Procedūra : 2015/2935(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1351/2015

Pateikti tekstai :

B8-1351/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0461

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 153kWORD 89k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.389v01-00
 
B8-1351/2015

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-1110/2015

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl padėties Vengrijoje (2015/2935(RSP))


Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Julie Ward S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Vengrijoje (2015/2935(RSP))  
B8-1351/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) preambulę, ypač į jos antrą ir ketvirtą–septintą įtraukas,

–  ypač atsižvelgdamas į ES sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 3 dalies antrą įtrauką, 6 ir 7 straipsnius, taip pat į ES sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) straipsnius, susijusius su pagarba pagrindinėms teisėms, jų skatinimu ir apsauga ES,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, paskelbtą 2007 m. gruodžio 12 d. Strasbūre ir įsigaliojusią 2009 m. gruodžio mėn. kartu su Lisabonos sutartimi,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 kovo 10 d. rezoliuciją dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo(1) ir į savo 2011 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl persvarstytos Vengrijos Konstitucijos(2),

–  atsižvelgdamas į Vokietijos, Nyderlandų, Danijos ir Suomijos užsienio reikalų ministrų Komisijos pirmininkui José Manueliui Barroso adresuotą 2013 m. kovo 6 d. laišką, kuriame raginama įdiegti mechanizmą, kurį taikant būtų skatinamas pagrindinių vertybių laikymasis valstybėse narėse,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 3 d. rezoliuciją „Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: standartai ir praktika“(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. spalio 21 d. plenarinio posėdžio diskusiją demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių Vengrijoje klausimu,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 16 d. Tarybos ir valstybių narių susitikimo Taryboje išvadas dėl teisinės valstybės principų laikymosi užtikrinimo,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto 2015 m. sausio 22 d. surengtą klausymą dėl žmogaus teisių padėties Vengrijoje,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. birželio 10 d. rezoliuciją dėl padėties Vengrijoje(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Naujos ES priemonės teisinei valstybei stiprinti“ (COM(2014) 0158),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 27 d. Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro pareiškimą po jo apsilankymo Vengrijoje,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pareiškimą, pateiktą 2015 m. gruodžio 2 d. Parlamente vykusioje plenarinio posėdžio diskusijoje dėl padėties Vengrijoje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. Vengrijos įstatymą Nr. CXL dėl masinės imigracijos,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. Vengrijos įstatymą Nr. CXLII dėl veiksmingos Vengrijos sienų apsaugos ir masinės migracijos,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 22 d. priimtą Vengrijos parlamento rezoliuciją Nr.36/2015 dėl pranešimo Europos Sąjungos vadovams,

–  atsižvelgdamas į būsimą Komisijos Ketvirtojo Pagrindinio Vengrijos įstatymo dalinio pakeitimo vertinimą,

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 1941 (2013 m.) dėl prašymo pradėti taikyti Vengrijai stebėsenos procedūrą, jos paskesnę rezoliuciją Nr. 2064 (2015 m.) ir rezoliuciją Nr. 2035 (2015 m.) dėl žurnalistų saugumo užtikrinimo ir žiniasklaidos laisvės Europoje,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai „Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija“ (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, ir kadangi šios vertybės yra bendros valstybėms narėms visuomenėje, kurioje vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė (ES sutarties 2 straipsnis);

B.  kadangi pagrįstos viešosios išlaidos ir ES finansinių interesų apsauga turėtų būti pagrindiniai ES politikos, kuria siekiama didinti piliečių pasitikėjimą užtikrinant, kad jų pinigai naudojami tinkamai, veiksmingai ir efektyviai, aspektai;

C.  kadangi tai, kaip teisinės valstybės principai taikomi nacionaliniu lygmeniu, atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant abipusį pasitikėjimą tarp valstybių narių ir jų teisinių sistemų, vadinasi, itin svarbu sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, aptariamą SESV V antraštinėje dalyje;

D.  kadangi pagal ES pagrindinių teisių chartiją draudžiama bet kokia diskriminacija – dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos;

E.  kadangi teisė į prieglobstį garantuojama pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvenciją ir jos 1967 m. sausio 31 d. Protokolą dėl pabėgėlių statuso, taip pat pagal ES sutartį ir SESV;

F.  kadangi dėl pastarojo meto įvykių Vengrijoje kilo susirūpinimas dėl pagrindinių teisių, demokratijos ir teisinės valstybės padėties šioje šalyje, ypač dėl tokių klausimų kaip žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas, kova su netolerancija ir diskriminavimu, imigrantų, prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių žmogaus teisės, susirinkimų ir asociacijų laisvė, teisė į išsilavinimą ir akademinių tyrimų laisvė, vienodas požiūris į religijas ir įsitikinimus, pilietinės visuomenės organizacijos veiklos apribojimai ir kliūtys, mažumoms priklausančių žmonių, įskaitant romus ir LGBTI asmenis, teisės, teisminių institucijų nepriklausomumas ir daugeliui susirūpinimą keliantys įtarimai korupcija ir interesų konfliktais, kuriais paminamas teisinės valstybės principas;

G.  kadangi 2015 m. liepos ir rugsėjo mėn. Vengrijos parlamentas priėmė keletą pakeitimų, visų pirma susijusių su prieglobsčio, baudžiamojo kodekso, baudžiamojo proceso, sienų, policijos ir nacionalinės gynybos teisės aktais; kadangi Komisijos preliminariame vertinime atskleista nemažai susirūpinimą keliančių klausimų, susijusių su šių pakeitimų suderinamumu su ES teise ir jų poveikiu migrantų pagrindinių teisių, ypač negrąžinimo principo, užtikrinimui; kadangi 2015 m. spalio 6 d. Komisija Vengrijos vyriausybei nusiuntė administracinį raštą; kadangi 2015 m. lapkričio 4 d. Vengrijos vyriausybė atsakė į šį raštą;

H.  kadangi savo pareiškime, pateiktame 2015 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamente vykusioje plenarinio posėdžio diskusijoje dėl padėties Vengrijoje, Komisija pareiškė, kad yra pasirengusi panaudoti visas turimas priemones, įskaitant pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kad užtikrintų, jog Vengrija ir bet kuri kita valstybė narė laikytųsi įsipareigojimų pagal ES teisę ir gerbtų Sąjungos vertybes, įtvirtintas ES sutarties 2 straipsnyje; kadangi Komisija mano, jog šiuo etapu netenkinamos sąlygos pradėti taikyti Vengrijai priemones teisinei valstybei stiprinti;

1.  patvirtina savo poziciją, išreikštą 2015 m. birželio 10 d. rezoliucijoje dėl padėties Vengrijoje;

2.  primena, kad valstybei narei sunkiai pažeidus ES sutarties 2 straipsnyje nurodytas vertybes būtų pradedama taikyti 7 straipsnyje numatyta procedūra;

3.  reiškia didelį susirūpinimą dėl neseniai priimtų teisės aktų pakeitimų migracijos, prieglobsčio ir sienų apsaugos srityse; apgailestauja dėl įvairių skubių priemonių, kurių imtasi pastaraisiais mėnesiais ir dėl kurių tapo labai sunku ar net neįmanoma pasinaudoti tarptautine apsauga, o migrantai ir prieglobsčio prašytojai buvo nepagrįstai kriminalizuojami; pabrėžia esąs susirūpinęs dėl negrąžinimo principo laikymosi; dar kartą reiškia susirūpinimą dėl to, kad prieglobsčio prašytojai vis dažniau sulaikomi ir pasigirsta ksenofobinė retorika, migrantus siejanti su socialinėmis problemomis arba pavojumi saugumui, dėl to negausiam būriui šalyje likusių migrantų dar sunkiau integruotis;

4.  mano, kad visos valstybės narės savo įstatymų leidimo ir administracinėje praktikoje turi visapusiškai laikytis ES teisės ir kad visi teisės aktai, įskaitant bet kurios valstybės narės ar šalies kandidatės pirminę teisę, turi būti grindžiami pagrindinėmis Europos vertybėmis, būtent demokratijos principais, teisine valstybe ir pagrindinėmis teisėmis, ir turi šioms vertybėms neprieštarauti;

5.  apgailestauja dėl to, kad Taryba nereagavo į įvykius Vengrijoje; ragina Europos Sąjungos Tarybą ir Europos Vadovų Tarybą surengti diskusiją dėl padėties Vengrijoje ir priimti išvadas šiuo klausimu;

6.  pažymi, kad dėl konstitucinių, teisinių ir politinių pokyčių kilo susirūpinimas dėl teisinės valstybės principų, demokratijos ir pagrindinių teisių užtikrinimo Vengrijoje pastaraisiais metais, ir šie visi pokyčiai kelia akivaizdžią sisteminę grėsmę teisinei valstybei šioje valstybėje narėje; mano, kad Vengrija – ES išbandymas, ar ji geba ir nori duoti atsaką į tam tikroje valstybėje narėje iškilusią grėsmę vertybėms, kuriomis ji grindžiama, ir šių vertybių pažeidimą; apgailestauja dėl to, kad ES neveiklumas paskatino panašius įvykius kai kuriose kitose valstybėse narėse, pvz., Lenkijoje, kur pasirodė nerimą keliančių teisinės valstybės principo nepaisymo ženklų, panašių į stebimus Vengrijoje;

7.  apgailestauja dėl to, kad, vykstant šiems įvykiams Vengrijoje, Komisija, kuri yra Sutarčių sergėtoja, iki šiol nemano, jog tenkinamos sąlygos pradėti Vengrijai taikyti priemones teisinei valstybei stiprinti;

8.  pažymi, kad Komisijos prieš Vengrijos vyriausybę pradėtos pažeidimo procedūros yra teisinga priemonė; vis dėlto primena, kad, nors pažeidimo procedūros yra svarbi priemonė sprendžiant kai kurias su teisinės valstybės principo laikymusi susijusias problemas, jas taikant pasiekti rezultatai nebuvo pakankami, kadangi Komisija tokias procedūras gali pradėti, tik jei pažeidimai susiję su konkrečios ES teisės nuostatos pažeidimu, todėl šiomis procedūromis neįmanoma visais atvejais veiksmingai išspręsti sisteminių pagrindinių vertybių pažeidimų problemos, kaip Komisija yra nurodžiusi savo komunikate dėl ES priemonių teisinei valstybei stiprinti;

9.  dar kartą ragina Komisiją pradėti taikyti ES teisinės valstybės stiprinimo sistemos pirmosios pakopos nuostatas, taigi nedelsiant inicijuoti nuodugnios demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių padėties Vengrijoje stebėsenos procesą, įvertinant galimą šiurkštų sisteminį ES sutarties 2 straipsnyje nustatytų pagrindinių Sąjungos vertybių, įskaitant bendrą keleto kitų priemonių, kurios blogina demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių padėtį, poveikį, pažeidimą, ir įvertinti, ar toje valstybėje narėje teisinei valstybei nekyla sisteminė grėsmė, kuri galėtų peraugti į akivaizdų šiurkštaus pažeidimo pagal ES sutarties 7 straipsnį pavojų;

10.  dar kartą ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo, kuris būtų visų valstybių narių pasirašytos Chartijos ir Sutarčių laikymosi užtikrinimo remiantis bendrais ir objektyviais rodikliais priemonė, sukūrimo ir kasmet nešališkai įvertinti pagrindinių teisių, demokratijos ir teisinės valstybės padėtį visose valstybėse narėse nedarant tarp jų skirtumo ir užtikrinant vienodas sąlygas, įtraukiant į vertinimą Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros įvertinimą ir kartu pasiūlant tinkamas privalomas ir taisomąsias priemones siekiant pašalinti esamas spragas ir sudaryti galimybes automatiškam ir laipsniškam valstybių narių lygmens atsakui į teisinės valstybės principo ir pagrindinių teisių pažeidimus;

11.  ragina įsteigti tvirtą ir nepriklausomą Europos prokuratūrą, kuri kovotų su ES biudžetui kenkiančiu sukčiavimu ir netinkamu ES lėšų naudojimu, taip pat Vengrijoje; atkreipia dėmesį į 2015 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimą sustabdyti keletą sutarčių, sudarytų pagal aštuonias ES finansavimo programas, dėl to, kad Vengrijoje, vykdant viešųjų pirkimų procedūras, buvo taikomi pernelyg griežti atrankos kriterijai; ragina Komisiją toliau tęsti visus tyrimus ir visapusiškai taikyti visas esamas teisėkūros priemones, siekiant užtikrinti skaidrų ir tinkamą ES lėšų naudojimą Vengrijoje pagal ES teisę;

12.  teigiamai vertina tai, kad 2015 m. lapkričio 30 d. Komisija užregistravo Europos piliečių iniciatyvą, kurioje Komisija raginama taikyti ES sutarties 7 straipsnį ir Vengrijos klausimą iškelti Taryboje; paveda savo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 83 straipsnio 1 dalies a punktą parengti specialų pranešimą dėl Vengrijos, siekiant priimti pagrįstą pasiūlymą, kuriuo Taryba būtų raginama imtis veiksmų pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalies nuostatas ir nustatyti, ar esama akivaizdžios grėsmės, jog valstybė narė gali sunkiai pažeisti ES sutarties 2 straipsnyje nurodytas vertybes;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Vengrijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams, ES pagrindinių teisių agentūrai, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.

(1)

OL C 199 E, 2012 7 7, p. 154.

(2)

OL C 33 E, 2013 2 5, p. 17.

(3)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0315.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0227.

Teisinė informacija - Privatumo politika