Procedure : 2015/2935(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1351/2015

Indgivne tekster :

B8-1351/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0461

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 157kWORD 75k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.389v01-00
 
B8-1351/2015

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-1110/2015

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om situationen i Ungarn (2015/2935(RSP))


Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Julie Ward for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ungarn (2015/2935(RSP))  
B8-1351/2015

Europa-Parlamentet,

  der henviser til præamblen til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig anden betragtning og fjerde til syvende betragtning,

–  der navnlig henviser til artikel 2, artikel 3, stk. 3, andet led, og artikel 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union samt til de artikler i TEU og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der vedrører overholdelse, fremme og beskyttelse af de grundlæggende rettigheder i EU,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af 7. december 2000, der blev proklameret den 12. december 2007 i Strasbourg og trådte i kraft sammen med Lissabontraktaten i december 2009,

–  der henviser til sin beslutning af 10. marts 2011 om medieloven i Ungarn(1) og af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov(2),

–  der henviser til skrivelsen af 6. marts 2013, der blev sendt af udenrigsministrene i Tyskland, Nederlandene, Danmark og Finland til Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og som slog til lyd for en mekanisme til fremme af overholdelsen af de grundlæggende værdier i medlemsstaterne,

–  der henviser til sin beslutning af 3. juli 2013 om situationen for grundlæggende rettigheder: standarder og praksis i Ungarn(3),

–  der henviser til plenarforsamlingens forhandling af 21. oktober 2014 om de demokratiske principper, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Ungarn,

–  der henviser til konklusionerne af 16. december 2014 fra Rådet og medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, om sikring af overholdelsen af retsstatsprincippet,

–  der henviser til høringen i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender den 22. januar 2015 om menneskerettighedssituationen i Ungarn,

–  der henviser til sin beslutning af 10. juni 2015 om situationen i Ungarn(4),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2014 om en ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet (COM(2014)0158),

–  der henviser til erklæringen af 27. november 2015 fra Europarådets menneskerettighedskommissær efter hans besøg i Ungarn,

–  der henviser til Kommissionens erklæring på plenarmødet i Parlamentet den 2. december 2015 om situationen i Ungarn,

–  der henviser til den ungarske lov CXL af 2015 om masseindvandring,

–  der henviser til den ungarske lov CXLII af 2015 om en effektiv beskyttelse af Ungarns grænser og om masseindvandring,

–  der henviser til beslutning 36/2015 fra det ungarske parlament om et budskab til lederne af Den Europæiske Union, vedtaget den 22. september 2015,

–  der henviser til Kommissionens kommende vurdering af det fjerde tillæg til den ungarske grundlov,

–  der henviser til beslutning 1941 (2013) fra Europarådets Parlamentariske Forsamling om en anmodning om påbegyndelse af en overvågningsprocedure i forhold til Ungarn, om den opfølgende beslutning 2064 (2015) og om beslutning 2035 (2015) om beskyttelse af journalisters sikkerhed og om mediefrihed i Europa,

–  der henviser til forespørgsel til mundtlig besvarelse til Kommissionen om situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, og til, at dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd (artikel 2 i TEU);

B.  der henviser til, at forsvarlige offentlige udgifter og beskyttelse af EU’s finansielle interesser bør være centrale elementer i EU’s politik for at øge borgernes tillid ved at sikre, at deres penge bruges korrekt, produktivt og effektivt;

C.  der henviser til, at den måde, hvorpå retsstatsprincippet gennemføres på nationalt plan, spiller en afgørende rolle for den gensidige tillid mellem medlemsstaterne og deres respektive retssystemer og derfor er en central forudsætning for at virkeliggøre et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed som beskrevet i afsnit V i TEUF;

D.  der henviser til, at EU's charter om grundlæggende rettigheder forbyder enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold;

E.  der henviser til, at retten til asyl er garanteret under behørig efterlevelse af reglerne i Genève-konventionen af 28. juli 1951 og protokollen hertil af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling og i overensstemmelse med TEU og TEUF;

F.  der henviser til, at den seneste udvikling i Ungarn har givet anledning til betænkeligheder med hensyn til situationen i forhold til de grundlæggende rettigheder, demokratiet og retsstatsprincippet i landet, navnlig hvad angår mediefriheden og mediepluralismen, kampen mod intolerance og diskrimination, immigranters, asylansøgeres og flygtninges menneskerettigheder, forsamlings- og foreningsfriheden, retten til uddannelse og akademisk forskning, ligebehandling med hensyn til religion og tro, restriktioner og hindringer for civilsamfundsorganisationers aktiviteter, rettigheder for personer tilhørende mindretal, herunder romaer og LGBT-personer, domstolenes uafhængighed og mange foruroligende påstande om korruption og interessekonflikter, der undergraver retsstaten;

G.  der henviser til, at det ungarske parlament i juli og september 2015 vedtog en række ændringer, der navnlig vedrørte asylloven, straffeloven, strafferetsplejeloven, loven om grænserne, loven om politiet og loven om det nationale forsvar; der henviser til, at Kommissionens foreløbige vurdering gav anledning til alvorlige betænkeligheder med hensyn til disse ændringers forenelighed med EU-retten og deres konsekvenser for respekten for overholdelsen af migranternes grundlæggende rettigheder, særlig princippet om non-refoulement; der henviser til, at Kommissionen den 6. oktober 2015 sendte en administrativ skrivelse til den ungarske regering; der henviser til, at den ungarske regering besvarede denne skrivelse den 4. november 2015;

H.  der henviser til, at Kommissionen i den erklæring, den afgav på plenarmødet i Europa-Parlamentet den 2. december 2015 om situationen i Ungarn, anførte, at den var parat til at tage alle til rådighed værende midler – herunder traktatbrudsprocedurer – i brug for at sikre, at Ungarn – og enhver anden medlemsstat – overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten og respekterer Unionens værdier som fastsat i artikel 2 i TEU; der henviser til, at det er Kommissionens opfattelse, at betingelserne for at aktivere rammen for styrkelse af retsstatsprincippet over for Ungarn endnu ikke er opfyldt;

1.  gentager det standpunkt, Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning af 10. juni 2015 om situationen i Ungarn,

2.  minder om, at en grov overtrædelse af de værdier, der er omhandlet i artikel 2 i TEU, begået af en medlemsstat vil udløse den procedure, der er fastsat i artikel 7 i TEU;

3.  giver udtryk for alvorlige betænkeligheder angående de lovændringer, der er vedtaget for nylig med hensyn til migration, asyl og grænser; beklager, at der i løbet af de seneste måneder er truffet en række forhastede foranstaltninger, som har gjort adgangen til international beskyttelse ekstremt vanskelig og med urette har kriminaliseret migranter og asylansøgere; understreger sin bekymring vedrørende respekten for princippet om non-refoulement; giver atter udtryk for bekymring over, at man i stigende grad vælger at tilbageholde asylansøgere og anvende fremmedfjendsk retorik, der forbinder migranter med sociale problemer eller sikkerhedsrisici, og derved gør integrationen af de få migranter, der bliver i landet, endnu mere problematisk;

4.  mener, at samtlige medlemsstater skal overholde EU-retten fuldt ud i lovgivning og administrativ praksis, og at al lovgivning, også den primære ret i enhver medlemsstat og ethvert kandidatland, skal afspejle og stemme overens med grundlæggende europæiske værdier, dvs. de demokratiske principper, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder;

5.  beklager endnu en gang den manglende reaktion fra Rådet på udviklingen i Ungarn; opfordrer indtrængende Rådet for Den Europæiske Union og Det Europæiske Råd til at drøfte og vedtage konklusioner om situationen i Ungarn;

6.  bemærker, at de forfatningsmæssige, retlige og politiske udviklingstendenser har givet anledning til bekymring vedrørende retsstatsprincippet, demokratiet og de grundlæggende rettigheder i Ungarn i de senere år, og at disse udviklingstendenser tilsammen kan pege på en spirende systemisk trussel mod retsstatsprincippet i denne medlemsstat; mener, at Ungarn udgør en prøve for EU, hvor sidstnævnte kan bevise sin evne og vilje til at reagere på trusler og tilsidesættelse af EU's egne grundlæggende værdier fra en medlemsstats side; beklager, at den manglende reaktion fra EU's side kan have bidraget til tilsvarende udviklingstendenser i visse andre medlemsstater som f.eks. Polen, hvor der ligesom i Ungarn er foruroligende tegn på, at retsstatsprincippet bliver undergravet;

7.  beklager, at Kommissionen i sin egenskab af traktaternes vogter stadig ikke mener, at betingelserne for at aktivere rammen for styrkelse af retsprincippet er opfyldt i forbindelse med udviklingen i Ungarn;

8.  noterer sig, at de traktatbrudsprocedurer, som Kommissionen har iværksat over for den ungarske regering, er skridt i den rigtige retning; minder imidlertid om, at traktatbrudsprocedurer – selv om de er et vigtigt redskab til at løse visse problemer vedrørende overholdelsen af retsstatsprincippet – har begrænset rækkevidde, eftersom Kommissionen kun kan iværksætte traktatbrudsproceduren, når de pågældende forhold samtidig udgør en overtrædelse af en specifik EU-retlig bestemmelse, og denne procedure kan derfor ikke altid effektivt anvendes i forbindelse med systematiske overtrædelser af grundlæggende værdier, hvilket Kommissionen har påpeget i sin meddelelse om en ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet;

9.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at aktivere første fase i EU-rammen for styrkelse af retsstatsprincippet og derved indlede en øjeblikkelig og dybtgående overvågningsproces vedrørende situationen med hensyn til demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Ungarn og vurdere en potentiel systemisk og grov overtrædelse af de værdier, Den Europæiske Union bygger på, jf. artikel 2 i TEU, herunder de samlede virkninger af en række foranstaltninger, der undergraver demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, og vurdere den spirende systemiske trussel mod retsstatsprincippet i denne medlemsstat, som vil kunne udvikle sig til en klar fare for en grov overtrædelse, jf. artikel 7 i TEU;

10.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge et forslag om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder som et værktøj til overholdelse og håndhævelse af chartret og traktaterne, som alle medlemsstater har undertegnet, med udgangspunkt i fælles og objektive indikatorer, samt om at foretage en upartisk årlig vurdering af situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder, demokratiet og retsstatsprincippet i alle medlemsstater over én bank og på lige fod, som omfatter en evaluering fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder såvel som passende bindende og korrigerende mekanismer, med henblik på at få lukket de eksisterende huller og give mulighed for en automatisk og gradvis reaktion på overtrædelser af retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder på medlemsstatsplan;

11.  slår til lyd for, at der oprettes en stærk og uafhængig europæisk anklagemyndighed (EPPO) for at bekæmpe svig over for EU-budgettet og underslæb med offentlige midler, også i Ungarn; noterer sig Kommissionens beslutning af 14. juli 2015 om at suspendere flere kontrakter i otte EU-finansieringsprogrammer som følge af anvendelsen af et overdrevent restriktivt udvælgelseskriterium i de offentlige udbudsprocedurer i Ungarn; opfordrer Kommissionen til at gå videre med alle undersøgelser og anvende alle eksisterende lovgivningsmæssige redskaber fuldt ud for at sikre en gennemsigtig og korrekt anvendelse af EU-midler i Ungarn på grundlag af EU-retten;

12.  glæder sig over, at Kommissionen den 30. november 2015 har registreret et europæisk borgerinitiativ, hvori Kommissionen opfordres til at aktivere artikel 7 i TEU og indbringe det ungarske spørgsmål for Rådet; pålægger sit Udvalg om Borgerlige Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender at udarbejde en særlig betænkning om Ungarn i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 83, stk. 1, litra a), med henblik på vedtagelse af et begrundet forslag, der opfordrer Rådet til at træffe foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU og fastslå tilstedeværelsen af en klar fare for, at en medlemsstat groft overtræder de værdier, der er nævnt i artikel 2;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, Ungarns præsident, regering og parlament, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Europarådet samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

(1)

EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 154.

(2)

EUT C 33 E af 5.2.2013, s. 17.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0315.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0227.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik