Postup : 2015/2935(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1351/2015

Predkladané texty :

B8-1351/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0461

NÁVRH UZNESENIA
PDF 165kWORD 89k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.389v01-00
 
B8-1351/2015

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-1110/2015

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o situácii v Maďarsku (2015/2935(RSP))


Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Julie Ward v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Maďarsku (2015/2935(RSP))  
B8-1351/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na preambulu Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), najmä na jej druhú a štvrtú až siedmu zarážku,

–  so zreteľom najmä na článok 2, článok 3 ods. 3 druhú zarážku a články 6 a 7 ZEÚ, ako aj na články ZEÚ a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktoré sa týkajú dodržiavania, presadzovania a ochrany základných práv v EÚ,

–  so zreteľom na Chartu základných práv a slobôd Európskej únie zo 7. decembra 2000, ktorá bola vyhlásená 12. decembra 2007 v Štrasburgu a nadobudla platnosť nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 10. marca 2011 o zákone o médiách v Maďarsku(1) a z 5. júla 2011 o revízii maďarskej ústavy(2),

–  so zreteľom na list zaslaný 6. marca 2013 ministrami zahraničných vecí Nemecka, Holandska, Dánska a Fínska a adresovaný predsedovi Komisie Josému Manuelovi Barrosovi, v ktorom požiadali o zavedenie mechanizmu na posilnenie dodržiavania základných hodnôt v členských štátoch,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2013 o situácii v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku(3),

–  so zreteľom na svoju rozpravu v pléne z 21. októbra 2014 o demokracii, právnom štáte a základných právach v Maďarsku,

–  so zreteľom na závery Rady a členských štátov zasadajúcich v Rade zo 16. decembra 2014 o zabezpečení dodržiavania zásad právneho štátu,

–  so zreteľom na vypočutie o situácii v oblasti ľudských práv v Maďarsku, ktoré 22. januára 2015 usporiadal Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. júna 2015 o situácii v Maďarsku(4),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2014 s názvom Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu (COM(2014)0158),

–  so zreteľom na vyhlásenie komisára Rady Európy pre ľudské práva z 27. novembra 2015 po jeho návšteve v Maďarsku,

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie o situácii v Maďarsku počas rozpravy v pléne, ktorá sa konala v Parlamente 2. decembra 2015,

–  so zreteľom na maďarský zákon CXL z roku 2015 o masovom prisťahovalectve,

–  zreteľom na maďarský zákon CXLII z roku 2015 o účinnej ochrane maďarských hraníc a o masovom prisťahovalectve,

–  so zreteľom na uznesenie maďarského parlamentu č. 36/2015 o posolstve vedúcim predstaviteľom Európskej únie, ktoré bolo prijaté 22. septembra 2015,

–  so zreteľom na nadchádzajúce posúdenie štvrtej novely základného zákona Maďarska zo strany Komisie,

–  so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1941 (2013) o žiadosti o začatie postupu monitorovania v prípade Maďarska, na jeho nadväzujúce uznesenie č. 2064 (2015) a na uznesenie č. 2035 (2015) o ochrane bezpečnosti novinárov a slobody médií v Európe,

–  so zreteľom na otázku Komisii o situácii v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (O-000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám a keďže tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi (článok 2 ZEÚ);

B.  keďže rozumné verejné výdavky a ochrana finančných záujmov EÚ by mali byť kľúčovými prvkami politiky EÚ s cieľom posilniť dôveru občanov tým, že sa zabezpečí riadne, účinné a efektívne využívanie ich finančných prostriedkov;

C.  keďže spôsob, akým sa zásada právneho štátu uplatňuje na vnútroštátnej úrovni, hrá rozhodujúcu úlohu pri zaisťovaní vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi a ich príslušnými právnymi systémami, a preto je mimoriadne dôležitý pre vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti podľa hlavy V ZFEÚ;

D.  keďže Charta základných práv EÚ zakazuje akúkoľvek diskrimináciu najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

E.  keďže s náležitým ohľadom na ustanovenia Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 a jeho protokolu z 31. januára 1967 o postavení utečencov a v súlade so ZEÚ a ZFEÚ je zaručené právo na azyl;

F.  keďže nedávny vývoj v Maďarsku vyvolal znepokojenie v súvislosti so situáciou v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu v krajine, najmä pokiaľ ide o slobodu a pluralitu médií, boj proti neznášanlivosti a diskriminácii, ľudské práva prisťahovalcov, žiadateľov o azyl a utečencov, slobodu zhromažďovania a združovania, slobodu vzdelávania a vedeckého výskumu, rovnaké zaobchádzanie so všetkými náboženstvami a vierovyznaniami, obmedzovanie a prekážky brániace aktivitám organizácií občianskej spoločnosti, práva osôb patriacich k menšinám vrátane Rómov a LGBTI osôb, nezávislosť súdnictva a mnohé znepokojujúce obvinenia z korupcie a konfliktov záujmov, ktoré oslabujú právny štát;

G.  keďže maďarský parlament v júli a septembri 2015 schválil viacero noviel týkajúcich sa najmä zákona o azyle, trestného zákonníka, trestného práva procesného, zákona o štátnych hraniciach, zákona o polícii a zákona o národnej obrane; keďže predbežné posúdenie zo strany Komisie odhalilo množstvo vážnych problémov, pokiaľ ide o zlučiteľnosť týchto noviel s právom EÚ a ich vplyv na dodržiavanie základných práv migrantov, najmä na zásadu nevyhostenia; keďže 6. októbra 2015 Komisia zaslala maďarskej vláde administratívny list; keďže maďarská vláda na tento list odpovedala 4. novembra 2015;

H.  keďže Komisia vo svojom vyhlásení o situácii v Maďarsku prezentovanom počas rozpravy v pléne, ktorá sa konala v Európskom parlamente 2. decembra 2015, uviedla, že je pripravená využiť všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, vrátane konania o porušení predpisov, aby zabezpečila, že Maďarsko – a ktorýkoľvek iný členský štát – plní svoje povinnosti podľa práva EÚ a rešpektuje hodnoty Únie zakotvené v článku 2 ZEÚ; keďže Komisia sa domnieva, že v tejto fáze nie sú splnené podmienky na to, aby sa v súvislosti s Maďarskom aktivoval rámec právneho štátu;

1.  opakuje svoje stanovisko vyjadrené v uznesení z 10. júna 2015 o situácii v Maďarsku;

2.  pripomína, že závažné porušenie hodnôt uvedených v článku 2 ZEÚ členským štátom by viedlo k začatiu postupu podľa článku 7 ZEÚ;

3.  vyjadruje vážne znepokojenie nad nedávno prijatými legislatívnymi zmenami právnych predpisov v oblasti migrácie, azylu a hraníc; vyjadruje poľutovanie nad množstvom rýchlych opatrení prijatých v uplynulých mesiacoch, ktoré mimoriadne sťažili, ak nie znemožnili prístup k medzinárodnej ochrane, a ktoré neodôvodnene kriminalizovali migrantov a žiadateľov o azyl; zdôrazňuje svoje obavy, pokiaľ ide o dodržiavanie zásady nevyhostenia; opakuje svoje znepokojenie nad čoraz častejším zadržiavaním žiadateľov o azyl a používaním xenofóbnej rétoriky, ktoré spája migrantov so sociálnymi problémami či bezpečnostnými rizikami, čím sa ešte viac komplikuje integrácia neveľkého počtu migrantov, ktorí v krajine zostali;

4.  je presvedčený, že všetky členské štáty musia v rámci svojej legislatívnej a správnej praxe plne dodržiavať právo EÚ a že všetky právne predpisy vrátane primárneho práva každého členského štátu alebo kandidátskej krajiny musia odrážať základné európske hodnoty, t. j. demokratické zásady, zásadu právneho štátu a základné práva, a byť s nimi v súlade;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada na vývoj v Maďarsku nezareagovala; naliehavo žiada Radu Európskej únie a Európsku radu, aby usporiadali diskusiu a prijali závery o situácii v Maďarsku;

6.  poznamenáva, že vývoj v ústavnej, právnej a politickej oblasti vyvolal znepokojenie, pokiaľ ide o zásady právneho štátu, demokracie a základných práv v Maďarsku v posledných rokoch, a že tieto udalosti spoločne zjavne predstavujú vznikajúcu systémovú hrozbu pre právny štát v tomto členskom štáte; domnieva sa, že Maďarsko je pre EÚ skúškou, v ktorej má preukázať svoju schopnosť a ochotu reagovať na hrozby a porušenia jej vlastných základných hodnôt zo strany členského štátu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nečinnosť EÚ možno prispela k podobnému vývoju v niektorých ďalších členských štátoch, ako napríklad v Poľsku, kde sa prejavili znepokojujúce signály oslabovania právneho štátu, ktoré sa podobajú tým v Maďarsku;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek tomuto vývoju v Maďarsku neboli podľa Komisie ako ochrankyne zmlúv stále splnené podmienky na aktiváciu rámca právneho štátu;

8.  poznamenáva, že konania o porušení predpisov, ktoré začala Komisia proti maďarskej vláde, sú krokmi správnym smerom; pripomína však, že hoci konania o porušení predpisov sú dôležitým nástrojom na riešenie niektorých problémov týkajúcich sa právneho štátu, viedli len k obmedzeným výsledkom, pretože Komisia môže začať takéto konania iba v prípade, že ide o porušenie konkrétneho ustanovenia práva EÚ, a preto sa prostredníctvom uvedených konaní nemôže vždy účinne napravovať systematické nerešpektovanie základných hodnôt, ako zdôraznila Komisia vo svojom oznámení o rámci EÚ na posilnenie právneho štátu;

9.  opakovane vyzýva Komisiu, aby aktivovala prvú fázu rámca EÚ na posilnenie právneho štátu, a teda aby bezodkladne iniciovala proces hĺbkového monitorovania v súvislosti so situáciou v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv v Maďarsku, pričom by posúdila potenciálne závažné systémové porušovanie hodnôt, na ktorých je podľa článku 2 ZEÚ Únia založená, vrátane kombinovaného vplyvu viacerých opatrení zhoršujúcich stav demokracie, právneho štátu a základných práv, a vyhodnotila vznik systémovej hrozby pre právny štát v danom členskom štáte, ktorý by mohol viesť k jasnému riziku vážneho porušenia v zmysle článku 7 ZEÚ;

10.  opätovne vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na vytvorenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva, ktorý sa bude opierať o spoločné a objektívne ukazovatele a zaistí dodržiavanie a presadzovanie charty a zmlúv, ktoré podpísali všetky členské štáty, a aby každoročne vykonávala na základe nediskriminačných a rovnakých podmienok nestranné hodnotenie stavu základných práv, demokracie a právneho štátu vo všetkých členských štátoch, do ktorého zahrnie hodnotenie vypracované Agentúrou EÚ pre základné práva, spolu s vhodnými záväznými mechanizmami nápravy s cieľom zaplniť existujúce medzery a umožniť automatickú postupnú reakciu na porušovanie zásad právneho štátu a základných práv na úrovni členských štátov;

11.  požaduje vytvorenie silnej a nezávislej Európskej prokuratúry na boj proti podvodom v súvislosti s európskym rozpočtom a proti zneužívaniu európskych fondov, a to aj v Maďarsku; berie na vedomie rozhodnutie Komisie zo 14. júla 2015 pozastaviť niektoré zmluvy v ôsmich programoch financovania EÚ z dôvodu použitia príliš reštriktívnych kritérií výberu pri verejnom obstarávaní v Maďarsku; vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo všetkých vyšetrovaniach a v plnej miere využila všetky existujúce legislatívne nástroje s cieľom zabezpečiť transparentné a riadne vynakladanie prostriedkov EÚ v Maďarsku na základe práva EÚ;

12.  víta skutočnosť, že Komisia 30. novembra 2015 zaregistrovala iniciatívu Európski občania, ktorá vyzýva Komisiu, aby uplatnila článok 7 ZEÚ a predložila maďarskú otázku Rade; poveruje svoj Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby v súlade s článkom 83 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku vypracoval osobitnú správu o Maďarsku s cieľom prijať odôvodnený návrh vyzývajúci Radu, aby konala v súlade s článkom 7 ods. 1 ZEÚ a stanovila existenciu jasného rizika, že členský štát závažne poruší hodnoty uvedené v článku 2 ZEÚ;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, prezidentovi, vláde a parlamentu Maďarska, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, Agentúre EÚ pre základné práva, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1)

Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 154.

(2)

Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 17.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0315.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0227.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia