Postopek : 2015/2935(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1351/2015

Predložena besedila :

B8-1351/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0461

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 151kWORD 88k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.389v01-00
 
B8-1351/2015

k vprašanju za ustni odgovor B8-1110/2015

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o razmerah na Madžarskem (2015/2935(RSP))


Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Julie Ward v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na Madžarskem (2015/2935(RSP))  
B8-1351/2015

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju preambule Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti drugega odstavka ter četrtega do sedmega odstavka,

–  ob upoštevanju zlasti člena 2, drugega odstavka člena 3(3), členov 6 in 7 PEU ter členov PEU in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) v zvezi s spoštovanjem, spodbujanjem in varovanjem temeljnih pravic v EU,

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 7. decembra 2000, ki je bila razglašena 12. decembra 2007 v Strasbourgu in je decembra 2009 začela veljati skupaj z Lizbonsko pogodbo,

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 10. marca 2011 o madžarskem zakonu o medijih(1) in z dne 5. julija 2011 o revidirani madžarski ustavi(2),

–  ob upoštevanju pisma z dne 6. marca 2013, ki so ga ministri za zunanje zadeve Nemčije, Nizozemske, Danske in Finske poslali predsedniku Komisije Joséju Manuelu Barrosu in v katerem pozivajo k vzpostavitvi mehanizma za spodbujanje skladnosti s temeljnimi vrednotami v državah članicah,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. julija 2013 o razmerah na področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem(3),

–  ob upoštevanju razprave na svojem plenarnem zasedanju z dne 21. oktobra 2014 o demokraciji, načelu pravne države in temeljnih pravicah na Madžarskem,

–  ob upoštevanju sklepov s srečanja Sveta in držav članic na Svetu z dne 16. decembra 2014 o zagotavljanju spoštovanja načela pravne države,

–  ob upoštevanju predstavitve Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve z dne 22. januarja 2015 o stanju človekovih pravic na Madžarskem,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. junija 2015 o razmerah na Madžarskem(4),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2014 z naslovom Novi okvir EU za krepitev načela pravne države (COM(2014)0158),

–  ob upoštevanju izjave komisarja Sveta Evrope za človekove pravice z dne 27. novembra 2015 po njegovem obisku na Madžarskem,

–  ob upoštevanju izjave Komisije na plenarni razpravi v Parlamentu o razmerah na Madžarskem, ki je potekala 2. decembra 2015,

–  ob upoštevanju madžarskega zakona CXL iz leta 2015 o množičnem priseljevanju,

–  ob upoštevanju madžarskega zakona CXLII iz leta 2015 o učinkovitem varstvu madžarskih meja in množičnem priseljevanju,

–  ob upoštevanju resolucije 36/2015 madžarskega parlamenta o sporočilu voditeljem Evropske unije, ki je bila sprejeta 22. septembra 2015,

–  ob upoštevanju prihodnje ocene Komisije v zvezi s četrto spremembo madžarske ustave,

–  ob upoštevanju resolucije 1941 (2013) parlamentarne skupščine Sveta Evrope o zahtevi za sprožitev nadzornega postopka v zvezi z Madžarsko, resolucije 2064 (2015), ki ji je sledila, in resolucije 2035 (2015) o zaščiti varnosti novinarjev in medijske svobode v Evropi,

–  ob upoštevanju vprašanja Komisiji o razmerah na Madžarskem: nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, in ker so te vrednote skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških (člen 2 PEU);

B.  ker bi morala biti smotrna javna poraba in zaščita finančnih interesov EU osrednja elementa politike EU za zagotovitev, da se denar davkoplačevalcev uporablja smiselno, preudarno in učinkovito, zato da bi se s tem povečalo njihovo zaupanje;

C.  ker je način izvajanja načela pravne države na nacionalni ravni bistven pri zagotavljanju vzajemnega zaupanja med državami članicami in njihovimi pravnimi sistemi, zato je zelo pomembno za vzpostavitev območja svobode, varnosti in pravice iz Naslova V PDEU;

D.  ker Listina EU o temeljnih pravicah prepoveduje kakršno koli diskriminacijo na podlagi spola, rase, barve kože, etnične pripadnosti ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

E.  ker se pravica do azila zagotavlja ob ustreznem upoštevanju pravil Ženevske konvencije z dne 28. julija 1951 in njenega protokola z dne 31. januarja 1967 o statusu beguncev ter v skladu s PEU in PDEU;

F.  ker so nedavni dogodki na Madžarskem zbudili pomisleke glede stanja človekovih pravic, demokracije in pravne države v tej državi, zlasti v zvezi z medijsko svobodo in pluralizmom, bojem proti nestrpnosti in diskriminaciji, človekovimi pravicami priseljencev, prosilcev za azil in beguncev, svobodo zbiranja in združevanja, svobodo izobraževanja in akademskih raziskav, enako obravnavo veroizpovedi in prepričanj, omejitvami in oviranjem dejavnosti organizacij civilne družbe, pravicami pripadnikov manjšin, vključno z Romi in pripadniki skupnosti LGBTI, in neodvisnostjo pravosodja ter v zvezi s številnimi zaskrbljujočimi domnevnimi primeri korupcije in konfliktov interesov, ki ogrožajo načelo pravne države;

G.  ker je madžarski parlament julija in septembra 2015 sprejel vrsto zakonodajnih sprememb, zlasti na področju azilne politike, kazenskega zakonika, kazenskega postopka ter zakonov o nadzoru državne meje, delovanju policije in nacionalni obrambi; ker je predhodna ocena Komisije pokazala vrsto resnih pomislekov v zvezi z združljivostjo teh sprememb s pravom EU in njihovim vplivom na spoštovanje temeljnih pravic migrantov, zlasti načela nevračanja; ker je Komisija 6. oktobra 2015 madžarski vladi poslala upravni dopis, madžarska vlada pa je nanj odgovorila 4. novembra 2015;

H.  ker je Komisija v svoji izjavi na parlamentarni razpravi v Evropskem parlamentu 2. decembra 2015 o razmerah na Madžarskem sporočila, da je pripravljena uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, vključno s postopkom za ugotavljanje kršitev, da bi zagotovila, da bo Madžarska, pa tudi vse ostale države članice, izpolnjevala svoje obveznosti, ki izhajajo iz prava Unije, ter spoštovala vrednote Unije iz člena 2 PEU; ker Komisija meni, da na tej stopnji še niso izpolnjeni pogoji za uporabo okvira pravne države glede Madžarske;

1.  ponavlja svoje stališče, izraženo v resoluciji z dne 10. junija 2015 o razmerah na Madžarskem;

2.  želi opomniti, da se v primeru resne kršitve vrednot iz člena 2 PEU s strani države članice sproži postopek iz člena 7;

3.  izraža resne pomisleke v zvezi z nedavno sprejetimi zakonodajnimi spremembami na področju migracijske in azilne politike ter zakona o nadzoru državnih meja; obžaluje hitro sprejetje vrste ukrepov v zadnjih mesecih, ki so močno otežili, če ne kar onemogočili, dostop do mednarodne zaščite in neupravičeno kriminalizirali migrante in prosilce za azil; poudarja svojo zaskrbljenost glede spoštovanja načela nevračanja; ponovno izraža zaskrbljenost zaradi vse pogostejše uporabe pridržanja prosilcev za azil in uporabe ksenofobnega govora, ki migrante povezuje s socialnimi problemi ali varnostnimi tveganji, s čimer postaja integracija majhnega števila migrantov, ki ostajajo v državi, še bolj problematična;

4.  meni, da morajo vse države članice v svoji zakonodajni in upravni praksi dosledno spoštovati zakonodajo EU in da mora v vseh državah članicah ali državah kandidatkah vsa zakonodaja, tudi primarna, odražati temeljne evropske vrednote, tj. spoštovanje demokratičnih načel, načela pravne države in temeljnih pravic, ter biti skladna z njimi;

5.  obžaluje, da se Svet ni odzval na dogodke na Madžarskem; poziva Svet Evropske unije in Evropski svet, naj razpravljata o razmerah na Madžarskem in sprejmeta sklepe v zvezi s tem;

6.  ugotavlja, da so ustavni, pravni in politični dogodki v zadnjih letih zbudili pomisleke v zvezi s spoštovanjem načela pravne države, demokracije in temeljnih pravic na Madžarskem in skupaj nedvomno predstavljajo nastajajočo sistemsko grožnjo za ohranitev načela pravne države v tej državi članici; meni, da Madžarska predstavlja preizkus za Evropsko unijo, pri čemer lahko pokaže svojo zmožnost in pripravljenost za odzivanje na grožnje in kršitve lastnih temeljnih vrednot, ki jih izvaja država članica; obžaluje, ker je morda EU zaradi neodzivnosti prispevala k podobnim dogajanjem v nekaterih drugih državah članicah, denimo na Poljskem, od koder prihajajo zaskrbljujoči podatki o podobnem ogrožanju načela pravne države kot na Madžarskem;

7.  obžaluje, da Komisija kot varuhinja Pogodb ob upoštevanju navedenih razmer na Madžarskem še vedno meni, da niso izpolnjeni pogoji za sprožitev okvira pravne države;

8.  meni, da je postopek za ugotavljanje kršitev, ki ga je Komisija sprožila proti madžarski vladi, korak v pravo smer; želi pa opomniti, da je postopek za ugotavljanje kršitev sicer pomemben instrument za določene primere kršitve načela pravne države, vendar zagotavlja zgolj omejene rezultate, saj lahko Komisija ta postopek sproži le v primeru kršitev specifičnih določb prava EU, zato ni vedno učinkovit pri odpravi sistemskih kršitev temeljnih vrednot, kot Komisija navaja v sporočilu o okviru EU za krepitev načela pravne države;

9.  ponovno poziva Komisijo, naj sproži prvo stopnjo okvira EU za krepitev načela pravne države in v ta namen takoj sproži proces podrobnega spremljanja stanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic na Madžarskem, s čimer bi ocenili morebitno hujšo sistemsko kršitev vrednot, na katerih v skladu s členom 2 PEU temelji Unija, vključno s skupnim učinkom številnih ukrepov, ki slabšajo stanje demokracije, pravne države in temeljnih pravic, in oceno nastajanja sistemskega ogrožanja načela pravne države v tej državi članici, ki bi lahko postala očitno tveganje resne kršitve v smislu člena 7 PEU;

10.  ponovno poziva Komisijo, naj predstavi predlog za vzpostavitev mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice kot orodja za upoštevanje in uveljavljanje Listine in Pogodb, kot so jih podpisale vse države članice, ki se bo opiral na skupne in objektivne kazalnike, in naj opravi nepristransko, letno oceno razmer na področju temeljnih pravic, demokracije in načela pravne države v vseh državah članicah, in sicer neselektivno in enakopravno, ki bo zajemala oceno Agencije Evropske unije za temeljne pravice, skupaj z ustreznimi zavezujočimi in popravnimi mehanizmi, da bi zapolnili obstoječe vrzeli ter omogočili samodejen in postopen odziv na kršitve načela pravne države in temeljnih pravic na ravni držav članic;

11.  poziva k vzpostavitvi močnega in neodvisnega Evropskega javnega tožilstva za boj proti goljufijam na škodo evropskega proračuna in zlorabam evropskih sredstev, tudi na Madžarskem; je seznanjen z odločitvijo Komisije z dne 14. julija 2015, da zamrzne izvajanje nekaterih pogodb v osmih programih financiranja EU zaradi uporabe pretirano omejujočih izbirnih meril v postopkih javnega naročanja na Madžarskem; poziva Komisijo, naj nadaljuje vse preiskave in v celoti izrabi vsa obstoječa zakonodajna orodja, da bi zagotovila pregledno in pravilno porabo sredstev EU na Madžarskem na podlagi prava EU;

12.  pozdravlja vložitev evropske državljanske pobude 30. novembra 2015, ki poziva Komisijo, naj uporabi člen 7 PEU in primer Madžarske privede na Svet; naroči svojemu Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, naj pripravi posebno poročilo o Madžarski v skladu s členom 83(1)(a) Poslovnika, da bi sprejeli obrazložen predlog, s katerim bi Svet pozvali k ukrepanju v skladu s členom 7(1) PEU ter ugotovili obstoj očitnega tveganja, da bi država članica lahko huje kršila vrednote iz člena 2 PEU;

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, predsedniku, vladi in parlamentu Madžarske, vladam in parlamentom držav članic in držav kandidatk, Agenciji Evropske unije za temeljne pravice, Svetu Evrope ter Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.

(1)

UL C 199 E, 7.7.2012, str. 154.

(2)

UL C 33 E, 5.2.2013, str. 17.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0315.

(4)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0227.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov