Πρόταση ψηφίσματος - B8-1350/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-1350/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την 20ή επέτειο της Συμφωνίας Ειρήνης του Ντέιτον

14.12.2015 - (2015/2979(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Georg Mayer εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Διαδικασία : 2015/2979(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1350/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1350/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1350/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 20ή επέτειο της Συμφωνίας Ειρήνης του Ντέιτον

(2015/2979(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο Cutileiro, το σχέδιο Vance-Owen, το σχέδιο Owen-Stoltenberg και το σχέδιο της Ομάδας Επαφής,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Ουάσιγκτον, που υπογράφηκε την 1η Μαρτίου 1994[1],

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Ειρήνης του Ντέιτον και τα 12 παραρτήματά της, και ιδίως τα παραρτήματα IV και X, τα οποία μονογραφήθηκαν στις 21 Νοεμβρίου 1995 στο Ντέιτον και υπογράφηκαν στις 14 Δεκεμβρίου 1995 στο Παρίσι[2],

–  έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα της Βόννης που ήταν αποτέλεσμα του Συμβουλίου Εφαρμογής της Ειρήνης που πραγματοποιήθηκε στη Βόννη στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 1997[3],

–  έχοντας υπόψη την παράγραφο 13 του ψηφίσματος 1384 (2004)[4] της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη την παράγραφο 1 του ψηφίσματος 1592 (2007)[5] της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ύπατου Εκπροσώπου προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την εφαρμογή της Γενικής Συμφωνίας Πλαισίου για την Ειρήνη στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη της 4ης Σεπτεμβρίου 2015[6],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΥΕ/ΑΠ), της 16ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την 20ή Επέτειο της Συμφωνίας Ειρήνης του Ντέιτον,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη σύγκρουση η διεθνής κοινότητα και οι πολιτικοί παράγοντες στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη (Β-Ε) είχαν επίγνωση ότι η επιβίωση της χώρας τους μέσα στα σύνορα που είχαν οριστεί, τα γνωστά ως σύνορα AVNOJ, εξαρτιόταν από τη ριζική αποκέντρωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Ειρήνης του Ντέιτον σήμαινε τον τερματισμό του πολέμου και όριζε μια εντελώς νέα εσωτερική δομή στη Β-Ε, από πλευράς τόσο εκλογικής διαδικασίας όσο και λειτουργίας των θεσμών της, σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώθηκαν στη Γενεύη και στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο του 1995·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 20 χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης του Ντέιτον, το Σύνταγμα της Β-Ε έχει "καταπατηθεί συστηματικά" από μέλη της διεθνής κοινότητας και ορισμένους τοπικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του Ύπατου Εκπροσώπου για τη Β-Ε, του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Β-Ε και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 3.5 και 3.3 (α) του συντάγματος της Β-Ε χρησιμοποιούνται από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Β-Ε και το Γραφείο Ύπατου Εκπροσώπου (OHR) προκειμένου να νομιμοποιηθούν αδικαιολόγητες παραβιάσεις της Συμφωνίας Ειρήνης του Ντέιτον για οιονεί νομικούς λόγους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράρτημα 4 της Συμφωνίας Ειρήνης του Ντέιτον υπέστη παράνομη αναθεώρηση, ενάντια στη θέληση των συμβαλλομένων μερών και εκτός των διαδικασιών που ορίζονται από τη Συνθήκη της Βιέννης σχετικά με το δίκαιο των Συνθηκών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το OHR, το οποίο δημιουργήθηκε ως ένας ad hoc διεθνής θεσμός, εστερείτο την εξουσία να επιβάλει τη συγκεντρωτικοποίηση ευρέος φάσματος λειτουργιών σε περιφρόνηση του Συντάγματος της Β-Ε που συμφωνήθηκε στο Ντέιτον, το οποίο επιφυλάσσει στις οντότητες όλες τις αρμοδιότητες εκτός από ελάχιστες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το επίπεδο των οντοτήτων από τον Ύπατο Εκπρόσωπο είχε ως αποτέλεσμα την μετάβαση από 7 κοινούς θεσμούς σε 70 θεσμούς που απασχολούν σχεδόν 23 000 άτομα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το OHR ενέκρινε απόφαση στις 12 Νοεμβρίου 2000 με την οποία επιβάλλεται ο νόμος για το Συνταγματικό Δικαστήριο της Β-Ε "έως ότου η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης εγκρίνει δεόντως τον εν λόγω νόμο, χωρίς τροποποιήσεις και χωρίς άλλες προϋποθέσεις"·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2000 το OHR έχει εκδώσει διατάγματα με τα οποία απομακρύνονται από τις θέσεις τους και αποκλείονται από δημόσια απασχόληση σχεδόν 200 πολίτες της Β-Ε μεταξύ των οποίων εκλεγμένοι πρόεδροι, βουλευτές, δικαστές και άλλοι αξιωματούχοι, ενώ συστηματικά εκδίδει διατάγματα με τα οποία απομακρύνονται πολιτικοί από τις θέσεις τους, τους απαγορεύεται η δημόσια απασχόληση, κατάσχονται ταξιδιωτικά έγγραφα και δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί·

1.  υπενθυμίζει στους τοπικούς πολιτικούς ηγέτες ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις που να εστιάζονται σε αναποτελεσματικούς, μη αποδοτικούς ή ανακόλουθους νόμους και θεσμούς· υπογραμμίζει την ανάγκη για μέτρα για την προστασία των πολιτικών, ατομικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων, ζητεί την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και ενθαρρύνει τους ηγέτες της Β-Ε να καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες για την εφαρμογή του πολιτικού συστήματος το οποίο περιγραφόταν στο Σύνταγμα του Ντέιτον·

2.  τονίζει ότι το OHR, ως μη εκλεγμένη πολιτική αρχή, δεν μπορεί στο εξής να επιβάλλει νόμους χωρίς καμία δυνατότητα έφεσης ή χωρίς τη συμβολή ανεξάρτητου φορέα· ζητεί επιμόνως να επαναβεβαιωθεί το παράρτημα Χ της Συμφωνίας Ειρήνης του Ντέιτον·

3.  ζητεί να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η υπεράσπιση της Συμφωνίας Ειρήνης του Ντέιτον και να τερματισθούν οποιεσδήποτε προσπάθειες αλλαγής ή υποβάθμισης της Διεθνούς Συμφωνίας Ειρήνης του Ντέιτον, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών για επιβολή νόμων που συνδέονται με το δικαστικό σύστημα και την εισαγγελία·

4.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) να σέβονται τους δημοκρατικούς θεσμούς, την κυριαρχία και τη θέληση του λαού της Β-Ε·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και την προεδρία και το κοινοβούλιο της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης.