklusionerne, som var resultatet af Fredsimplementeringsrådet i Bonn den 9.-10. december 1997(3),

–  der henviser til artikel 13 i Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 1384 (2004)(4),

–  der henviser til artikel 1 i Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 1592 (2007)(5),

–  der henviser til særberetning fra FN's generalsekretærs højtstående repræsentant for gennemførelsen af den generelle rammeaftale for fred i Bosnien-Hercegovina af 4. september 2015(6),

–  der henviser til redegørelse af 16. december 2015 fra Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om 20-året for Daytonfredsaftalen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at det internationale samfund og de politiske aktører i Bosnien-Hercegovina (BiH) efter konflikten var opmærksomme på, at landets overlevelse inden for de fastlagte grænser, kendt som AVNOJ-grænserne, afhang af en drastisk decentralisering;

B.  der henviser til, at Daytonfredsaftalen bragte en afslutning på krigen og indførte en helt ny intern struktur i BiH, både hvad angår valgprocesserne og dets institutioners funktionsmåde, i overensstemmelse med principperne fra Genève og New York af september 1995;

C.  der henviser til, at BiH's forfatning i de 20 år der er gået, siden Daytonfredsaftalen blev undertegnet, er blevet "massivt undergravet" af medlemmer af det internationale samfund og en række lokale aktører, herunder den højtstående repræsentant for BiH, BiH's forfatningsdomstol og FN's Sikkerhedsråd;

D.  der henviser til, at artikel 3, stk. 5, og artikel 3, stk. 3, litra a), i BiH's forfatning benyttes af BiH's forfatningsdomstol og Den Høje Repræsentants Kontor (OHR) til at legitimere uberettigede overtrædelser af Daytonfredsaftalen på et tilsyneladende retligt grundlag;

E.  der henviser til, at bilag 4 til Daytonfredsaftalen blev gjort til genstand for en ulovlig revision imod de undertegnende parters vilje og udenom de procedurer, der er fastsat i Wienerkonventionen om traktatretten;

F.  der henviser til, at OHR, der blev oprettet som en ad hoc international institution, mangler autoriteten til at kunne gennemtvinge centraliseringen af en bred vifte af funktioner i modstrid med BiH's Daytonforfatning, som reserverer alle beføjelser med undtagelse af nogle få til enhederne;

G.  der henviser til, at den højtstående repræsentants overførsel af kompetencer fra enhedsniveau har resulteret i et skift fra 7 fælles institutioner til 70 institutioner, der beskæftiger næsten 23 000 personer;

H.  der henviser til, at OHR den 12. november 2000 vedtog en beslutning, der indførte loven om den statslige domstol, "indtil Den Parlamentariske Forsamling i Bosnien-Hercegovina vedtager denne lov i sin rette udformning, uden bilag og uden dertil knyttede betingelser";

I.  der henviser til, at OHR siden 2000 har udstedt dekreter, der har fjernet og udelukket næsten 200 BiH-statsborgere fra offentlige stillinger, herunder valgte præsidenter, lovgivere, dommere og andre embedsmænd, og rutinemæssigt har udstedt dekreter, der har fjernet politikere fra deres embede, udelukket dem fra offentlige stillinger, beslaglagt rejsedokumenter og indefrosset bankkonti;

1.  minder de lokale politiske ledere om, at der er behov for reformer, der fokuserer på ineffektive, virkningsløse eller usammenhængende love og institutioner; fremhæver behovet for foranstaltninger til beskyttelse af politiske og civile rettigheder og menneskerettigheder og tilskynder lederne i BiH til at gøre sig betydelige bestræbelser på at implementere det politiske system, der er forudset i Daytonforfatningen;

2.  understreger, at OHR som en ikke-valgt politisk myndighed ikke længere kan indføre love uden appelmuligheder eller input fra et uafhængigt organ; opfordrer indtrængende til, at bilag X til Daytonfredsaftalen bekræftes på ny;

3.  opfordrer til, at man gennemfører de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der værnes om Daytonfredsaftalen, og for at standse ethvert forsøg på at ændre eller relativisere den internationale Daytonfredsaftale, herunder forsøg på at indføre love, der vedrører domstolen og anklagemyndigheden;

4.  opfordrer Rådet, Kommissionen og Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at respektere BiH's demokratiske institutioner, dets suverænitet og befolkningens vilje;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt til Bosnien-Hercegovinas præsidentskab og parlament.

(1)

http://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/washagree_03011994.pdf

(2)

http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-home.htm

(3)

http://www.ohr.int/pic/default.asp?content_id=5183

(4)

"Forsamlingen anser det for at være uforeneligt med de demokratiske principper, at den højtstående repræsentant kan træffe afgørelser, der kan håndhæves, uden at være ansvarlig for dem eller forpligtet til at retfærdiggøre deres gyldighed, og uden at der kan klages over dem".

(5)

"Folkeafstemninger er et instrument til direkte demokrati, som hører til den europæiske valgarv".

(6)

http://www.ohr.int/other-doc/hr-reports/default.asp?content_id=49202

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik