Päätöslauselmaesitys - B8-1350/2015Päätöslauselmaesitys
B8-1350/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä

14.12.2015 - (2015/2979(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta

Menettely : 2015/2979(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-1350/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-1350/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑1350/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä

(2015/2979(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Cutileiron suunnitelman, Vance-Owenin suunnitelman, Owen-Stoltenbergin suunnitelman ja yhteysryhmän maiden suunnitelman,

–  ottaa huomioon 1. maaliskuuta 1994 allekirjoitetun Washingtonin sopimuksen[1],

–  ottaa huomioon Daytonissa 21. marraskuuta 1995 parafoidun ja 14. joulukuuta 1995 Pariisissa allekirjoitetun Daytonin rauhansopimuksen ja sen 12 liitettä ja etenkin liitteet 4 ja 10[2],

–  ottaa huomioon Bonnissa 9. ja 10. joulukuuta 1997 pidetyssä rauhan täytäntöönpanoneuvoston kokouksessa laaditut Bonnin päätelmät[3],

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen hyväksymän päätöslauselman 1384 (2004) 13 kohdan[4],

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen hyväksymän päätöslauselman 1592 (2007) 1 kohdan[5],

–  ottaa huomioon 4. syyskuuta 2015 päivätyn korkean edustajan erityiskertomuksen YK:n pääsihteerille rauhaa koskevan yleisen puitesopimuksen täytäntöönpanosta Bosnia ja Hertsegovinassa[6],

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 16. joulukuuta 2015 antaman julkilausuman Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että konfliktin jälkeen kansainvälinen yhteisö ja Bosnia ja Hertsegovinan poliittiset toimijat olivat tietoisia, että maan olemassaolon jatkuminen asetettujen AVNOJ-rajoina tunnettujen rajojen sisällä edellytti radikaalia hajauttamista;

B.  ottaa huomioon, että Daytonin rauhansopimus merkitsi sodan loppua ja loi Bosnia ja Hertsegovinaan täysin uuden sisäisen rakenteen, joka koski vaalimenettelyä ja instituutioiden toimintaa, syyskuussa 1995 hyväksyttyjen Geneven ja New Yorkin periaatteiden mukaisesti;

C.  toteaa, että 20 vuotta Daytonin rauhansopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kansainvälinen yhteisö ja jotkut paikalliset toimijat, kuten Bosnia ja Hertsegovinan korkea edustaja, Bosnia ja Hertsegovinan perustuslakituomioistuin ja YK:n turvallisuusneuvosto, ovat ”horjuttaneet merkittävällä tavalla” Bosnia ja Hertsegovinan perustuslakia;

D.  toteaa, että Bosnia ja Hertsegovinan perustuslakituomioistuin ja korkean edustajan toimisto käyttävät Bosnia ja Hertsegovinan perustuslain 3.5 ja 3.3 (a) artiklaa legitimoidakseen Daytonin rauhansopimuksen luvattomat rikkomiset näennäisin lakiperustein;

E.  toteaa, että Daytonin rauhansopimuksen liitettä 4 tarkistettiin laittomasti allekirjoittajaosapuolten tahdon vastaisesti ja valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisten menettelyjen ulkopuolella;

F.  toteaa, että korkean edustajan toimistolla, joka perustettiin tilapäiseksi kansainväliseksi elimeksi, ei ollut toimivaltaa vaatia useiden tehtävien keskittämistä Bosnia ja Hertsegovinaa koskevan Daytonin perustuslain vastaisesti, sillä sen mukaan entiteeteillä on lähes kaikki toimivalta;

G.  toteaa, että korkean edustajan toteuttama toimivallan siirto entiteettien tasolta johti 7 yhteisestä elimestä 70 elimeen, joissa työskentelee lähes 23 000 ihmistä;

H.  toteaa, että korkean edustajan toimisto hyväksyi 12. marraskuuta 2000 päätöksen, jonka mukaan sovelletaan Bosnia ja Hertsegovinan valtion tuomioistuinta koskevaa lakia, kunnes Bosnia ja Hertsegovinan parlamentaarinen yleiskokous hyväksyy tämän lain oikeassa muodossa, ilman muutoksia ja ehtoja;

I.  toteaa, että vuodesta 2000 alkaen korkean edustajan toimisto on antanut määräyksiä, joilla on erotettu ja suljettu pois julkisen sektorin tehtävistä lähes 200 Bosnia ja Hertsegovinan kansalaista, kuten valittuja puheenjohtajia, lainsäätäjiä, tuomareita ja muita virkamiehiä; toteaa lisäksi, että se on jatkuvasti tehnyt päätöksiä poliitikkojen virasta poistamisista, kieltänyt heiltä julkisissa tehtävissä toimimisen, takavarikoinut matkustusasiakirjoja ja jäädyttänyt pankkitilejä;

1.  muistuttaa paikallisia poliittisia johtajia, että tarvitaan tehottomiin ja epäjohdonmukaisiin lakeihin ja elimiin keskittyviä uudistuksia; korostaa tarvetta toimenpiteisiin, joilla suojellaan poliittisia oikeuksia, kansalaisoikeuksia ja ihmisoikeuksia; kehottaa palauttamaan oikeusvaltion ja kannustaa Bosnia ja Hertsegovinan johtajia ponnistelemaan merkittävästi Daytonin perustuslaissa määrätyn poliittisen järjestelmän panemiseksi täytäntöön;

2.  korostaa, että korkean edustajan toimisto ei voi poliittisena viranomaisena, jota ei ole valittu vaaleilla, määrätä lakeja ilman minkäänlaista muutoksenhakuoikeutta tai minkään riippumattoman elimen panosta; kehottaa vahvistamaan Daytonin rauhansopimuksen liitteen 10;

3.  kehottaa panemaan täytäntöön tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan, että Daytonin rauhansopimusta noudatetaan, ja pysäyttämään kaikki yritykset muuttaa tai relativisoida kansainvälinen Daytonin rauhansopimus, kuten pyrkimykset antaa tuomioistuimeen ja syyttäjän virastoon liittyviä lakeja;

4.  kehottaa neuvostoa, komissiota ja komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa kunnioittamaan Bosnia ja Hertsegovinan demokraattisia elimiä, sen suvereniteettia ja sen kansan tahtoa;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Bosnia ja Hertsegovinan presidenttineuvostolle ja parlamentille.