Förfarande : 2015/2979(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1350/2015

Ingivna texter :

B8-1350/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 239kWORD 65k
14.12.2015
PE573.387v01-00
 
B8-1350/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP))


Georg Mayer för ENF-gruppen

Europaparlamentets resolution om 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP))  
B8-1350/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Cutileiroplanen, Vance-Owenplanen, Owen-Stoltenbergplanen och kontaktgruppens plan,

–  med beaktande av Washingtonavtalet, som undertecknades den 1 mars 1994(1),

–  med beaktande av Daytonavtalet och dess tolv bilagor, särskilt bilagorna IV och X, som paraferades den 21 november 1995 i Dayton och undertecknades den 14 december 1995 i Paris(2),

–  med beaktande av Bonnslutsatserna från det fredsgenomförande rådet i Bonn den 9 och 10 december 1997(3),

–  med beaktande av punkt 13 i Europarådets parlamentariska församlings resolution 1384 (2004)(4),

–  med beaktande av punkt 1 i Europarådets parlamentariska församlings resolution 1592 (2007)(5),

–  med beaktande av den höga representantens särskilda rapport av den 4 september 2015 till FN:s generalsekreterare om genomförandet av det allmänna ramavtalet för fred i Bosnien och Hercegovina(6),

–  med beaktande av uttalandet av den 16 december 2015 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om 20-årsdagen av Daytonavtalet,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Efter konflikten var världssamfundet och de politiska aktörerna i Bosnien och Hercegovina medvetna om att landets överlevnad inom de fastställda gränser som kallas AVNOJ-gränserna var beroende av en långtgående decentralisering.

B.  Daytonavtalet innebar slutet på kriget och inrättandet en helt ny intern struktur i Bosnien och Hercegovina, både när det gäller valprocessen och institutionernas funktionssätt, i enlighet med Genève- och New York-principerna från september 1995.

C.  Under de 20 år som gått sedan undertecknandet av Daytonavtalet har Bosnien och Hercegovinas konstitution ”massivt ödelagts” av medlemmar av det internationella samfundet och ett antal lokala aktörer, inklusive den höga representanten för Bosnien och Hercegovina, landets författningsdomstol och FN:s säkerhetsråd.

D.  Både artiklarna 3.5 och 3.3 a i den bosniska konstitutionen utnyttjas av landets författningsdomstol och den höga representantens kansli för att legitimera otillåtna kränkningar av Daytonavtalet på förment rättsliga grunder.

E.  Bilaga 4 till Daytonavtalet har ändrats på ett olagligt sätt, mot de avtalsslutande parternas vilja och i strid med de förfaranden som fastställs i Wienkonventionen om traktaträtten.

F.  Den höga representantens kansli, som skapades som en tillfällig internationell institution, saknade befogenhet att centralisera ett brett spektrum av funktioner i strid med Bosnien och Hercegovinas Daytonkonstitution, som förbehåller alla utom ett fåtal befogenheter åt entiteterna.

G.  Den höga representantens överföring av befogenheter från entiteterna har lett till ett skifte från 7 gemensamma institutioner till 70 institutioner som sysselsätter nästan 23 000 personer.

H.  Den höga representantens kansli antog den 12 november 2000 ett beslut om att införa en lag om Bosnien och Hercegovinas statliga domstol ”tills Bosnien och Hercegovinas parlamentariska församling antar denna lag i vederbörlig ordning, utan ändringar och utan villkor”.

I.  Sedan 2000 har den höga representantens kansli utfärdat dekret där nära 200 bosniska medborgare avsätts från och förbjuds att inneha offentliga ämbeten, inklusive valda presidenter, lagstiftare, domare och andra tjänstemän. Kansliet har rutinmässigt utfärdat dekret för att avsätta politiker, förbjuda dem att inneha offentliga ämbeten, beslagta resehandlingar och frysa bankkonton.

1.  Europaparlamentet påminner de lokala politiska ledarna om att det behövs reformer inriktade på ineffektiva, olämpliga eller inkonsekventa lagar och institutioner. Parlamentet framhåller behovet av åtgärder för att skydda de politiska, medborgerliga och mänskliga rättigheterna, begär att rättssäkerheten återupprättas, och uppmanar ledarna i Bosnien och Hercegovina att göra betydande ansträngningar för att genomföra det politiska system som förutsågs i Daytonkonstitutionen.

2.  Europaparlamentet betonar att den höga representantens kansli, som är en icke-vald politisk myndighet, inte längre kan införa lagar som inte går att överklaga eller utan att inhämta synpunkter från ett oberoende organ. Parlamentet kräver att bilaga X till Daytonavtalet ska bekräftas.

3.  Europaparlamentet efterlyser nödvändiga åtgärder för att se till att Daytonavtalet upprätthålls, och att alla försök att förändra eller relativisera det internationella Daytonavtalet stoppas, inklusive försök att införa lagar som avser domstolen och åklagarmyndigheten.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att respektera Bosnien och Hercegovinas demokratiska institutioner, landets suveränitet och dess befolknings vilja.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Bosnien och Hercegovinas presidentråd och parlament.

(1)

http://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/washagree_03011994.pdf

(2)

http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-home.htm

(3)

http://www.ohr.int/pic/default.asp?content_id=5183

(4)

”Församlingen anser det oförenligt med demokratiska principer att den höga representanten ska kunna fatta verkställbara beslut utan att vara ansvarig för dem eller skyldig att motivera deras giltighet och utan att det finns möjlighet till rättslig prövning.”

(5)

”Folkomröstningar är ett instrument för direktdemokrati som tillhör det europeiska arvet när det gäller val.”

(6)

http://www.ohr.int/other-doc/hr-reports/default.asp?content_id=49202

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy