Процедура : 2015/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1351/2015

Внесени текстове :

B8-1351/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0461

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 161kWORD 92k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.389v01-00
 
B8-1351/2015

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑1110/2015

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника на дейността


относно положението в Унгария (2015/2935(RSP))


Биргит Зипел, Петер Нидермюлер, Таня Файон, Силви Гийом, Ана Гомеш, Илияна Йотова, Силвия-Ивон Кауфман, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Сурая Пост, Вилия Блинкевичуте, Юг Байе, Петра Камереверт, Милтиадис Киркос , Андрейс Мамикинс, Емилиян Павел, Кристин Рево Д'Алон Бонфоа, Ели Шлайн, Даниеле Виоти Евелин Гебхарт, Серхио Гутиерес Прието, Никос Андрулакис, Никола Данти, Патриция Тоя, Мирослав Похе, Никола Капуто, Димитрис Пападакис, Елена Валенсиано, Виорика Дънчила, Костас Мавридис, Момчил Неков, Изабела Де Монте, Флавио Дзанонато, Марк Тарабела, Едуар Мартен, Ерик Андрийо, Виктор Боштинару, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Мария Грапини, Тибор Сани, Брандо Бенифеи, Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Джули Уорд от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Унгария (2015/2935(RSP))  
B8-1351/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид преамбюла на Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално тире 2 и тирета 4—7 от него,

–  като взе предвид по-конкретно член 2, член 3, параграф 3, второ тире и членове 6 и 7 от ДЕС, както и членовете от ДЕС и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), свързани със спазването, насърчаването и защитата на основните права в ЕС,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г., която беше провъзгласена на 12 декември 2007 г. в Страсбург и влезе в сила с Договора от Лисабон през декември 2009 г.,

–  като взе предвид своите резолюции от 10 март 2011 г. относно закона за медиите в Унгария(1) и от 5 юли 2011 г. относно преработената конституция на Унгария(2),

–  като взе предвид писмото, изпратено на 6 март 2013 г. от министрите на външните работи на Германия, Нидерландия, Дания и Финландия до председателя на Комисията Жозе Мануел Барозу, в което се призовава за създаване на механизъм за насърчаване на спазването на основните ценности в държавите членки,

–  като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2013 г. относно положението с основните права: стандарти и практики в Унгария(3),

–  като взе предвид разискването в пленарна зала от 21 октомври 2014 г. относно демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в Унгария,

–  като взе предвид заключенията на Съвета и на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 16 декември 2014 г. относно гарантиране на спазването на принципите на правовата държава,

–  като взе предвид изслушването в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи от 22 януари 2015 г. относно положението с правата на човека в Унгария,

–  като взе предвид своята резолюция от 10 юни 2015 г. относно положението в Унгария(4),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2014 г., озаглавено „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“ (COM(2014)0158),

–  като взе предвид изявлението от 27 ноември 2015 г. на комисаря на Съвета на Европа по правата на човека след посещението му в Унгария,

–  като взе предвид изявлението на Комисията по време на разискването в пленарна зала, проведено в Парламента на 2 декември 2015 г., относно положението в Унгария,

–  като взе предвид Унгарския закон CXL от 2015 г. относно масовата имиграция,

–  като взе предвид Унгарския закон CXLII от 2015 г. относно ефективната защита на границите на Унгария и относно масовата имиграция,

–  като взе предвид резолюция 36/2015 на Държавното събрание на Република Унгария относно послание до ръководителите на Европейския съюз, приета на 22 септември 2015 г.,

–  като взе предвид предстоящата оценка на Комисията по отношение на четвъртата поправка на Конституцията на Унгария,

–  като взе предвид резолюция 1941(2015) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно искане за откриване на процедура за наблюдение по отношение на Унгария, последващата резолюция 2064(2015) и резолюция 2035(2015) относно защитата на безопасността на журналистите и свободата на медиите в Европа,

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, и като има предвид, че тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете (член 2 от ДЕС);

Б.  като има предвид, че доброто разходване на публични средства и защитата на финансовите интереси на ЕС следва да бъдат ключови елементи от политиката на ЕС за укрепване на доверието на гражданите, като се гарантира, че техните пари се използват правилно, ефективно и ефикасно;

В.  като има предвид, че начинът, по който принципите на правовата държава се прилагат на национално равнище, играе съществена роля за гарантирането на взаимно доверие между държавите членки и съответните им правни системи, и следователно е от ключово значение за създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, както е посочено в дял V от ДФЕС;

Г.  като има предвид, че Хартата на основните права на ЕС забранява всяка форма на дискриминация на каквото и да било основание, като например пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

Д.  като има предвид, че правото на убежище е гарантирано, при надлежно спазване на разпоредбите на Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и Протокола към нея относно статута на бежанците от 31 януари 1967 г., и в съответствие с ДЕС и ДФЕС;

Е.  като има предвид, че развитието на събитията в Унгария в последно време породи загриженост относно положението с основните права, демокрацията и принципите на правовата държава в страната, и по-специално по отношение на свободата на медиите и плурализма, борбата срещу нетолерантността и дискриминацията, човешките права на имигрантите, на лицата, търсещи убежище, и на бежанците, по отношение на свободата на събранията и сдруженията, свободата на образование и на академични научни изследвания, равното третиране на религия и убеждения, по отношение на ограниченията и пречките пред дейностите на организациите на гражданското общество, правата на хората, принадлежащи към малцинства, включително ромите и ЛГБТИ, независимостта на съдебната система и редица притеснителни твърдения за корупция и конфликти на интереси, които подкопават принципите на правовата държава;

Ж.  като има предвид, че през юли и септември 2015 г. Държавното събрание на Република Унгария прие редица изменения, свързани по-специално със Закона за убежището, Наказателния кодекс, Закона за наказателното съдопроизводство, Закона за граничния контрол, Закона за полицията и Закона за националната отбрана; като има предвид, че предварителната оценка на Комисията разкри редица сериозни проблеми във връзка със съответствието на тези изменения с правото на ЕС и последиците от тях за зачитането на основните права на мигрантите, и по-специално спазването на принципа на забрана за връщане; като има предвид, че на 6 октомври 2015 г. Комисията изпрати административно писмо до унгарското правителство; като има предвид, че унгарското правителство отговори на това писмо на 4 ноември 2015 г.;

З.  като има предвид, че в своето изявление, представено по време на разискването в пленарна зала, проведено в Европейския парламент на 2 декември 2015 г., относно положението в Унгария, Комисията заяви, че е готова да използва всички налични средства, включително процедурите за нарушения, за да гарантира, че Унгария — както и която и да е друга държава членка — изпълнява задълженията си съгласно правото на Съюза и зачита ценностите на Съюза, посочени в член 2 от ДЕС; като има предвид, че според Комисията на този етап не са изпълнени условията за задействане на рамката в областта на правовата държава по отношение на Унгария;

1.  отново посочва своята позиция, изразена в резолюцията на Парламента от 10 юни 2015 г. относно положението в Унгария;

2.  припомня, че сериозно нарушение от страна на държава членка на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС, би задействало процедурата по член 7;

3.  изразява сериозно безпокойство във връзка с наскоро приетите законодателни промени в областта на миграцията, убежището и закона за границите; изразява съжаление относно поредицата от спешни мерки, предприети през последните месеци, които затрудниха изключително много и дори направиха невъзможен достъпа до международна закрила и които необосновано криминализираха мигрантите и лицата, търсещи убежище; подчертава своите опасения във връзка със спазването на принципа на забрана за връщане; отново изразява своята загриженост относно все по-честото прибягване до задържане на лица, търсещи убежище, и използването на ксенофобска реторика, свързваща мигрантите със социални проблеми или рискове за сигурността, като по този начин се затруднява още повече интеграцията на малкото мигранти, останали в страната;

4.  счита, че всички държави членки трябва да прилагат изцяло правото на ЕС в своите законодателни и административни практики и че цялото законодателство, включително първичното законодателство на всяка държава членка или страна кандидатка, трябва да отразява и да бъде в съответствие с основните европейски ценности, а именно демократичните принципи, принципите на правовата държава и основните права;

5.  изразява съжаление относно липсата на реакция от страна на Съвета спрямо развитието на положението в Унгария; настоятелно призовава Съвета на Европейския съюз и Европейския съвет да проведат обсъждане и да приемат заключения относно положението в Унгария;

6.  отбелязва, че конституционните, правните и политическите събития предизвикаха загриженост във връзка с принципите на правовата държава, демокрацията и основните права в Унгария през изминалите години, както и че тези събития, взети заедно, очевидно представляват нововъзникваща системна заплаха за принципите на правовата държава в тази държава членка; счита, че Унгария подлага на изпитание способността и готовността на ЕС да реагира на заплахи и нарушения от страна на държава членка спрямо основополагащите ценности на Съюза; изразява съжаление във връзка с това, че бездействието на ЕС може да е допринесло за подобно развитие на събитията в някои други държави членки, като например Полша, където, както и в Унгария, са налице тревожни признаци за подкопаване на принципите на правовата държава;

7.  изразява съжаление за това, че във връзка със събитията в Унгария Комисията, в качеството си на пазител на Договорите, все още не счита, че са изпълнени условията за задействане на рамката в областта на правовата държава;

8.  отбелязва, че процедурите за нарушение, стартирани от Комисията срещу унгарското правителство, представляват стъпки в правилната посока; все пак припомня, че макар процедурите за нарушение да са важен инструмент за решаване на някои проблеми, свързани с принципите на правовата държава, чрез тях се постигат ограничени резултати, тъй като Комисията може да стартира тези процедури единствено при нарушение на конкретна разпоредба от законодателството на ЕС, и следователно те невинаги могат да санкционират ефективно систематични нарушения на основните ценности, както беше посочено в съобщението на Комисията относно рамката на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава;

9.  отново припомня своя призив към Комисията да задейства първия етап от рамката на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава и във връзка с това незабавно да започне процес на задълбочен мониторинг по отношение на положението с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в Унгария, като извърши оценка на потенциално тежкото системно нарушение на ценностите, на които се основава Съюзът съгласно член 2 от ДЕС, включително комбинираното въздействие на редица мерки, които подкопават състоянието на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, и като направи оценка на възникването на системна заплаха за принципите на правовата държава във въпросната държава членка – заплаха, която би могла да прерасне в недвусмислен риск от тежко нарушение по смисъла на член 7 от ДЕС;

10.  отново отправя призив към Комисията да представи предложение за създаване на механизъм на ЕС за демокрация, правова държава и основни права като инструмент за спазване и прилагане на Хартата и Договорите, подписани от всички държави членки, въз основа на общи и обективни показатели, и да извърши независима годишна оценка на положението с основните права, демокрацията и принципите на правовата държава във всички държави членки, по еднакъв начин и без да се правят разграничения, която да включва оценка на Агенцията на ЕС за основните права, както и подходящи задължителни корективни механизми, с цел преодоляване на съществуващите пропуски и осигуряване на възможност за прилагане на автоматични и постепенни ответни действия при нарушения на принципите на правовата държава и основните права на равнището на държавите членки;

11.  призовава за създаването на силна и независима Европейска прокуратура, с цел провеждане на борба с измамите спрямо бюджета на ЕС и злоупотребите с европейски средства, включително в Унгария; отбелязва решението на Комисията от 14 юли 2015 г. за прекратяване на няколко договора по осем финансови програми на ЕС поради използването на твърде ограничителен критерий за подбор на проекти при процедури за възлагане на обществени поръчки в Унгария; призовава Комисията да продължи всички разследвания и да използва пълноценно всички съществуващи законодателни инструменти, за да гарантира прозрачното и надлежно усвояване на финансовите средства на ЕС в Унгария въз основа на правото на ЕС;

12.  приветства европейската гражданска инициатива, регистрирана от Комисията на 30 ноември 2015 г., с която Комисията се призовава да задейства член 7 от ДЕС и да представи „унгарския въпрос“ пред Съвета; възлага на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да изготви специален доклад относно Унгария в съответствие с член 83, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността на ЕП, с цел приемане на мотивирано предложение, призоваващо Съвета да предприеме действия съгласно член 7, параграф 1 от ДЕС, и да установи наличието на очевиден риск от тежко нарушение на държава членка по отношение на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС;

 

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на президента, на правителството и на парламента на Унгария, на правителствата и на парламентите на държавите членки и на страните кандидатки, на Агенцията на ЕС за основните права, на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

(1)

ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 154.

(2)

ОВ C 33 E, 5.2.2013 г., стр. 17.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2013)0315.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2015)0227.

Правна информация - Политика за поверителност