Διαδικασία : 2015/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1351/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1351/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0461

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 178kWORD 95k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.389v01-00
 
B8-1351/2015

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1110/2015

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2015/2935(RSP))


Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Μιλτιάδης Κύρκος, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Νίκος Ανδρουλάκης, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Δημήτρης Παπαδάκης, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Κώστας Μαυρίδης, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Εύα Καϊλή, Julie Ward εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2015/2935(RSP))  
B8-1351/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και συγκεκριμένα το δεύτερο εδάφιο και τα εδάφια τέσσερα έως επτά,

–  έχοντας ιδίως υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση και τα άρθρα 6 και 7 της ΣΕΕ, καθώς και τα άρθρα της ΣΕΕ και της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που αφορούν τον σεβασμό, την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 7ης Δεκεμβρίου 2000, ο οποίος θεσπίσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, και τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το Νόμο περί Μέσων Ενημέρωσης στην Ουγγαρία(1), και της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με το Αναθεωρημένο Σύνταγμα της Ουγγαρίας,(2)

–  έχοντας υπόψη την επιστολή που απέστειλαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών, της Δανίας και της Φινλανδίας στον Πρόεδρο της Επιτροπής José Manuel Barroso, στις 6 Μαρτίου 2013, ζητώντας έναν μηχανισμό για την ενίσχυση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις θεμελιώδεις αξίες,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία(3)·

–  έχοντας υπόψη τη συζήτησή του στην ολομέλεια της 21ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των κρατών μελών, που συνεδρίασαν στους κόλπους του Συμβουλίου στις 16 Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τη διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση που πραγματοποίησε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 22 Ιανουαρίου σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στις 27 Νοεμβρίου 2015, μετά από την επίσκεψή του στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο στις 2 Δεκεμβρίου για την κατάσταση στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο CXL που εξέδωσε η Ουγγαρία το 2015 σχετικά με την μαζική μετανάστευση,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο CXLII που εξέδωσε η Ουγγαρία το 2015 σχετικά με την αποτελεσματική προστασία των συνόρων της Ουγγαρίας και τη μαζική μετανάστευση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 36/2015 του Ουγγρικού Κοινοβουλίου το οποίο συνιστούσε μήνυμα προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγκρίθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη αξιολόγηση της Τέταρτης Τροπολογίας του Θεμελιώδους Νόμου της Ουγγαρίας από την Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1941 (2013) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης με το οποίο ζητήθηκε η έναρξη διαδικασίας παρακολούθησης σε σχέση με την Ουγγαρία, το συναφές με αυτό ψήφισμα 2064 (2015) και το ψήφισμα 2035 (2015) σχετικά με την προστασία της ασφάλειας των δημοσιογράφων και της ελευθερίας του τύπου στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες και ότι οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (άρθρο 2 ΣΕΕ)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξυγίανση των δημοσίων δαπανών και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ θα πρέπει να αποτελούν κεντρικά στοιχεία της πολιτικής της ΕΕ για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών μέσω της εξασφάλισης της ορθής, αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των χρημάτων τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται το κράτος δικαίου σε εθνικό επίπεδο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και των αντίστοιχων νομικών συστημάτων τους και ότι, κατά συνέπεια, έχει ζωτική σημασία για την εγκαθίδρυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης που προβλέπεται στον Τίτλο V της ΣΛΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ασύλου διασφαλίζεται, τηρουμένων των κανόνων της Σύμβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του πρωτοκόλλου αυτής, της 31ης Ιανουαρίου 1967, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και σύμφωνα με τη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ουγγαρία έχουν προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην χώρα, ειδικότερα όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τον πλουραλισμό, τον αγώνα εναντίον της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων, τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία της παιδείας και της ακαδημαϊκής έρευνας, την ίση μεταχείριση των θρησκειών και των φρονημάτων, τους περιορισμούς και τους φραγμούς στις δραστηριότητες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τα δικαιώματα των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά και των ΛΟΑΔΜ, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και τις πολυάριθμες ανησυχητικές καταγγελίες για διαφθορά και συγκρούσεις συμφερόντων που υποσκάπτουν το κράτος δικαίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου 2015, το Ουγγρικό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια σειρά τροποποιήσεων, οι οποίες αφορούσαν συγκεκριμένα τη νομοθεσία για το άσυλο, τον ποινικό κώδικα, την ποινική δικονομία, τη νομοθεσία για τα σύνορα, τη νομοθεσία για την αστυνομία και τη νομοθεσία για την εθνική άμυνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προκαταρκτική αξιολόγηση που διενήργησε η Επιτροπή αποκάλυψε ορισμένες σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη συμβατότητα αυτών των τροποποιήσεων με τη νομοθεσία της ΕΕ και τις επιπτώσεις τους στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών, και συγκεκριμένα στον σεβασμό της αρχής της μη επαναπροώθησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Οκτωβρίου 2015, η Επιτροπή έστειλε διοικητική επιστολή στην ουγγρική κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουγγρική κυβέρνηση απάντησε στην εν λόγω επιστολή στις 4 Νοεμβρίου 2015·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ανακοίνωση που παρουσίασε κατά τη συζήτηση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 2 Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία, η Επιτροπή δήλωσε ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επί παραβάσει, για να εξασφαλίσει ότι η Ουγγαρία – όπως και οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος – θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ και θα σέβεται τις αξίες της Ένωσης που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του πλαισίου για το κράτος δικαίου για την Ουγγαρία δεν πληρούνται στο παρόν στάδιο·

1.  επαναλαμβάνει τη θέση που εξέφρασε στο ψήφισμά του της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία·

2.  υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε σοβαρή παραβίαση των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ εκ μέρους κράτους μέλους ενεργοποιεί τη διαδικασία του άρθρου 7·

3.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις πρόσφατα εγκριθείσες νομοθετικές αλλαγές στον τομέα της μετανάστευσης, του ασύλου και των συνόρων· εκφράζει αποδοκιμασία για τη σειρά άμεσων μέτρων που έχουν ληφθεί τους τελευταίους μήνες και τα οποία έχουν καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την πρόσβαση σε διεθνή προστασία και έχουν ποινικοποιήσει αδικαιολόγητα τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο· τονίζει τις ανησυχίες του σχετικά με την τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τις ολοένα και συχνότερες περιπτώσεις κράτησης αιτούντων άσυλο και για τη χρήση ξενοφοβικής ρητορικής η οποία συνδέει τους μετανάστες με κοινωνικά προβλήματα ή κινδύνους ασφαλείας, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη πιο προβληματική την ένταξη των λίγων μεταναστών που παραμένουν στη χώρα·

4.  φρονεί ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις νομοθετικές και διοικητικές πρακτικές τους και ότι ολόκληρη η νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του πρωτογενούς δικαίου ενός κράτους μέλους ή μιας υποψήφιας χώρας, πρέπει να αντανακλά τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες, δηλαδή τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα και να συνάδει με αυτές·

5.  εκφράζει τη λύπη του για την απουσία οιασδήποτε αντίδρασης εκ μέρους του Συμβουλίου για τις εξελίξεις στην Ουγγαρία· προτρέπει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πραγματοποιήσουν συζήτηση και να εκδώσουν συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία·

6.  σημειώνει ότι οι συνταγματικές, νομικές και πολιτικές εξελίξεις έχουν τα τελευταία χρόνια προκαλέσει ανησυχίες όσον αφορά τις αρχές του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία και ότι οι εξελίξεις αυτές, στο σύνολό τους, αντιπροσωπεύουν σαφώς μια αναδυόμενη συστημική απειλή κατά του κράτους δικαίου στο εν λόγω κράτος μέλος· πιστεύει ότι η Ουγγαρία είναι για την ΕΕ μια δοκιμασία η οποία της δίνει την ευκαιρία να αποδείξει την ικανότητά της και την προθυμία της να αντιδρά σε απειλές και παραβιάσεις των θεμελιωδών αξιών της από κράτη μέλη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αδράνεια της ΕΕ έχει πιθανόν συμβάλει σε παρόμοιες εξελίξεις σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη, όπως η Πολωνία, όπου υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις υπονόμευσης του κράτους δικαίου, παρόμοιες με εκείνες που παρατηρούνται στην Ουγγαρία·

7.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά τις εξελίξεις αυτές στην Ουγγαρία, η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, εξακολουθεί να θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του πλαισίου για το κράτος δικαίου·

8.  σημειώνει ότι οι διαδικασίες επί παραβάσει που έχει δρομολογήσει η Επιτροπή κατά της ουγγρικής κυβέρνησης αποτελούν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι, αν και οι διαδικασίες επί παραβάσει είναι σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση ορισμένων προβληματισμών που αφορούν το κράτος δικαίου, έχουν επιτύχει περιορισμένα μόνο αποτελέσματα, εξαιτίας του γεγονότος ότι η Επιτροπή μπορεί να κινεί αυτές τις διαδικασίες μόνο όταν υφίσταται παραβίαση μιας συγκεκριμένης διάταξης του δικαίου της ΕΕ, με αποτέλεσμα να μην είναι πάντα αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης περιπτώσεων συστηματικής καταστρατήγησης των θεμελιωδών αξιών, όπως τονίζει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου·

9.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να ενεργοποιήσει το πρώτο στάδιο του πλαισίου της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και, συνεπώς, να ξεκινήσει πάραυτα διαδικασία εντατικής παρακολούθησης της κατάστασης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία, στο πλαίσιο της οποίας θα αξιολογηθεί η ύπαρξη πιθανής σοβαρής συστημικής παραβίασης των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμένου αντίκτυπου ορισμένων μέτρων που υπονομεύουν την κατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και θα εκτιμηθεί το ενδεχόμενο ανάδυσης συστημικής απειλής εναντίον του κράτους δικαίου στο εν λόγω κράτος μέλος, η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης κατά την έννοια του άρθρου 7 της ΣΕΕ·

10.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση με αντικείμενο τη δημιουργία ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ο οποίος θα χρησιμεύει ως εργαλείο για την τήρηση και την επιβολή του Χάρτη και των Συνθηκών, με τη μορφή που έχουν υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη, και θα βασίζεται σε κοινούς και αντικειμενικούς δείκτες, και να διενεργεί αμερόληπτη, ετήσια αξιολόγηση της κατάστασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη, χωρίς διάκριση και σε ισότιμη βάση, που θα περιλαμβάνει αξιολόγηση από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, μαζί με κατάλληλους δεσμευτικούς και διορθωτικούς μηχανισμούς, ούτως ώστε να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά και να καταστεί δυνατή η αυτόματη και βαθμιαία αντίδραση σε παραβιάσεις του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε επίπεδο κράτους μέλους·

11.  ζητεί τη σύσταση μιας ισχυρής και ανεξάρτητης ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής (EPPO) για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ και της κατάχρησης των ευρωπαϊκών ταμείων, μεταξύ άλλων στην Ουγγαρία· λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2015 να αναστείλει μια σειρά συμβάσεων σε οκτώ προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ, λόγω της χρήσης υπερβολικά περιοριστικού κριτηρίου επιλογής στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων στην Ουγγαρία· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει όλες τις έρευνες και την εξαντλητική χρήση όλων των υφιστάμενων νομοθετικών εργαλείων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η διαφανής και ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ στην Ουγγαρία, με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την καταχώριση μιας πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών από την Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο τη οποίας της ζητήθηκε να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 της ΣΕΕ και να παραπέμψει το ζήτημα της Ουγγαρίας στο Συμβούλιο· αναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να εκπονήσει ειδική έκθεση για την Ουγγαρία σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού του, με στόχο την έκδοση αιτιολογημένης πρότασης που να καλεί το Συμβούλιο να δράσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ και να κρίνει εάν υφίσταται σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης από κράτος μέλος των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στον Πρόεδρο, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

(1)

ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 154.

(2)

ΕΕ C 33 E της 5.2.2013, σ. 17.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0315.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0227.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου