Postupak : 2015/2935(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1351/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1351/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0461

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 154kWORD 89k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.389v01-00
 
B8-1351/2015

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8‑1110/2015

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o stanju u Mađarskoj (2015/2935(RSP))


Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Julie Ward u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Mađarskoj (2015/2935(RSP))  
B8‑1351/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir preambulu Ugovora o Europskoj uniji (UEU), a posebno njezinu drugu alineju te alineje od četvrte do sedme,

 

–  uzimajući posebno u obzir članak 2. i članak 3. stavak 3. drugu alineju te članke 6. i 7. UEU-a, kao i članke UEU-a i Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) koji se odnose na poštovanje, promicanje i zaštitu temeljnih prava u EU-u,

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije od 7. prosinca 2000. koja je proglašena 12. prosinca 2007. u Strasbourgu i stupila na snagu zajedno s Ugovorom iz Lisabona u prosincu 2009.,

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 10. ožujka 2011. o zakonu o medijima u Mađarskoj(1) i od 5. srpnja 2011. o revidiranom mađarskom Ustavu(2),

–  uzimajući u obzir pismo od 6. ožujka 2013. godine koje su predsjedniku Komisije Joséu Manuelu Barrosu poslali ministri vanjskih poslova Njemačke, Nizozemske, Danske i Finske pozivajući na uspostavu mehanizma kojim će se u državama članicama poticati poštovanje temeljnih vrijednosti,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. srpnja 2013. o stanju temeljnih prava: standardi i prakse u Mađarskoj(3),

–  uzimajući u obzir svoju plenarnu raspravu od 21. listopada 2014. o demokraciji, vladavini prava i temeljnim pravima u Mađarskoj,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća i država članica sa sastanka u Vijeću održanog 16. prosinca 2014. o jamčenju poštovanja vladavine prava,

–  uzimajući u obzir saslušanje o stanju ljudskih prava u Mađarskoj održano 22. siječnja 2015. u Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. lipnja 2015. o stanju u Mađarskoj(4),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 11. ožujka 2014. naslovljenu „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava” (COM(2014)0158),

–  uzimajući u obzir izjavu povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava od 27. studenoga 2015. nakon njegova posjeta Mađarskoj,

–  uzimajući u obzir izjavu Komisije s plenarne rasprave o stanju u Mađarskoj održane 2. prosinca 2015. u Europskom parlamentu,

–  uzimajući u obzir mađarski Zakon CXL iz 2015. o masovnoj imigraciji,

–  uzimajući u obzir mađarski Zakon CXLII iz 2015. o učinkovitoj zaštiti mađarskih granica i o masovnoj imigraciji,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju mađarskog parlamenta br. 36/2015 o poruci upućenoj vođama Europske unije, koja je usvojena 22. rujna 2015.,

–  uzimajući u obzir buduću procjenu Četvrtog amandmana Temeljnog zakona Mađarske koju će provesti Europska komisija,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju 1941(2013) Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o zahtjevu za pokretanje postupka nadzora u pogledu Mađarske, prateću Rezoluciju 2064 (2015) i Rezoluciju 20135 (2015) o zaštiti sigurnosti novinara i medijske slobode u Europi;

–  uzimajući u obzir pitanje Komisiji o stanju u Mađarskoj (O-000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se Europska unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina te budući da su te vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca (članak 2. UEU-a);

B.  budući da bi razumna javna potrošnja i zaštita financijskih interesa EU-a trebali biti ključni elementi politike EU-a, čiji je cilj povećati pouzdanje građana osiguravajući da se njihov novac koristi ispravno, učinkovito i djelotvorno;

C.  budući da način provedbe vladavine prava na nacionalnoj razini ima ključnu ulogu u osiguravanju međusobnog povjerenja među državama članicama i njihovim pravnim sustavima te da je stoga od ključne važnosti za ostvarenje područje slobode, sigurnosti i pravde, u skladu s glavom V. UFEU-a;

D.  budući da je Poveljom o temeljnim pravima Europske unije zabranjena bilo kakva diskriminacija na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi ili spolnog usmjerenja;

E.  budući da je pravo na azil zajamčeno uz potpuno poštovanje pravila Ženevske konvencije od 28. srpnja 1951. i pripadajućeg Protokola od 31. siječnja 1967. koji se odnosi na status izbjeglica te je u skladu s UEU-om i UFEU-om;

F.  budući da su nedavni događaji u Mađarskoj rezultirali zabrinutošću u vezi sa stanjem ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u toj zemlji, posebice u pogledu slobode medija i pluralizma, borbe protiv nesnošljivosti i diskriminacije, ljudskih prava imigranata, tražitelja azila i izbjeglica, slobode okupljanja i udruživanja, slobode obrazovanja i akademskog istraživanja, jednakog postupanja prema vjerama i uvjerenjima, ograničavanja i onemogućavanja aktivnosti organizacija civilnog društva, prava pripadnika manjina, uključujući Rome i LGBTI zajednicu, neovisnosti pravosuđa i mnogih zabrinjavajućih optužbi za korupciju i sukobe interesa koje narušavaju vladavinu prava;

G.  budući da je mađarski parlament u srpnju i rujnu 2015. usvojio niz izmjena zakona koje se ponajprije odnose na zakon o azilu, kazneni zakon, zakon o kaznenom postupku, zakon o nadzoru državne granice, zakon o policiji i zakon o obrani; budući da su preliminarnom procjenom Komisije otkriveni brojni veliki problemi u vezi s usklađenosti tih amandmana s pravom EU-a i njihovim utjecajem na poštovanje temeljnih prava migranata, posebice načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja (non-refoulement); budući da je Komisija 6. listopada 2015. uputila administrativno pismo mađarskoj vladi; budući da je mađarska vlada odgovorila na to pismo 4. studenoga 2015.;

H.  budući da je Komisija u svojoj izjavi iznesenoj na plenarnoj raspravi o stanju u Mađarskoj održanoj 2. prosinca 2015. u Europskom parlamentu priopćila da je spremna upotrijebiti sva raspoloživa sredstva, uključujući i prekršajne postupke, kako bi se zajamčilo da Mađarska, baš kao i svaka druga država članica, djeluje u skladu sa svojim obvezama prema pravu Unije i da poštuje vrijednosti Unije iz članka 2. UEU-a; budući da Komisija smatra da u ovom trenutku nisu ispunjeni uvjeti za aktiviranje okvira vladavine prava u vezi s Mađarskom;

1.  ponavlja svoj stav iznesen u Rezoluciji od 10. lipnja 2015. o stanju u Mađarskoj;

2.  podsjeća na to da bi se u slučaju da država članica teško prekrši vrijednosti iz članka 2. UEU-a pokrenuo postupak iz članka 7.;

3.  izražava veliku zabrinutost zbog nedavno donesenih zakonodavnih izmjena u području zakona o migraciji, azilu i granicama; osuđuje niz ishitrenih mjera poduzetih tijekom proteklih mjeseci kojima se u velikoj mjeri otežava ili u potpunosti onemogućuje pristup međunarodnoj zaštiti i neopravdano kriminalizira migrante i tražitelje azila; naglašava svoju zabrinutost u pogledu poštovanja načela non-refoulementa; ponavlja svoju zabrinutost zbog sve prisutnijeg zadržavanja tražitelja azila i sve veće upotrebe ksenofobične retorike kojom se migrante povezuje s društvenim problemima ili sigurnosnim rizicima, čime se integracija malog broja migranata koji ostaju u Mađarskoj dodatno otežava;

4.  smatra da sve države članice u svojoj zakonodavnoj i administrativnoj praksi moraju u potpunosti poštovati pravo EU-a te da sve zakonodavstvo, uključujući primarno zakonodavstvo svake države članice ili države kandidatkinje, mora odražavati temeljne europske vrijednosti, prije svega demokratska načela, vladavinu prava i temeljna prava, odnosno biti u skladu s njima;

5.  izražava žaljenje zbog izostanka reakcije Vijeća na događaje u Mađarskoj; poziva Vijeće Europske unije i Europsko vijeće da održe raspravu i donesu zaključke o stanju u Mađarskoj;

6.  napominje da su najnovija ustavna, pravna i politička zbivanja izazvala zabrinutost u pogledu načela vladavine prava, demokracije i temeljnih prava u Mađarskoj tijekom posljednjih godina te da ti događaji promatrani u cjelini nesumnjivo predstavljaju početak sustavne prijetnje vladavini prava u toj državi članici; smatra da će se na primjeru Mađarske vidjeti hoće li EU dokazati svoju sposobnost i spremnost da reagira na prijetnje i kršenje svojih temeljnih vrijednosti koje provodi jedna država članica; žali zbog činjenice da postoji mogućnost da je nepoduzimanje mjera EU-a doprinijelo sličnom razvoju događaja u drugim državama članicama, poput Poljske, u kojoj su prisutni zabrinjavajući znakovi u vezi s narušavanjem vladavine prava, slični onima u Mađarskoj;

7.  žali zbog činjenice da unatoč zbivanjima u Mađarskoj Komisija, koja je čuvarica Ugovora, smatra da još uvijek nisu zadovoljeni preduvjeti za aktivaciju okvira vladavine prava;

8.  smatra da činjenica da je Komisija protiv mađarske vlade pokrenula postupke zbog povrede predstavlja pozitivan pomak; podsjeća, međutim, da su, unatoč činjenici da su važno sredstvo u rješavanju nekih problema povezanih s vladavinom prava, postupcima zbog povrede ostvareni ograničeni rezultati jer Komisija takve postupke može pokrenuti samo u slučaju da povreda predstavlja kršenje određene odredbe prava EU-a te da se njima stoga ne mogu uvijek na učinkovit način riješiti sustavna kršenja temeljnih vrijednosti, na što je Komisija upozorila u svojoj Komunikaciji o okviru EU-a za jačanje vladavine prava;

9.  ponovno poziva Komisiju da aktivira prvu fazu okvira EU-a za jačanje vladavine prava te da stoga odmah pokrene postupak temeljitog praćenja stanja demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u Mađarskoj kojim bi se ocijenila moguća sustavna teška kršenja vrijednosti na kojima je utemeljena Unija, u skladu s člankom 2. UEU-a, uključujući kombinirani učinak niza mjera kojima se podriva demokracija, vladavina prava i temeljna prava, te da ocijeni rađanje sustavne prijetnje vladavini prava u toj državi članici koja bi se mogla razviti u jasan rizik teškog kršenja u smislu članka 7. UEU-a;

10.  ponovno poziva Komisiju da predstavi prijedlog za uspostavu mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava kao instrumenta za provedbu Povelje i Ugovora i njihovo poštovanje, na što su se sve države članice obvezale potpisom, oslanjajući se na jedinstvene i objektivne pokazatelje, te da jednom godišnje na neselektivan način i na ravnopravnoj osnovi provede nepristranu procjenu stanja u vezi s temeljnim pravima, demokracijom i vladavinom prava u svim državama članicama, uz evaluacija koju će provesti Agencija Europske unije za temeljna prava te uz primjenu odgovarajućih obvezujućih i korektivnih mehanizama, kako bi se popunile postojeće praznine i kako bi se omogućio automatski i postupan odgovor na kršenja vladavine prava i temeljnih prava na razini država članica;

11.  poziva na uspostavljanje jakog i neovisnog Ureda europskog javnog tužitelja koji bi se borio protiv prijevara u korištenju europskim proračunom i zloporabe europskih fondova, među ostalim i u Mađarskoj; prima na znanje odluku Komisije od 14. srpnja 2015. kojom se raskida nekoliko ugovora u osam programa financiranja EU-a zbog upotrebe pretjerano restriktivnih kriterija odabira u postupcima javne nabave u Mađarskoj; poziva Komisiju da nastavi provoditi sve istrage te da u potpunosti upotrijebi sve postojeće zakonodavne instrumente kako bi zajamčila transparentno i propisno korištenje fondova EU-a u Mađarskoj na temelju prava EU-a;

12.  pozdravlja činjenicu da je Komisija 30. studenoga 2015. registrirala Europsku građansku inicijativu kojom se Komisiju poziva da predloži aktiviranje članka 7. UEU-a i da pitanje Mađarske pokrene pred Vijećem; nalaže svojem Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da izradi nacrt posebnog izvješća o Mađarskoj u skladu s člankom 83. stavkom 1. točkom (a) Poslovnika u cilju usvajanja obrazloženog prijedloga kojim se Vijeće poziva da postupi u skladu s člankom 7. stavkom 1. UEU-a i utvrdi postojanje očitog rizika da jedna od država članica krši vrijednosti iz članka 2. EUE-a;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, predsjedniku, Vladi i parlamentu Mađarske, vladama i parlamentima država članica i država kandidatkinja, Agenciji EU-a za temeljna prava, Vijeću Europe i Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju.

(1)

SL C 199 E, 7.7.2012., str. 154.

(2)

SL C 33 E, 5.2.2013., str. 17.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0315.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0227.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti